Віртуальні виставки

Туристичний ринок та особливості його функціонування
08.10 2015 | Різне | Прочитано: 8509


Туризм – продукт тривалого історичного розвитку. Передумови його появи сягають далекої давнини. У першій половині ХІХ ст. серед передової української інтелігенції виникло зацікавлення своєю Батьківщиною, її історико-культурними та природними пам’ятками. Зокрема, значну увагу організації народознавчих мандрівок приділяли члени «Руської трійці» – М. Шашкевич, І. Вагилевич та Я. Головацький.

У другій половині ХІХ ст. було досліджено лікувальний потенціал Криму, Прикарпаття, та Закарпаття. На кінець століття припадає час створення перших туристичних бюро, які займаються організацією туристичних подорожей у регіоні. Одним з перших було створене Ялтинське екскурсійне бюро (1895 р.). Такі ж організації наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. були організовані і в Галичині (у Львові, Перемишлі, інших містах краю). На цей же період припадає початок освоєння рекреаційно-туристичних місцевостей Яремчі, Ворохти тощо. В Українських Карпатах розвивається лещетарський туризм (один з різновидів спортивного туризму).

У 20-х роках ХХ ст. на українських землях було відкрито перші будинки відпочинку – спочатку на Донбасі, а згодом і в інших придатних для цього місцевостях.

За часів СРСР туризм в Україні розвивається на профспілковій та відомчій основах. До 1991 року рекреаційно-туристичне господарство України функціонувало в єдиному рекреаційно-туристичному комплексі Радянського Союзу.

Період з 1990 по 1993 рік був особливо складним для туризму в Україні. З прийняттям Верховною Радою України «Закону про туризм» (1995 р.) розпочався новий етап розвитку українського туризму. Сьогодні його розглядають як одну із найперспективніших, а тому – провідних у недалекому майбутньому галузей економіки України.

Отже, про туризм в Україні серйозно заговорили, проголосивши його пріоритетним напрямом української економіки, а це дуже важливо для розвитку галузі.

 

Туристичний бізнес як економіко-технологічна система

Поняття «туризм» визначається в законі України «Про туризм» як тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачувальної діяльності в місці перебування. Такий виїзд людини робить її туристом. Поняття «туризм» охоплює систему трьох взаємопов’язаних елементів: географічний компонент (регіон появи туристів, транзитний регіон і туристична дестинація), турист і туристична індустрія.

Вихідним моментом створення й розвитку економічної системи сфери туризму є задоволення туристичних потреб, що лежать в основі попиту на туристичні послуги. Задоволення цього попиту здійснюється через систему пропозиції туристичного продукту на ринку.

Туристичний бізнес виступає єдиною економіко-технологічною системою формування й реалізації туристичного продукту з метою задоволення попиту на туристичні послуги. Він охоплює основні елементи:

-       виробництво туристичних послуг;

-       комплектування туристичного продукту;

-       реалізація туристичного продукту або окремої послуги;

-       споживання туристичного продукту (послуги).

Економіка туристичного бізнесу являє собою з одного боку, сукупність суспільних відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності, тобто при виробництві, розподілі, обміну та споживанні туристичних послуг (туристичного продукту), яка вивчається економічною теорією, а з іншого боку є складовою частиною народногосподарського комплексу як каталізатора економічного зростання.

Основною властивістю туризму є його здатність впливати на економіку регіону, країни і світу. Нині туризм у світовій системі господарства займає провідні позиції. Він є невід’ємно складовою розвитку світового ринку. За оцінками Всесвітньої туристичної організації, туризм зайняв перше місце серед галузей світового господарського комплексу за обсягом експорту товарів і послуг.

Україна має всі об’єктивні передумови для інтенсивного розвитку не тільки внутрішнього, а й в’їзного та виїзного туризму. Маючи вигідне геополітичне розміщення, Україна володіє великим туристично-рекреаційним потенціалом, сприятливим кліматом, багатою флорою і фауною, культурно-історичними пам’ятками світового рівня та туристичною індустрією, яка швидко розвивається.

Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо. – К. : Центр учбов. літ., 2012. – 368 с.

У даному підручнику розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту та маркетингу. Особливості туристичного продукту істотно впливають на менеджмент та маркетинг у туризмі. Для того, щоб туризм давав прибуток, потрібно створити відповідний сервіс. Стратегічна мета розвитку туристичної індустрії полягає у створенні конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту. Створення позитивного образу країни та її окремих туристичних об’єктів має стати частиною загальної стратегії розвитку туризму у нашій країні. Наші гості мають переконатися, що Україна – незалежна європейська держава з давніми традиціями, багатими природними, історико-архітектурними та культурними цінностями. А це передусім залежить від людей, які обслуговують – висококваліфікованих менеджерів туризму.

Цей посібник – добрий порадник для тих, хто обрав своєю місією туризм і прагне стати справжнім фахівцем надзвичайно цікавої та потрібної справи.

Дяченко Л. П. Економіка туристичного бізнесу : навч. посіб. / Л. П. Дяченко. – К. : Центр учбов. літ., 2007. – 224 с.

У навчальному посібнику розкрито сутність економіки туристичної сфери діяльності. Вивчення економіки туристичного бізнесу полягає у формуванні сучасного економічного мислення, глибокого розуміння комплексу проблем господарювання в туризмі, а також у набутті вмінь і практичних навичок економічної діяльності. Також при освоєнні курсу «Економіка туристичного бізнесу», передбачається, що майбутній економіст повинен уміти планувати всі показники туристичної діяльності на основі максимізації доходу та мінімізації витрат, що потребує раціонального формування та ефективного використання ресурсів підприємств.

Посібник передбачає допомогу студентам в опануванні теоретичних знань і практичних навичок економічного управління діяльністю суб’єктів туристичної індустрії, а також формування та розв’язання практичних економічних задач. Пропонується він для студентів вищих навчальних закладів та фахівців туристичного бізнесу.

Кіптенко В. К. Менеджмент туризму : підручник / В. К. Кіптенко. – К. : Знання, 2010. – 502 с.      

У підручнику на сучасному рівні розглянуто сутність і найважливіші сторони менеджменту туризму, історію розвитку управління туристичною діяльністю, визначено систему, об’єкти і суб’єкти управляння в туризмі, розкрито особливості управління внутрішнім і зовнішнім середовищем, сполучними процесами, персоналом та процесами праці в туризмі, управління, орієнтованого на клієнта, функції, принципи і методи менеджменту туризму. Особливу увагу приділено управлінню туристичними територіями і регіонами. Теоретичні положення підкріплено прикладами і практичними рекомендаціями. У кінці книги до кожного розділу наведено практикум, до складу якого входять тестові завдання, ситуаційні завдання і теми для обговорення.

Підручник буде корисний для студентів географічних, історичних та економічних факультетів, які вивчають дисципліну «Менеджмент туризму», а також для викладачів вищих начальних закладів, фахівців у галузі туризму.

Житнигор Б. С. Индустрия туризма : Искусство удивлять / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов. – Бендеры : Полиграфист, 2008.

Кн. 1. – 2008. – 200 с.

Кн. 2. – 2008. – 241 с.

Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник / Н. Є. Кудла. – К. : Знання, 2012. – 343 с.

Мальська М. П. Основи туристичного бізнесу : навч. посіб. / М. П. Мальська, В. В. Худо, В. І. Цибух. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 272 с.

Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / Т. М. Афонченкова, О. В. Булюк, Ю. В. Панченко, Н. В. Федотова ; за ред. О. Є. Лугініна. – К. : Ліра-К, 2012 – 364 с.

Розвиток туристичного бізнесу регіону : навч. посіб. / за ред. І. М. Школи. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 292 с.

Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / керівники проекту: В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. – К. : Академія, 2013. – 368 с.

Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / Д. С. Стеченко, І. В. Безуглий, Н. П. Турло, С. М. Мархонос ; за ред. Д. М. Стеченка. – К. : Знання, 2012. – 455 с. 

Школа І. М., Корольчук О. П. Менеджмент туризму : підручник – Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. – 464 с

Білоущенко О. В. Місце і роль туристичного комплексу в структурі регіональної економіки / О. В. Білоущенко // Економіка та держава. – 2014. – № 9. – C. 77-79.

Босовська М. В. Концепція інтеграційного розвитку туристичних підприємств / М. В. Босовська // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – C. 43-47.

Босовська М. Конвергенція суб’єктів туристичної діяльності на основі кластеризації / М. Босовська // АгроСвіт. – 2015. – № 3/4. – C. 47-55.

Денисенко А. В. Ідентифікація об‘єктів внутрішнього контролю на туристичних підприємствах / А. В. Денисенко // Економіка та держава. – 2014. – № 7. – C. 73-75

Должикова Л. Динамика и развитие делового и конгрессного туризма в Украине / Л. Должикова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 8. – C. 67-70.

Должикова-Поліщук Л. Особливості та тенденції управління туристичною діяльністю / Л. Должикова-Поліщук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9. – C. 103-112.

Єрмаченко В. Удосконалення системи збору первинних даних як одне із завдань забезпечення планування стратегічного розвитку туристичної галузі України / В. Єрмаченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – C. 401-414.

Іванова В. Людський капітал як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємств туристичного бізнесу / В. Іванова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – C. 321-327.

Красавцева Л. Ю. Щодо ролі держави у розвитку туристичної сфери в Україні / Л. Ю. Красавцева // Економіка та держава. – 2014. – № 8. – C. 135-137.

Момонт Т. Особливості обліку грошових коштів на підприємствах сфери туризму / Т. Момонт // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. –2014. – № 3. – C. 65-70.

Петриченко П. Розвиток споживчих мереж в індустрії туризму / П. Петриченко. // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 5. – C. 153-160.

Романова И. Разработка методики оценки влияния кросс-культурных отличий на поведение потребителей на рынке туристических услуг / И. Романова, Е. Носкова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 12. – C. 212-221.

Саух І. Державне регулювання розвитку туризму: сутність поняття та проблеми визначення / І. Саух // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 4. – C. 59-66.

Фролова Е. Направления и механизмы развития туристической привлекательности территории / Е. Фролова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 5. – C. 297-305.

Чучка І. М. Досвід зарубіжних країн у контексті формування державної політики розвитку туризму / І. М. Чучка, В. П. Братюк // Економіка України. – 2014. – № 9. – C. 83-94.

Шарко М. Методические подходы к тарнсформации оценок туристической привлекательности регионов в стратегические управленческие решения / М. Шарко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 8. – C. 224-229.

Швец И. Управление конкурентоспособностью объектов туристического рынка/ И. Швец // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 5. – C. 250-256.

 

Організація туристичної індустрії

У світі уже давно визнано високоефективність туризму для розвитку країни. Адже туризм може забезпечити внесок в економіку держави, сприяє створенню нових робочих місць, знайомить відвідувачів з культурними, історичними надбаннями того чи іншого етносу та природним середовищем його існування.

Розвиток національного ринку туристичних послуг та його сегментації забезпечує індустрія туризму, що полягає у створенні продукту та його реалізації через туристичні підприємства того чи іншого функціонального призначення. Успішному функціонуванню туристичної індустрії сприяє ефективна система організації її діяльності, тобто використання комплексного підходу до вирішення проблем організації відпочинку для суб’єкта туризму – туриста. Проте ефективним розвиток туристичної індустрії буде тоді, коли до цього будуть залучені висококваліфіковані фахівці, які володіють необхідним багажем знань у цій сфері, на основі яких можна вести справді професійну діяльність.

Туристична індустрія формується на основі узгодження обсягів туристично-ресурсного потенціалу, туристичного господарства, туристичної інфраструктури та туристичних потоків.

Індустрія туризму – це міжгалузевий комплекс, який спеціалізується на створенні турпродукту, здатного задовольняти потреби населення у проведенні дозвілля, у подорожах, відпочинку та оздоровленні шляхом виробництва та реалізації товарів і послуг туристичного призначення.

Елементами туристичної індустрії є підприємства та установи, мета функціонування яких – задоволення певних туристичних потреб (мотиваційних, змістовних, комфортності, атракції тощо).

У сучасному світовому господарстві туристична індустрія впевнено утримує провідні позиції. Особливо швидкими темпами вона розвивається тоді, коли відсутні або вичерпані природні та соціально-економічні передумови для розвитку промисловості чи сільського господарства.

Туристична індустрія об’єднує різноманітні галузі та види діяльності як матеріального виробництва, так і невиробничої сфери. Головною проблемою при віднесенні окремих видів діяльності до туристичної індустрії є вибір класифікаційних ознак. Економічна діяльність, пов’язана з туризмом, традиційно визначається з точки зору попиту, споживання товарів і послуг відвідувачами та витрат, які вони несуть. При такому підході індустрія туризму – збірна сфера, яка охоплює різні види господарської діяльності, оскільки туристи мають витрати у всіх секторах туристичного обслуговування. Доповнення такого підходу критеріями відбору видів економічної діяльності, а саме: масштабом і концентрацією виробництва, спеціалізацією, переважаючим напрямом туристичних витрат, дає змогу точніше окреслити сферу індустрії туризму.

Туризм на сучасному етапі існує в трьох іпостасях: як індустрія, як бізнес, та як фізіологічна та психічна потреба людей. Але це – єдина система що створює можливість туристичній індустрії робити великий внесок у національну економіку країни, її соціальний і культурний розвиток та чинити певний політичний вплив на міжнародні відносини.

Для отримання максимальної користі від туризму кожна країна розробляє туристичну політику, яка є одним з напрямів соціально-економічної політики держави. Головною метою якої є створення високоефективного конкурентоспроможного туристичного комплексу, що забезпечує широку можливості для обслуговування українських і чужоземних громадян, а також значний внесок у розвиток економіки держави.

Городня Т. А. Економіка туризму: теорія і практика : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – К. : Кондор-Видавництво, 2012. – 436 с.

Економіка туризму є динамічною складовою загальної економіки країни і при подальшому розвитку туристичного ринку повинна якісно та обґрунтовано вирішувати економічні проблеми, які виникають в туристичній діяльності.

Важливим моментом в економіці туризму є вибір критерію для низки питань, які виникають в туристичній діяльності. До таких питань відносяться ефективний розподіл обмежених туристичних продуктів і послуг та визначення їх ціни, використання одержаного доходу туристичної структури та можливі напрями зростання прибутку, будівництво нових туристичних об’єктів та одержання кредитів і умов їх погашення, варіанти розміщення туристичних фірм тощо.

Автори видання розглядають теоретичні та практичні аспекти економіки туристичних підприємств та комплекс економіко-математичних моделей задач і методів їх розв’язування, які спрямовані на підвищення якості прийняття рішень в управління діяльністю туристичного підприємства.

Основна мета посібника – надати студентам, починаючим дослідникам і бізнесменам-фахівцям, які працюють в туристичній сфері, необхідні економічні та математичні базові знання щодо економіки туристичної діяльності, моделювання ситуацій та окремих задач по плануванню та управлінню туристичним бізнесом.

Забуранна Л. Маркетингові комунікації туристичних підприємств : сучасна теорія і практика : монографія / Л. Забуранна. – К. : Ліра-К, 2012. – 152 с.

Ринкова економіка в Україні, як і в інших розвинутих країнах, характеризується домінуванням сфери послуг у структурі національного виробництва. Серед основних видів послуг найбільш динамічно розвиваються туристичні послуги.

У даній монографії автор досліджує стан, динаміку та кон’юнктуру ринку туристичних послуг, проаналізовано комунікативну політику та фінансово-господарську діяльність туроператорів. Робота досліджує особливості маркетингової діяльності туристичних підприємств та виявляє фактори зміни їх ефективності.

Автором розроблено раціональну структуру туристичних установ на маркетингові комунікації, які спрямовані на підвищення обсягів продажу туристичного продукту та покращення фінансових результатів туроператорів.

Дана робота буде цікава для керівників туристичних установ, викладачів та студентів.

Кудла Н. Е. Маркетинг туристичних послуг : навч. посіб. – К. : Знання, 2011. – 3561 с. + компакт-диск.

Туристичні послуги у внутрішньому валовому продукті країн Європейського союзу становить понад 50%, а у деяких перевищують 70%. Розвиток ринку послуг – як з боку пропозиції (конкуренція), так і попиту (зростаючі вимоги споживачів, нові види споживання) – зумовив зростання маркетингу до багатьох форм підприємницької діяльності, у тому числі й у сфері надання туристичних послуг. Незважаючи на те, що підприємства з надання послуг мають історичний вплив на економіку, їхня роль недостатньо розкрита в економічній літературі. Публікації українських вчених у сфері маркетингу туристичних послуг є незначним, тому автор використав у своїй роботі матеріал закордонної літератури та досвіду. Посилання на відомих науковців світового значення дозволяє краще пізнати принципи маркетингу послуг у країнах з розвинутою ринковою економікою, а також дає змогу провести порівняння з вітчизняною реальністю.

Маркетинг туристичних послуг потрібно сприймати як сектор народного господарства, який створює нові робочі місця, споживчі вартості (послуги) та форми людської діяльності, що генерують попит на ці послуги.

Висвітлені в книзі аспекти ринку туристичних послуг допоможуть усім, хто хоче стати висококваліфікованим фахівцем цієї галузі або безпосередньо бере участь у формуванні туристичного ринку.

Мальська М. П. Організація та планування туристичних підприємств: теорія та практика : навч. посіб / М. П. Мальська, О. Б. Бордун. – К. : Центр учбов. літ., 2012. – 248 с.

Туризм є однією з найприбутковіших та найдинамічніших галузей світової економіки. Він, крім того стимулює розвиток народного господарства країни, дозволяє збільшувати валютні надходження за рахунок розвитку в’їзного туризму, ефективного використання природного, історико-культурного потенціалу. Світова тенденція до зростання сфери туристичних послуг свідчить про те, що туризм доцільно проголосити пріоритетною галуззю в Україні.

Проте, туризм може мати і негативні соціальні та культурні наслідки. В даний час ринок українського туризму розвивається вкрай нерівномірно. Об’єм виїзного туризму переважає над в’їзним, обсяг туристичного ринку не відповідає своїм потенційним можливостям. Рівень використання внутрішніх рекреаційних ресурсів України дуже низький.

В даному навчальному посібнику викладений зміст лекційного матеріалу курсу «Організація та планування діяльності туристичних установ», в якому розкривається зміст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та бізнес-планування на туристичних підприємствах, а практичні завдання допоможуть студентам оволодіти теоретичними знаннями на практиці.

Рекомендований посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в сфері туризму, а також усіх зацікавлених фахівців, які займаються організацією, плануванням і управлінням туристичним господарством.

Балашова Р. І. Організація діяльності туристичного підприємства : навч. посіб. / Р. І. Балашова – К. : Центр учбов. літ., 2012. – 184 с.

Мальська М. П. Планування туристичної діяльності : підручник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К. : Знання, 2010. – 310 с. : 1 електрон. опт. диск (CD- ROM).

Кифяк В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. – 344 с.

Мальська М. П. Організація туристичного обслуговування : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. – К. : Знання, 2011. – 275 с.

Скопень М. М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навч. посіб. – К. : Каравела, 2010. – 336 с.

Федорченко В. К. Історія туризму в Україні : навч. посіб. / В. К. Федорченко, Т. А. Дрьомова ; передм. В. А. Смолія. – К. : Вища шк., 2002. – 195 с. : іл.

Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії : навч. посіб / Н. В. Чорненька. – К. : Атіка, 2009. – 392 с.

Іванова З. Концепція удосконалення інструментарію управління розвитком туристичної привабливості вітчизняних територій / З. Іванова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 8. – C. 183-186.

Антонюк К. Напрямки диверсифікації міжнародного ринку туристичних послуг / К. Антонюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 5/6. – C. 12-17.

Босовська М. В. Параметри та іманентні риси інтеграційного розвитку суб'єктів туристичної діяльності / М. В. Босовська // Економіка та держава. – 2014. – № 10. – C. 22-27.

Гостюк В. І. Договірне регулювання відносин у сфері надання туристичних послуг / В. І. Гостюк // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 1. – C. 163-167.

Денисенко А. Ризик-контроль формування туристичного продукту / А. Денисенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – № 4. – C. 67-78.

Дячук Ю. О. Проблеми діяльності туристичного підприємства і шляхи їх розв’язання / Ю. О. Дячук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2014. – № 2. – C. 75-76.

Котелюк Н. Туризм як одна із пріоритетних галузей розвитку депресивних регіонів України / Н. Котелюк // Нова педагогічна думка. – 2012. – № 4. – C. 103-106.

Лебедев К. Маркетинговые технологии стимулирования рекреационно-туристического потенциала регионов / К. Лебедев // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 11. – C. 186-190.

Момонт Т. В. Облікова політика туристичного підприємства: теоретичний аспект / Т. В. Момонт // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2014. – № 1. – C. 81-89.

Паславська В. В. Міжнародна співпраця у сфері екологізації туристичних послуг / В. В. Паславська // Економіка та держава. – 2015. – № 4. – C. 40-43.

Стеченко Д. М. Наукові аспекти удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Регіональна економіка. – 2013. – № 4. – C. 157-166.

Федулін О. Організаційні аспекти підвищення кваліфікації фахівців у сфері туризму / О. Федулін, О. Сахарчук, О. Лебедєва // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – C. 332-336.

 

Сільський зелений туризм як складова туристичної індустрії

«Карпати – чудовий гірський хребет, –

ще чекає дослідників, любителів краси

природи, чекає геологів, учених-медиків,

які піднімуть хвилю дослідження і

перетворять Карпати в країну майбутнього».

Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає в створенні конкурентоспроможності на внутрішньому та світовому ринку національного туристичного продукту, здатного максимально задовільнити найвибагливіші смаки як вітчизняних, так іноземних туристів. Основними засадами формування конкурентних переваг підприємств туристичної індустрії є ефективна державна політика, яка б забезпечила раціональне використання та збереження туристичних ресурсів, створення ефективної системи туристичної діяльності для забезпечення потреб внутрішнього та іноземного туризму та становлення туризму як високорентабельної галузі економіки України.

З початку ХХІ ст. сільський зелений туризм, за визнанням експертів Всесвітньої туристичної організації, є одним з секторів туристичної індустрії, що динамічно зростають. Ідеї охорони навколишнього середовища, що стали надзвичайно популярними серед західної цивілізації, охопили й індустрію туризму. Внаслідок цього серед масових туристів виник попит на види туризму, альтернативні масовому, – так звані зелені подорожі. Згідно з офіційними статистичними даними ВТО, «зелені» подорожі займають від 2 до 20% у загальному обсязі турпоїздок.

Сільський зелений туризм на початку ХХІ ст. – один із видів відпочинку. Це прекрасна можливість повернутися до природи, до землі, до свого коріння, суті і стати самим собою. Цю можливість дарує нам наша багата країна.

Для сільських мешканців України цей вид туризму є найкращим стимулом для започаткування й розвитку підприємницької діяльності, що дає додаткові прибутки та підвищує рівень зайнятості членів сільських родин.

Сільське населення України здатне отримувати реальні доходи у сфері сільського туризму від таких видів діяльності:

- облаштування туристичних маршрутів;

- облаштування й експлуатація стоянок для туристів;

- робота гідом чи екскурсоводом;

- транспортне обслуговування туристів;

- єгерська діяльність (полювання, аматорське та спортивне рибальство);

- прокат туристичного спорядження;

- послуги приймання туристів;

- кулінарні послуги;

- підготовка культурних програм;

- народні промисли;

- виробництво та реалізація туристам екологічно чистих продуктів харчування;

- реалізація туристам ягід та грибів.

Сільський туризм виступає важливим чинником стабільного динамічного збільшення надходжень до бюджету, активізації розвитку багатьох галузей економіки (транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство тощо).

Сільський відпочинок в Україні за рахунок збереження етнографічної самобутності повинен набути національного значення.

Забуранна Л. В. Конкурентостійкість підприємств сільського зеленого туризму: теорія, механізм, формування та управління : монографія / Л. В. Забуранна, А. В. Кулік. – К. : Центр. учбов. літ., 2013. – 292 с.

Монографія присвячена дослідженню теоретико-методичних та практичних питань механізму формування та управління конкурентостійкостю підприємств сільського зеленого туризму. Автори монографії розкривають сучасний стан і тенденції розвитку сільського зеленого туризму, проаналізовано та визначено його ефективність шляхом виділення слабких та сильних сторін діяльності підприємств сільського зеленого туризму, розкрито регіональні особливості розвитку туристичного підприємства.

Авторами обгрунтовано теоретико-методичний підхід оцінювання конкурентної стійкості, а також концептуальні засади оцінки конкурентоспроможності туристичних підприємств при поєднанні різноманітних наукових методів. З метою подальшого розвитку сільського зеленого туризму автори сформували підходи щодо обгрунтування керованості конкурентостійкості ефективних виробничо-господарських структур, що працюють у сфері туристичного обслуговування та запропонували управлінські заходи за ознаками дисипативності.

Монографія призначена для науковців, викладачів, студентів та зацікавить власників садиб сільського зеленого туризму.

Алієва-Барановська В. М. Міжнародний туризм : навч. посіб.-довід. / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно – К. : Центр учбов. літ., 2013. – 344 с.

Кляп А. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. К. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Лужанська Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи : навч. посіб. / Т. Ю. Лужанська ; за ред. І. В. Волошина. – К. : Кондор, 2008. – 385 с.

Міжнародний туризм : навч. посіб. / Т. Б. Божидарнік, Н. В. Божидарнік, Л. В. Савош. – К. : Центр. учбов. літ., 2012. – 312 с.

Панченко Ю. В. Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму : навч. посіб. / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомишин. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 324 с.

Рутинський М. Й. Сільський туризм : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – К. : Знання, 2006. – 271 с.

Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму : підручник / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. – К. : Знання. – 334 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Івченко А. С. Україна-Захід : путівник / А. С. Івченко. – К. : Картографія, 2009. – 228 с.

Путівник обіймає вісім областей країни (Волинську, Рівненську, Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку і Чернівецьку), яким присвячено понад 170 окремих статей, майже чотири сотні фотографій та географічні карти.

Рівненщина туристична : путівник. Rivne region : guide-book / авт.-упоряд. Н. Борець-Струк, О. Матвійчук. – К. : Світ успіху, 2007. – 384 с. – (Україна запрошує).

* * *

Багрій М. Вдосконалення державного регулювання туристичної привабливості сільських територій / М. Багрій // АгроСвіт. – 2014. – № 14. – C. 69-72.

Горячева А. Л. Роль і місце сільського туризму в класифікації видів туризму / А. Л. Горячева // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; гол. ред. В. А. Гурин. – Рівне : НУВГП. – 2011. – Вип. 2 (54) : Економіка. – C. 69-79.

Колотуха О. Спортивний туризм у загальній структурі туризму : підходи до класифікації / О. Колотуха, А. Шипко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – № 10. – C. 7-14. – (Дод. : «Шкільний туризм»).

Корчинський О. Організаційно-економічне та інституційне забезпечення розвитку сільського зеленого туризму / О. Корчинський // АгроСвіт. – 2015. – № 5. – C. 80-84.

Медведенко К. Підприємство надає платні послуги бази відпочинку: обліково-правові нюанси / К. Медведенко // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – № 44. – C. 25-28.

Пангелова Н. Зарубіжний досвід організації сімейного відпочинку з дітьми у рекреаційно-туристичних комплексах / Н. Пангелова, А. Сем'янчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 4. – C. 78-80.

Пугач Н. Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку сільського туризму / Н. Пугач // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – C. 86-92.

Самолюк Н. М. Сільський туризм – пріоритетний захід диверсифікації пірприємницької діяльності сільського населення / Н. М. Самолюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; гол. ред. В. А. Гурин. – Рівне : НУВГП. – 2011. – Вип. 2 (54) : Економіка. – C. 188-195.

Серебрій В. Сімейний туризм та його розвиток / В. Серебрій // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2014. – № 18. – C. 1-5. – (Дод. : «Шкільний туризм»).

Тимофієв С. Смілянський осередок сільського зеленого туризму / С. Тимофієв // Туризм сільський зелений / С. Тимофієв. – 2014. – № 2. – C. 23-24.

Шпеник Т. К. Сільський зелений туризм, історія продовжується : [про історію, становлення та перспективи розвитку сільського зеленого туризму на Закарпатті] / Т. К. Шпеник // Туризм сільський зелений. – 2014. – № 2. – C. 4-7.

Щербань О. Всеукраїнська конференція «Формування політики розвитку та функціонування сільського туризму в Україні як фактору сільського розвитку» / О. Щербань // Туризм сільський зелений. – 2014. – № 2. – C. 2-3.

 

Інтернет-ресурси

Туристична Асоціація України [Електронний ресурс] / Всеукр. громад. орг. «Туристична Асоціація України». – 2015. – Режим доступу : http://www.tau.org.ua/. – Назва з екрана.

Туризм в Україні [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія : сайт. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Україні. – Назва з екрана.

Розвиток туризму в Україні [Електронний ресурс] // Туристичні маршрути : сайт. – Режим доступу : http://www.marshruty.in.ua/index.php/rozvytok-turyzmu-v-ukraini.php. – Назва з екрана.

Міжнародна співпраця України в галузі Туризму [Електронний ресурс] // Сколе : сайт. – Режим доступу : http://www.skole.com.ua/uk/papers/13-turizm/37-turizm1.html. – Назва з екрана.

Кулік А. В. Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Кулік // Все про туризм. Туристична бібліотека. – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/kulik.htm. – Назва з екрана.

Рошко Н. Б. Розвиток сільського зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс] // Все про туризм. Туристична бібліотека. – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/roshko.htm. – Назва з екрана.

Оппельд Л. І. Міжнародний досвід зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи / Л. І. Оппельд, А. О. Гордіян [Електронний ресурс] // Ефективна економіка : сайт. –

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2667. – Назва з екрана.

Сільський зелений туризм : сайт / Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. – Електрон. дані. – [Україна], 2008. – Режим доступу : http://www.greentour.com.ua/ukrainian. – Назва з екрана.

Рівненська область [Електронний ресурс] // Rest Place. Відпочивай в Україні : [турист. каталог України]. ‑ Режим доступу : http://restplace.com.ua/uk/region/rovnenskaya-obl. ‑ Назва з екрана.

Рівненщина від А до Я [Електронний ресурс] // Видавничий дім «ОГО». ‑ Режим доступу : http://www.ogo.ua/rivnenschina. ‑ Назва з екрана.

На сторінках проекту «Рівненщина від А до Я» зможете знайти інформацію про всі райони Рівненської області, географічні карти допоможуть вам легко орієнтуватися у положенні районних центрів. Саме тут ви зможете ознайомитися з історією краю: від першої літописної згадки до археологічних розкопок нашого часу. А якщо матимете бажання особисто відвідати історичні місця – розділи «7 чудес Рівненщини», «Замки Рівненщини», «Туристичні маршрути» саме для вас. Любителям відпочинку сайт пропонує самим обирати як і де провести свій вільний час, надаючи при цьому усю необхідну інформацію у рубриці «Туризм Рівненщини».

Туризм Рівненщини [Електронний ресурс] // Видавничий дім «ОГО». ‑ Режим доступу : http://www.ogo.ua/rivnenschina/tourizm. ‑ Назва з екрана.

Кращі садиби для відпочинку на Рівненщині з фото і прямими контактами. Туристичні маршрути та унікальні споруди нашого краю.

Рівненська область [Електронний ресурс] // PIZZATRAVEL.COM.UA.  : блог про цікаві місця. ‑ Режим доступу : http://www.pizzatravel.com.ua/ukr/Ukraina/Rivnenska_oblast. ‑ Назва з екрана.

Сім чудес Рівненщини [Електронний ресурс] : (дидактичні матеріали до вивчення відповідних тем з курсу історії України. Рівнезнавства і краєзнавства) / Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 // Освітній навігатор : сайт. ‑ Режим доступу : http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2462:2013-02-07-10-33-12&catid=73. ‑ Назва з екрана.

 

Наталія Литвиненко
усі виставки »

Проєкт «#Марія90»

Проєкт «#Марія90»

Культурний фронт. Бібліотека

Культурний фронт.
Бібліотека

Історична Волинь

Історична Волинь

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції