Віртуальні виставки

Охорона праці на підприємствах виробничої сфери
17.11 2016 | Прочитано: 2388…Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці…

Конституція України (стаття 43)

Конституція України гарантує всім працівникам право на безпечні умови праці. Створення таких умов і є завданням охорони праці. На снові результатів досліджень з охорони праці розробляються законодавчі акти й нормативні документи; встановлюються параметри безпечних умов праці; проводяться організаційні й технічні заходи, що забезпечують досягнення цих параметрів.

Однак практика показує, що умови праці далеко не завжди відповідають чинному законодавству. Унаслідок порушень, незважаючи на величезні витрати на охорону праці, імовірність травмування й інших ушкоджень організму працівника на підприємствах України вища, ніж у промислово розвинутих країнах.

Проблема збереження життя мусить бути пріоритетом в діяльності трудових колективів, їх керівників.

Забезпечення здорових умов праці є проблемою загальнодержавного значення. З метою запобігання травматизму держава здійснює ряд заходів, однак у багатьох сферах виробничої діяльності рівень виробничого травматизму залишається високим, що є наслідком дії ряду чинників. До них можна віднести недоліки в організації праці, порушення трудової і технічної дисципліни, недостатньо навченості персоналу, відсутність нагляду й контролю за безпечним виконанням робіт і дотриманням норм законодавчої бази.

Характерною рисою сучасного періоду розвитку суспільства є зміна домінуючої державної власності, перехід до демократичної системи та економічних ринкових відносин. Людина, її життя та безпека визнані найвищою соціальною цінністю. Україна підтримала концепцію ООН про сталий людський розвиток. Пріоритетом у цій концепції належить праву людини на надійну безпеку.

Досягнення абсолютної безпеки є нереальним завданням. Концепція абсолютної безпеки є гуманною, але вона не відповідає законам надійності й техносфери, так як абсолютна безпека обумовлена необмеженою кількістю чинників, що впливають на організм, постійною зміною їх чисельності та сили впливу в часі й просторі, обмеженими можливостями людини та існуючих технічних систем захисту.

З економічної точки зору підвищення надійності й безпеки технічних систем є недоцільним, тому що економічні можливості держави нині дуже обмежені.

Економічні витрати на охорону праці нерозривно пов’язані із соціальними проблемами й суттєво впливають на економічні результати виробництва – продуктивність праці, якість і собівартість продукції.

Продуктивність праці й працездатність людини можна підвищувати шляхом подовження періоду активності трудової діяльності, раціонального використання основних виробничих фондів, зниження рівня травматизму та професійної захворюваності.

Зниження рівня травматизму, професійної захворюваності та інвалідності зберігає здоров’я працюючих, одночасно зменшуючи витрати на оплату пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах, оплату наслідків такої праці, виплату допомоги за ушкодження здоров’я, сплату штрафних санкцій за нещасні випадки та незадовільні умови праці.

Дотримання умов праці в економічному аспекті нерозривно пов’язане з вирішенням соціальних питань. Поліпшення умов праці зумовлює такі позитивні соціальні результати, як збереження здоров’я працюючих, підвищення рівня задоволеності своєю працею, трудової і технологічної дисципліни, зростання престижу деяких професій та інших показників, що характеризують більш високий рівень соціального розвитку суспільства.

Державна політика в галузі безпеки праці має бути спрямована на забезпечення духовного, психічного, фізичного й соціального здоров’я населення.

 

Основи охорони праці

Небезпека швидше приходить,

Коли нею легковажать

Латинське прислів’я

Охорона праці – як галузь людської діяльності – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямована на збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі її трудової діяльності. Основною метою охорони праці є створення безпечних умов трудової діяльності людини, забезпечення її високої та ефективної працездатності.

Праця – це цілеспрямована діяльність, у процесі якої людина, використовуючи спеціальні знаряддя: різноманітні інструменти, прилади, устаткування, машини тощо, впливає на природу з метою виробництва матеріальних благ, необхідних для задоволення своїх потреб.

Праця має особливий характер і потребує певної організації. З фізичної точки зору, це витрати фізичної і розумової енергії людського організму. Вона є необхідним і корисним процесом, за якого, проте, при певних умовах діяльності може піддаватися дії небезпечних і шкідливих факторів виробничого процесу, що негативно відбивається на здоров’ї. Проблема створення безпечних і нешкідливих умов праці мають таку ж давню історію, як й історія людства. Однак сьогодні вони набувають особливого значення, адже ціна кожної аварії істотно зростає. Статтею 3 Конституції України людина та її здоров’я оголошені найбільшою цінністю держави.

Україна приділяє велику увагу питанням охорони життя і здоров’я своїх громадян, створенню безпечних умов праці роботодавцям та керівникам підприємств, установ і організацій, проте кількість нещасних випадків, що трапляються на виробництві або у ході виконання службових обов’язків, залишається дуже великою. Так, на виробництві щоденно травмуються у середньому 160 осіб, з них 20 стають інвалідами, а 4-5 гинуть. Кожен мільйон тонн вугілля, видобутого в Україні, коштує життя до п’яти шахтарів.

Міжнародне бюро праці встановило, що в середньому у світі на 100 тис. працюючих щорічно припадає близько 6 нещасних випадків зі смертельними наслідками. В Україні цей показник, на жаль, майже вдвічі вищий. Серед основних причин випадків в Україні такі як: незадовільна підготовка робітників і працівників з питань охорони праці; відсутність належного контролю за станом безпеки та виконанням встановлених норм на робочих місцях; недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту; повільне впровадження заходів та засобів колективної безпеки на підприємствах; спрацьованість знарядь виробництва.

Впровадженню у виробничий процес основного принципу політики держави щодо охорони життя і здоров’я працюючих, створенню безпечних умов праці на підприємствах перешкоджають такі фактори, як тривала економічна криза, тіньова економіка, корумпованість і безвідповідальність окремих роботодавців. Відсутність на багатьох підприємствах висококваліфікованих фахівців з охорони праці також не сприяє позитивним зрушенням у справі хорони праці.

Покращенню стану охорони праці на виробництві значною мірою сприятиме впровадження у навчальний процес вищих закладів освіти, коледжів і технікумів дисципліни «Охорона праці», яка має на меті формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань та умінь з правових та організаційних питань охорони та гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності життя та здоров’я людини щодо результатів виробничої діяльності.

Гогіташвілі Г. Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі, Є.-Т. Карчевські, В. М. Лапіна. – К. : Знання, 2007. – 367 с.

Посібник висвітлює питання гармонізації системи управління охороною праці, що була розроблена і впроваджена в Україні вперше у світі в 1979 р., з вимогами міжнародного стандарту. Наведено огляд міжнародного законодавства і законодавства України з охорони праці. Описано сучасні підходи і міжнародний досвід щодо управління охороною праці, наведено порядок розроблення системи управління охороною праці й ризиком на підприємствах як подальший розвиток СУОП, що діє в Україні з урахуванням вимог OHSAS. Розглянуто питання державного, галузевого та регіонального управління охороною праці.

Видання розраховане на студентів навчальних закладів, що вивчають курс «Охорона праці в галузі», а також буде корисне для роботодавців і працівників підприємств, організацій, установ і спеціалістів з питань охорони праці.

Гандзюк М. П. Основи охорони праці : підручник / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. – К. : Каравела, 2011. – 384 с.

Основи охорони праці – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців із вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь із правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки процесів праці та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти.

Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці». Розглянуто соціальні та економічні аспекти охорони праці, відомості про охорону праці користувачів персональних комп’ютерів, а також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, які утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок.

Видання розраховане на вивчення цієї дисципліни студентами загально-інженерних, економічних, педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України. Також буде корисним для широкого загалу інженерно-технічних працівників різних галузей промисловості.

Посібник з питань охорони праці для посадових осіб та спеціалістів підприємств, установ та організацій / Т. В. Антонюк, В. В. Павлюк. – Рівне : Рівненський ЕТЦ, 2015. – 222 с.

Як галузь людської діяльності – охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя здоров’я та працездатності людини в процесі її трудової діяльності. Основною метою охорони праці є створення безпечних умов трудової діяльності людини, забезпечення її високої та ефективної працездатності.

Даний посібник адресовано керівникам, посадовим особам та спеціалістам, що відповідають за охорону праці на підприємствах різних форм власності. 

 

Козяр М. М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук. – К. : Кондор, 2011. – 458 с.

 

Грибан В. Г. Охорона праці : навч. посіб. / В. Г. Грибан. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 280 с.

 

Грищук М. В. Основи охорони праці : підручник / М. В. Грищук. – К. : Кондор, 2008. – 240 с.

 

Москальова В. М. Основи охорони праці : підручник / В. М. Москальова. – Рівне : НУВГП, 2006. – 666 с.

 

Керб Л. П. Основи охорони праці : навч. посіб. / Л. П. Керб. – К. : КНЕУ, 2006. – 216 с.

 

Грищук М. В. Основи охорони праці : навч-метод. посіб. / М. В. Грищук. – Острог : Острозька академія, 2003. – 224 с.

 

Жидецький В. Ц. Основи охорони праці : підручник / В. Ц. Жидецький. – Л. : Афіша, 2004. – 320 с.

 

Лапін В. М. Основи охорони праці : навч. посіб. / В. М. Лапін. – Л. : ЛБІ НБУ, 2004. – 142 с.

 

***

 

Богданова О. Оцінюємо систему безпеки праці / О. Богданова //Охорона праці. – 2016. – № 1. – C. 12-15

 

Бойченко М. Розробка механізму управління професійними ризиками / М. Бойченко //Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – C. 435-443.

 

Гнатюк О. На порозі кардинальних змін / О. Гнатюк //Охорона праці. – 2016. – № 3. – C. 6-11.

 

Громов М. Академія пропонує / М. Громов // Охорона праці. – 2015. – № 12. – C. 51.

 

Данько Н. Якість + екологія. Новий формат / Н. Данько //Охорона праці. – 2016. – № 2. – C. 16-19.

 

Драб Я. Психологічна підготовка персоналу до роботи в умовах професійного стресу та ризику / Я. Драб //Охорона праці. – 2015. – № 11. – C. 45-47.

 

Зеленчук Н. Коли людина на своєму місці / Н. Зеленчук // Охорона праці. – 2016. – № 8. – C. 52-53.

 

Кальниш В. Стрес на робочому місці і проблема напруженості праці/ В. Кальниш //Охорона праці. – 2016. – № 6. – C. 39-41.

 

Кобець В. Емоційне вигорання – як профзахворювання / В. Кобець //Охорона праці. – 2015. – № 8. – C. 48-49.

 

Кобець В. Не економте на здоров’ї / В. Кобець // Охорона праці. – 2016. – № 5. – C. 48-51.

 

Кобець В. Розваги без травм / В. Кобець //Охорона праці. – 2016. – № 5. – C. 42-43.

 

Кобець В. Чи переможе справедливість? / В. Кобець //Охорона праці. – 2016. – № 5. – C. 38-39.

 

Кобець В. Які фахівці з охорони праці потрібні країні / В. Кобець // Охорона праці. – 2015. – № 12. – C. 10-12.

 

Колесник С. До чого призводить послаблення держнагляду / С. Колесник // Охорона праці. – 2016. – № 7. – C. 42-43.

 

Колесник С. Слухай своїх, щоб чужих не боятися / С. Колесник // Охорона праці. – 2016. – № 6. – C. 26-27.

 

Кононова І. Гігієна праці: рухаємось далі / І. Кононова // Охорона праці. – 2016. – № 8. – C. 36-38.

 

Коробка О. Медичний недогляд / О. Коробка // Охорона праці. – 2016. – № 6. – C. 44-46.

 

Лисюк М. Уроки державної мови: стандарт термінів з охорони праці / М. Лисюк // Охорона праці. – 2015. – № 10. – C. 28-29.

 

Матвійчук Д. За легальні та безпечні робочі місця / Д. Матвійчук // Охорона праці. – 2016. – № 6. – C. 4-5.

 

Матвійчук Д. МОП в Україні: новий проект на підтримку Держпраці / Д. Матвійчук //Охорона праці. – 2016. – № 4. – C. 11-13.

 

Моісеєнко О. Запобігаємо механічному травмуванню / О. Моісеєнко, О. Пількевич // Охорона праці. – 2016. – № 4. – C. 38-39.

 

Моісеєнко О. Керівник СОП: завдання та обов’язки / О. Моісеєнко //Охорона праці. – 2016. – № 6. – C. 28-30. 

 

Новак І. Від компенсацій до профілактики: європейський шлях для України / І. Новак // Охорона праці. – 2016. – № 1. – C. 6-7.

 

Солодчук Л. Орієнтир – інтегрована система менеджменту / Л. Солодчук // Охорона праці. – 2016. – № 6. – C. 18.

 

Солодчук Л. Ударимо по ризиках / Л. Солодчук // Охорона праці. – 2016. – № 6. – C. 6.

 

Соціальний захист з людським обличчям // Охорона праці. – 2016. – № 4. – C. 10.

 

Сухомлин В. Небезпеки та ризики на прикладах / В. Сухомлин // Охорона праці. – 2016. – № 2. – C. 34-37.

 

Троїцький В. Майбутнє неруйнівного контролю / В. Троїцький, М. Карманов, І. Шевченко // Охорона праці. – 2015. – № 12. – C. 40-44.

 

Фандєєв О. До Євростату кроком руш / О. Фандєєв // Охорона праці. – 2016. – № 8. – C. 34.

 

Фандєєв О. Навчальний центр із європейськими стандартами / О. Фандєєв // Охорона праці. – 2016. – № 3. – C. 12-13.

 

Фандєєв О. Ситуація керує нами, а не ми ситуацією / О. Фандєєв //Охорона праці. – 2016. – № 8. – C. 4-5.

 

Яремко З. Схема розвитку нещасного випадку: усуваємо людський чинник / З. Яремко, С. Писаревська // Охорона праці. – 2015. – № 8. – C. 44-45.

 

Чумакова Н. Ризик-орієнтований підхід в Україні: [про передумови та перспективи впровадження принципів ризик-орієнтованого підходу в національне законодавство про охорону праці] / Н. Чумакова, О. Цибульська // Охорона праці. – 2016. – № 1. – C. 8-11.

 

Шевчук І. Економічні аспекти оцінювання ризиків / І. Шевчук // Охорона праці. – 2015. – № 11. – C. 6-11.

 

Травматизм та нещасні випадки на виробництві

Виток…

Немає вороття,

Настав твій крок,

Ступай, тягнись, один лиш крок,

Води ковток,

Життя…

(Із вірша П. Храпака «У вихорі життя»)

Про життя, як найцінніший дар, йдеться у віршах поетів, творах письменників, полотнах художників. Над сенсом життя замислювались філософи давнини…

Людина та її здоров’я – найбільша цінність Української держави. Держава покладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини як в навколишньому середовищі, так і в середовищі праці.

Завдання охорони праці – забезпечення безпечних і сприятливих умов через вирішення багатьох складних завдань. Вирішальне значення в розв’язанні цих завдань має науково-технічний прогрес. Використання досягнень науки та техніки сприяє підвищенню рівня безпеки праці, культури та організації виробництва. Дозволяє полегшити працю, підсилити її привабливість.

Рівень безпеки людини з розвитком цивілізації постійно зростає. Розвиток науки і техніки, в цілому збільшуючи безпеку життєдіяльності людини, призвів до появи цілого ряду нових проблем. Науковий аналіз виробничих травм доводить, що вони виникають головним чином внаслідок втрати міцності та надійності робочої техніки, небезпечного стану системи «людина-машина-середовище» та ряду технічних факторів. До технічних факторів відносять насамперед надійність техніки (конструктивні недоліки, технологічні та експлуатаційні порушення, руйнування деталей машин під дією корозії та корозійного розтріскування), організацію управління охороною праці (документація, правові норми, стандарти безпеки праці, методи навчання тощо), санітарно-гігієнічні умови в приміщеннях та на робочих місцях (шкідливі речовини в робочій зоні, виробниче освітлення, шум, вібрація, іонізуюче, електромагнітне, ультрафіолетове, лазерне випромінювання). 

Для вирішення цієї проблематики використовують досягнення науки і техніки, які прямо чи опосередковано забезпечують охорону праці, а також соціологію, право та економічну естетику, ергономіку, інженерну і соціальну психологію, фізіологію. Ці дисципліни входять в комплекс наук, які вивчають людину в процесі трудової діяльності. 

Сучасне виробництво вимагає, щоб охорона праці базувалася на науково-технічній основі. Останнім часом характерне широке впровадження у виробництво напівавтоматичних та автоматичних машин, безпечних технологічних процесів з програмним керуванням. Енергетичні функції людини «людина-машина» значно спрощуються. Вони полегшують працю робітників, роблять її комфортно. Роль людини зводиться до керування та контролю за роботою машин і ходом технологічних процесів.

Демократизація суспільства, перехід до ринкових економічних відносин вимагають корінного покращення умов праці, охорони життя і здоров’я людей у всіх галузях народного господарства. Реформування економіки в нашій країні стало причиною змін в організації діяльності в будівельній галузі, галузях сільського господарства, автотранспорту, комп’ютингу, машинобудування та ін.

Запровадження ринкових відносин, залучення великої кількості робочої сили в малих, орендних та приватних підприємствах потребує від керівників галузевих об’єктів відповідних знань, умінь, навичок забезпечення контролю і нагляду за режимом діяльності та відпочинку, за оптимізацією праці, та вдосконаленням системи управління охороною праці.

Система управління охороню праці у всіх галузях народного господарства є складовою частиною загальнодержавного управління охороню праці в Україні.

Виконання всіх робіт вимагає від керівників об’єктів, служби охорони праці, центральних органів управління, інженерно-технічних працівників, трудових колективів і профспілок підприємств великого напруження, моральних, фізичних, духовних сил і в першу чергу – знань з техніки безпеки.

Керівники галузевих підприємств та акціонерних організацій не завжди дотримуються санітарно-гігієнічних вимог щодо створення відповідних умов праці.

Аналіз причин травматизму при розслідуванні нещасних випадків на виробництві, свідчить про те, що керівники та посадові особи слабо підготовлені з питань охорони праці, не створюють служби охорони праці, не забезпечують працюючих нормативною документацію і не розробляють посадових інструкцій щодо охорони праці.

В Україні, крім виробничого травматизму, відзначається високий рівень професійної захворюваності. За статистичними даними на підприємствах України щорічно реєструється близько 2,6 професійних захворювань на 1000 працюючих. Завдяки аналізу професійної захворюваності виявлено, що професійна патологія зареєстрована в працівників більш як 185 професій, серед яких значна частина (2,5%) – інженерно-технічні працівники у різних галузях економіки. Ситуація з професійною захворюваністю, що склалася в Україні, вимагає реалізації комплексних заходів щодо умов праці, які б забезпечили захист працівників від впливу несприятливих професійних шкідливих факторів.

Жодна галузь виробництва не може вважатися повністю безпечною, але є особливо небезпечні галузі та виробництва. До трьох найнебезпечніших для життя і здоров’я працівника галузей як у промислово розвинутих країнах, так і в країнах, які розвиваються, після сільського господарства та гірничодобувної промисловості належить будівництво.

Охорона праці на автомобільному транспорті (будівництво, ремонт, утримання автомобільних доріг) : навч. посіб. / І. П. Пістун, Ю. В. Кіт, А. П. Березовський та ін. – Суми : Університетська кн., 2012. – 480 с.

У будівництві близько 60 тис осіб згідно з даними Міжнародної організації праці (МОП) щорічно одержують смертельні травми на будівельних майданчиках, а кілька сотень тисяч працівників зазнають серйозних каліцтв та шкідливого впливу на здоров’я.

Аналіз стану промислової безпеки і охорони праці в будівельній галузі та матеріалів спеціальних розслідувань свідчить, що травматизм у галузі – це переважно результат порушення нормативно-правових актів з охорони праці.

Аналіз травматизму свідчить, що більшість нещасних випадків стається в невеликих новостворених організаціях малого підприємства, у яких, як правило, немає кваліфікованих спеціалістів служби охорони праці.

Даний навчальний посібник, який відповідає програмі нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» наведені основні відомості з правових, організаційних питань, гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки під час будівництва, ремонту, утримання автомобільних доріг.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів освіти, а також може бути корисним викладачам, працівникам будівельних організацій, які зайняті будівництвом, ремонтом та експлуатацією автомобільних доріг.  

Катренко Л. А. Охорона праці в галузі комп’ютингу: підручник / Л. А. Катренко, А. В. Катренко ; за наук. ред. В. В. Пасічника. – Л. : Магнолія 2006, 2012. – 444 с.

Охорона праці як система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямована на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

У рекомендованому посібнику викладені основні поняття охорони праці в галузі комп’ютингу, особлива увага звернута на особливості охорони праці в сучасних інформаційних технологіях. Висвітлено особливості праці з комп’ютерною технологією, наведені рекомендації зі зменшення її шкідливого впливу на користувачів та розробників.

Розглянуті правові та організаційні питання охорони праці в Україні і розвинутих зарубіжних країнах, наведена інформація про законодавчу базу і обов’язки роботодавця та працівника, відповідальність у випадку порушення законодавства про охорону праці. Висвітлені небезпечні та шкідливі виробничі чинники в галузі комп’ютингу, як електромагнітне та іонізуюче випромінювання а також заходи захисту від шуму, нормування та розрахунок освітлення в робочих приміщеннях, основи радіаційної безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки. Розглянуті питання інформаційної безпеки та безпечної роботи з ноутбуками.

Підручник розрахований на бакалаврів та магістрів, що навчаються за напрямками комп’ютингу, напрямками галузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Системні науки та кібернетика», «Системна інженерія», а також ним можуть скористатися й студенти інших спеціальностей.

Пістун І. П. Охорона праці в галузі машинобудування : навч. посіб. / І. П. Пістун, Р. Є. Стець, І. О. Трунова. – Суми : Університетська кн., 2011. – 557 с.

Характерною рисою сучасного суспільства є зміна домінуючих видів людської діяльності. При цьому безпека залишається базовою потребою людини, як наголошується в Концепції ООН «Про сталий людський розвиток». Україна заявила про підтримку цієї Концепції як програми дій на ХХІ століття, де перевага надається розвитку безпеки кожної людини. Тому якісне комплексне проведення роботи в галузях з напрямку охорони праці є не тільки актуальним, якщо виходити із сучасних тенденцій розвитку нашої держави, а й першочерговим завданням на всіх рівнях управління. 

Основними подіями, що призводять до травматизму на підприємствах машинобудування, металообробки, оборонного комплексу, є дорожньо-транспортні пригоди, наїзди транспортних засобів на працівників на території підприємств, падіння з висоти, ураження електричним струмом, дія предметів обладнання, що рухаються, обертаються.

Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів щодо збереження здоров’я і працездатності людей в галузі машинобудування, а також з питань пожежної безпеки.

Видання розраховане для студентів технічних закладів освіти, а також буде корисним викладачам та працівникам машинобудівного виробництва.

Банько В. Г. Охорона праці в туристичному комплексі : навч. посіб. / В. Г. Банько. – К. : КНТ, 2010. – 232 с.

Основними завданням охорони праці є розробка і впровадження організаційних і технічних заходів, які б забезпечували попередження травмування та захворювання персоналу при високій ефективності всіх служб туристичного комплексу. Крім того, інженерно-технічні робітники, працівники та обслуговуючий персонал туристичного комплексу повинні створювати умови для безпечного проживання туристів.

Ця специфіка готельного господарства покладає особливу відповідальність на персонал туристичного комплексу не тільки особистого дотримання вимог охорони праці, а й також проведення роз’яснювальної, пропагандистської роботи серед мешканців готелів, а за необхідністю – уміння надати туристам долікарську допомогу, проведення евакуаційних заходів, попереджування та ліквідації небезпечних ситуацій.

Навчальний посібник розглядає правові та організаційні основи охорони праці, техніку безпеки при експлуатації туристського комплексу, виробничу санітарію та гігієну, основні положення протипожежного захисту в туристському комплексі та надання першої долікарської допомоги потерпілим тощо.

Видання буде корисне для студентів вузів і технікумів економічних спеціальностей, також слухачів другої вищої освіти та широкому загалу фахівців сфери послуг.

Обладнання та проектування в біоенергетиці та водоочищенні і управління безпекою праці : підручник / Л. А. Саблій, О. М. Бунчак, В. С. Жукова, В. М. Россінський ; під. ред. Л. А. Саблій. – Рівне : НУВГП, 2016. – 356 с.

 

Коваль В. І. Управління охороною праці в промисловості : навч. посіб. / В. І. Коваль, В. А. Скороходов. – К. : Професіонал, 2005. – 448 с.

 

Ярошевська В. М. Охорона праці в галузі : навч. посіб. / В. М. Ярошевська, В. Й. Чабан. – Професіонал, 2004. – 288 с.

 

Геврик Є. О. Охорона праці : навч. посіб. для студентів вищих навч. закл. / Є. О. Геврик. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с.

 

Батлук В. А. Охорона праці в будівельній галузі : навч. посіб. / В. А. Батлук, Г. Г. Гогіташвілі. – К. : Знання, 2006. – 55 с.

 

Пістун І. П. Охорона праці в галузі сільського господарства (землевпорядкування, геодезія) : навч. посіб. / І. П. Пістун, А. П. Березовський, Ю. О. Ковальчук. – Суми : Університетська кн., 2006. – 375 с.

 

Бутко Д. А. Організація навчання з питань охорони праці працівників АПК : навч. посіб. / Д. А. Бутко, М. Т. Воїнов, В. Л. Лущенков, С. Д. Мазілін. – Сімферополь: Бізнес-Інформ, 2000. – 264 с.

 

Пістун І. П. Охорона праці на автомобільному транспорті : навч. посіб. / І. П. Пістун, Й. В. Хом’як, В. В. Хом’як. – Суми : Університетська кн., 2006. – 375 с.

 

***

 

Глінчук Ю. Формування в майбутніх учителів початкових класів ціннісного ставлення до професійної працеохоронної діяльності / Ю. Глінчук // Нова педагогічна думка. – 2015. – № 3. – C. 69-72.

 

Добрун А. Альтернативна енергетика та охорона праці / А. Добрун, А. Кулаковський // Охорона праці. – 2016. – № 8. – C. 16-19.

 

Жукова Ю. Охорона праці при роботі з комп’ютером / Ю. Жукова // Охорона праці. – 2016. – № 2. – C. 51.

 

Моісеєнко О. Перші в Європі, перші в Україні, перші в галузі! / О. Моісеєнко // Охорона праці. – 2015. – № 12. – C. 34-35.

 

Моісеєнко О. Роботи з підвищеною небезпекою: внесок у СУОП підприємства / О. Моісеєнко // Охорона праці. – 2016. – № 8. – C. 32-33.

 

Моісеєнко О. Роботи з підвищеною небезпекою: дивись у корінь / О. Моісеєнко // Охорона праці. – 2016. – № 6. – C. 22-24.

 

Моісеєнко О. Роботи з підвищеною небезпекою: переліки для спеціальних робіт / О. Моісеєнко // Охорона праці. – 2016. – № 7. – C. 28-29.

 

Новак І. Нове енергетичне майбутнє шахтарського регіону / І. Новак, М. Солдак, Д. Череватський // Охорона праці. – 2016. – № 8. – C. 12-14.

 

Орєхова О. Вимірюємо важкість праці / О. Орєхова, О. Павленко // Охорона праці. – 2016. – № 7. – C. 47-49.

 

Орєхова О. Новий підхід до профілактики профзахворювань / О. Орєхова, О. Павленко // Охорона праці. – 2016. – № 8. – C. 40-42.

 

Пількевич О. Досвід не гарантія безпеки / О. Пількевич // Охорона праці. – 2016. – № 4. – C. 46.

 

Павлющенко С. Оцінювання ризиків і умов праці – інструмент запобігання нещасним випадкам на виробництві / С. Павлющенко // Охорона праці. – 2015. – № 11. – C. 23.

 

Потапенко Т. Інструкція з ОП – абетка для працівника / Т. Потапенко // Охорона праці. – 2016. – № 8. – C. 30-31.

 

Потебешко В. Установи основну причину нещасного випадку / В. Потебешко // Охорона праці. – 2015. – № 9. – C. 34-35 ; № 12. – C. 36-37.

 

Сененко Т. І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь / Т. Сененко //Охорона праці. – 2015. – № 12. – C. 8-9.

 

Скитенко Л. Хворий працівник не може виробляти якісний товар / Л. Скитенко // Охорона праці. – 2016. – № 8. – C. 44-46.

 

Соловйов О. Обережно: санітарно-гігієнічні характеристики / О. Соловйов // Охорона праці. – 2016. – № 7. – C. 44-46.

 

Фандєєв О. Великі та нові можливості в АПК / О. Фандєєв // Охорона праці. – 2016. – № 3. – C. 45-52.

 

Хомин О. Щоб життя і здоров'я працівника були пріоритетом / О. Хомин // Фінансовий контроль. – 2015. – № 5. – C. 60-61. 

 

Безпека праці та протипожежна безпека

Не можна досягти

Мобільності ціною здоров’я і

Життя людей…

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 58/289 від 14.042004р.

Створення безпечних умов праці, зниження виробничого травматизму та професійних захворювань на промислових підприємствах України – першочергові завдання, які вимагають негайного вирішення.

Відповідно до норм прямої дії статті 3 Конституції України людина, її життя, здоров’я і безпека в Україні є найвищою соціальною цінністю. Тому, забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. 

В умовах зростання темпів промислового виробництва, економічного відновлення держави питання охорони праці та промислової та пожежної безпеки стає дедалі актуальнішим. Виконання цих завдань неможливе без широкого використання найновіших досягнень науки й техніки в усіх галузях народного господарства.

Розвиток науково-технічного прогресу пов’язаний з підвищенням рівня механізації та автоматизації виробництва. Механізація і автоматизація промислового виробництва значно змінила зміст праці, призвела до появи нової професії – оператора, який керує роботою складної техніки. Управління такою технікою не вимагає значних фізичних зусиль, однак навантаження на нервову систему людини зростає.

Аналіз стану охорони та безпеки праці на виробництві свідчить про те, що в Україні за роки незалежності кількість нещасних випадків виробничого характеру зменшилась більше, ніж у десять разів, а кількість загиблих під час виконання трудових обов’язків – більше, ніж у чотири рази. В той час, на фоні загального зниження виробничого травматизму в Україні серйозне занепокоєння викликає значна кількість важких травм і смертельних випадків.

Безпека праці: ергономічні та естетичні основи : навч. посіб. / С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, А. С. Апостолюк та ін. – К. : Знання, 2007. – 215 с.

Ергономіка та естетика – це науки, які займаються вивченням психологічних факторів, та зазнають великого навантаження під час роботи людини з машинами, приладами та автоматичними системами. При цьому досліджується вплив психологічної напруженості, естетичних факторів та особистих якостей на ефективність трудової діяльності. В ергономіці вивчаються особливості сприйняття, уваги, пам’яті, мислення людини, особливості її моторного апарата, можливості сприймання і переробки інформації. Естетика вивчає вплив кольорів на психофізичний стан людини. Технічна естетика та ергономіка забезпечують створення оптимальних умов праці на виробництві.

Отже, у даному посібнику розкривається взаємозв’язок трьох дисциплін: ергономіки, технічної естетики та охорони праці. Обґрунтовується необхідність комплексного підходу та врахування вимог безпеки виробничих процесів на стадії проектування. Розглянуто основні положення ергономіки, технічної естетики, спрямовані на забезпечення безпеки технологічних процесів, обладнання, машин і механізмів на промислових підприємствах.

Навчальний посібник рекомендований для студентів усіх спеціальностей технологічного й художнього профілів, а також для спеціалістів, які займаються конструюванням і проектуванням обладнання. 

Проблеми впровадження культури безпеки в Україні : аналіт. доп. / Ю. М. Скалецький, Д. С. Мартюшева, Л. Д. Яценко. – К. : НІСД, 2012. – 56 с.

Безпека – одна з найбільших цінностей людини і суспільства. Проте саме внаслідок значних проблем міжнародної, регіональної, державної техногенної безпеки праці мільйони людей гинуть, страждають через травми та професійні хвороби.

В доповіді проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід формування культури безпеки як наукової, організаційної та світоглядної концепції.

Досліджено дані, що свідчать про значні втрати для економіки та суспільства, спричинені нехтуванням принципів культури безпеки. Запропоновано рекомендації, врахування яких прискорить впровадження культури безпеки в Україні, що є значним резервом для підвищення загальної безпеки життєдіяльності населення.

Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві : навч. посіб. / В. Л. Филипчук, К. Н. Ткачук, М. В. Сурговський та ін. ; за ред. В. Л. Филипчука. – Рівне : НУВГП, 2013. – 278 с.

За статистичними даними, в Україні впродовж останніх років існує позитивна динаміка зниження абсолютних показників виробничого травматизму, профзахворюваності, аварійності, кількості пожеж тощо. Тенденцією стало щорічне зменшення рівня загального травматизму в Україні. Разом з тим проблема промислової безпеки та охорона праці в Україні продовжує залишатися актуальною, оскільки рівень небезпеки на підприємствах України значно вищий, ніж у більшості розвинутих країн світу.

У посібнику викладено порядок розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві для різних галузей промислово-господарського комплексу України. Наведено приклади використання, питання для самоперевірки, тестові завдання, термінологічний словник.

Видання може бути використане студентами вищих навчальних закладів при оцінюванні дисципліни «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі», а також буде корисним спеціалістам з охорони праці. 

Кузнєцов В. Пожежна безпека / В. Кузнєцов. – Х. : Фактор, 2008. – 578 с.

 

Храпко П. Д. Технічний регламент: безпека без ілюзій / П. Д. Храпко. – Хмельницький : Поділля-Політек, 2008. – 348 с.

 

Правила пожежної безпеки в Україні : довідкове вид. – Х. : Одісей, 2006. – 216 с.

 

Ярошевська В. М. Проектування та розрахунки засобів захисту з технічної і пожежної безпеки в дипломних проектах : навч. посіб. / В. М. Ярошевська. – Рівне : Редакційно-виробничий центр НУВГП, 2005. – 276 с. : іл.

 

Методичні рекомендації з електробезпеки / Рівнен. експерт.-техн. центр держпраці ; редкол.: В. О. Веремейчук, І. О. Онищук. – Рівне, 2015. – 116 с.

 

***

 

Ільченко Н. Будьте обачними – захистіть себе від пожеж! / Н. Ільченко // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 3. – C. 21.

 

Білоусова Н. Вибухи непрофесійності / Н. Білоусова // День. – 2015. – № 100. – C. 4.

 

Будьте обережні, розпалюючи багаття! : (пам’ятка населенню) // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 3. – C. 27.

 

Зейда В. Експлуатація пічного опалення та заходи безпеки / В. Зейда // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 11. – C. 23.

 

Правила поведінки у у пожежонебезпечний період // Надзвичайна ситуація. – 2015. – № 4. – C. 30-31.

 

Правила пожежної безпеки під час експлуатації обігрівальних приладів // Надзвичайна ситуація. – 2015. – № 11. – C. 30-31.

 

Рибалкіна О. С. Забезпечення пожежної безпеки в лікувально-профілактичних закладах / О. С. Рибалкіна // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 1. – C. 20-21.

 

Рибалкіна О. У справі профілактики велику роль відіграє громадськість : забезпечення пожежної безпеки у лікувально-профілактичних закладах / О. Рибалкіна // Надзвичайна ситуація. – 2015. – № 11. – C. 44-45.

 

Сізіков О. О. Порівняльний аналіз небезпечних чинників пожежі / О. О. Сізіков, В. В. Ніжник, Я. В. Балло // Пожежна безпека. – 2013. – № 11. – C. 22-23.

 

Савко М. Спеціальне об'єктове навчання з цивільного захисту як чинник пожежної безпеки навчального закладу / М. Савко // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 2. – C. 22-24.

 

Совенко О. Бережи автомобіль! : [про основні причини пожеж автомобілів] / О. Совенко // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 11. – C. 22-23.

 

Совенко О. Будьте обережні з вогнем / О. Совенко // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 9. – C. 19.

 

Совенко О. Вогонь помилок не пробачає / О. Совенко // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 3. – C. 20.

 

Стоєцький В. Будьте обережні з вогнем : [про необережне поводження з вогнем] / В. Стоєцький // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 3. – C. 26.

 

Треніна А. Електрообігрівачі: переваги та недоліки, пожежна безпека / А. Треніна // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 12. – C. 29-30.

 

Трошина С. Необачність призводить до трагедії : [про дотримання правил пожежної безпеки] / С. Трошина // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 5. – C. 27.

 

Федор О. Види природних пожеж та їх профілактика / О. Федор // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 7. – C. 20-22. 

 

Інтернет-ресурси

Бунт В. Служба охорони праці на підприємстві [Електронний ресурс] / В. Бунт // HR Лига : сайт. – Режим доступу: http://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=9603. – Назва з екрана.

 

Організаційна структура управління охороною праці на виробництві [Електронний ресурс] // Бібліотека Економіста : сайт. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/86/6081.html. – Назва з екрана.

 

Служба охорони праці підприємства [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : сайт. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/10561127/bzhd/sluzhba_ohoroni_pratsi_pidpriyemstva. – Назва з екрана.

 

Організація охорони праці на підприємстві [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : сайт. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/12920522/bzhd/organizatsiya_ohoroni_pratsi_pidpriyemstvi. – Назва з екрана.

 

Служба охорони праці на підприємстві [Електронний ресурс] // studbook : сайт. – Режим доступу: http://studbook.com.ua/book_zagalni-pitannya-z-kursu-bezpeka-zhittyediyalnosti-2-chastina-1_716/31_30.-sluzhba-ohoroni-praci-na-pidpriyemstvi. – Назва з екрана.

 

Курган І. Я. Система управління охороною праці (СУОП) на виробництві [Електронний ресурс] / І. Я. Курган // Чортківська районна державна адміністрація : сайт. – Режим доступу: http://www.oda.te.gov.ua/tchortkivska/ru/news/detail/124306.htm. – Назва з екрана.

 

Які функції на підприємстві виконує служба охорони праці? [Електронний ресурс] // Профілактика, Працездатність, Здоров'я: Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві у Рівненській області : сайт. – Режим доступу: http://www.ufssnv.rv.ua/zapitujte---vidpovidajemo/jaki-funkciji-na-pidprijemstvi-vikonuje-sluzhba-okhoroni-praci-. – Назва з екрана.

 

Організація та охорона праці в інформаційному виробництві [Електронний ресурс] // Запорізька державна інженерна академія : сайт. – Режим доступу: http://ec.zgia.zp.ua/mod/page/view.php?id=624&inpopup=1. – Назва з екрана.

 

Гутгарц К. Завдання та функції служби охорони праці на підприємстві [Електронний ресурс] / К. Гутгарц // prostopravo.com.ua: порівняння юридичних послуг : сайт. – Режим доступу: http://ua.prostopravo.com.ua/pratsevlashtuvannya/statti/zavdannya_ta_funktsiyi_sluzhbi_ohoroni_pratsi_na_pidpriemstvi. – Назва з екрана.

 

Носіков О. Відділ охорони праці на підприємстві [Електронний ресурс] / О. Носіков // Консультант кадровика : сайт. – Режим доступу: http://kadrhelp.com.ua/viddil-ohorony-praci-na-pidpryyemstvi. – Назва з екрана.

 

 

Наталія ЛитвиненкоКоментарі (0)усі виставки »
#1 #2 #3 #4 #5 #6

Книжкові виставки

 • з 1 по 30 грудня

  «Великий мрійник»: до 90-річчя від дня народження Олеся Бердника, українського письменника, філософа, громадського діяча

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 15 січня

  «Страви різдвяного столу»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Економіка України: тенденції розвитку»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Різдвяні подарунки своїми руками»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Чарівні казки Нового року»

  Відділ абонемента ІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Рівненщина у полум’ї Української народної революції (1917–1921 рр.)

  Відділ краєзнавчої літератури IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «До власного літературного слова я йшов усе життя»: до 80-річчя від дня народження Андрія Содомори – українського перекладача, письменника, науковця

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Новорічні вироби своїми руками»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Вільний книгообмін»; «Популярні аудіокниги»; «Нові надходження художньої літератури»; «Книги письменників – лауреатів літературного конкурсу «Коронація слова»; «Письменники рідного краю»; «Нова періодика для дозвілля»

  Відділ абонемента ІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Святкові страви на новорічному та різдвяному столі»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  Краща книга Рівненщини

  Відділ краєзнавчої літератури IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Енергетика України: сучасний стан та перспективи на майбутнє»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Рекомендує бібліотекар»

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Коментована книжкова виставка «125 років від дня народження Миколи Куліша (1892–1942)»

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Сільськогосподарська продукція – стимул інвестиційного розвитку аграрного сектору»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Виставка-інсталяція «Новорічні передзвони»

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Вічність на дотик»: до 70-річчя письменника Сергія Рачинця

  Краєзнавчий відділ IV поверх

 • з 1 по 31 січня

  Січень: письменники ювіляри: Галина Журба (1888–1979); Василь Галета (1928–1988); Ольга Ткачук (1913–1983); Юрій Горліс-Горський (1898–1946)

  Краєзнавчий відділ IV поверх

 • з 2 по 31 січня

  Коментовані книжкові виставки до ювілейних дат українських письменників Василя Стуса, Володимира Сосюри

  Читальна зала IV поверх

 • з 3 по 22 січня

  «Різдвяні свята в Україні: звичаї та обряди»

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • з 3 по 17 грудня

  Виставка-ювілей «Прозріння та розчарування поета»: до 220-річчя від дня народження німецького поета Генріха Гейне

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх

 • з 3 по 31 січня

  «Різдвяні мотиви у творчості українських композиторів і живописців»

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • з 14 по 28 грудня

  Виставка-історія. Прижиттєві видання творів Ю. Словацького, Ю.-І. Крашевського, А. Міцкевича

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх

 • з 3 по 31 січня

  «Андріано Челентано – улюбленець радянських жінок»: до 80-річчя від дня народження італійського співака, кіноактора і композитора

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • з 15 по 30 грудня

  Виставка-кросворд «Святитель Микола Чудотворець»

  Читальна зала IV поверх

 • з 20 по 29 грудня

  Персональна виставка «Вшановуємо лауреатів! Джон Сте́йнбек – лауреат Пулітцерівської премії за роман «Грона гніву»: до дня народження письменника

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх  Фотогалерея