Віртуальні виставки

Тенденції розвитку птахопромислового підкомплексу АПК України
28.11 2017 | Різне | Прочитано: 1816


Агропромисловий комплекс є складною соціально-економічною системою, яка сформувалась у залежності від внутрішнього та зовнішнього потенціалу держави та складається з сукупностей галузей національного господарства, що об’єднані у комплекси продовольчих та непродовольчих товарів. У продовольчому комплексі особливе місце займає птахопродуктивний підкомплекс, що останніми роками стрімко розвивається та є експортноорієнтованою перспективною сферою аграрного бізнесу.

Економічні перетворення в Україні змінили механізм організаційно-економічних взаємовідносин, що сприяло важливості розвитку птахопродуктивного підкомплексу як стратегічно важливої ланки на основі вдосконалення методів ведення аграрного бізнесу як у виробництві продукції птахівництва та її переробки, так і у забезпеченні споживача кінцевою продукцією. Враховуючи вищезазначене, особливої актуальності набуває дослідження основних тенденцій птахопродуктивного підкомплексу АПК України та потенційних точок його зростання.

У дослідженнях птахопродуктовий підкомплекс розглядається як комплекс взаємопов’язаних інститутів та механізмів, що взаємодіють та направлені на створення умов, які здатні забезпечити розширення виробництва та конкурентоспроможність підкомплексу загалом, а також господарюючих суб’єктів, що до нього входять. Підприємства комплексу виробляють м’ясо птиці всіх видів: куряче, гусяче, качине, перепелине, індиче, яйця і яйцепродукти, а також на багатьох підприємствах функціонують свої переробні цехи з глибокою переробкою птиці, фірмова торгівля, комбікормові заводи та цехи.  

Основою птахопродутового комплексу є птахівництво, що забезпечує добробут країни загалом та населення, шляхом постачання харчових продуктів. У свою чергу галузь птахівництва складається з підгалузей м’ясної та яйцевої, що займаються виробництвом м’яса та яєць відповідними сільськогосподарськими підприємствами та птахофабриками. Особливістю розвитку переробних галузей АПК є залежність від двох складових продуктів, що є різними у технології виробництва та споживчій цінності. Первинна переробка забезпечує трансформацію сільськогосподарської сировини (м’ясо, яйце) у напівфабрикати, що є сировиною для вторинної переробки та меншою мірою в товари для кінцевого споживання. Вторинна переробка продукції птахівництва з розвитком технологій переробки сировини, розширення використання різноманітних спецій, ароматизаторів, смакових добавок та інших інгредієнтів перетворюється у виробництво синтетичних продуктів, що гарантує помірну харчову цінність продуктів при використанні сировини будь-якої якості.

Об’єктивний процес функціонування птахопромислового підкомплексу відбувається у напрямку інтеграції та централізації. Це відбувається під дією об’єктивних факторів та як наслідок розвитку ринкової економіки, ефективності та прибутковості підкомплексу. Тому все більше факторів сприяє формуванню інтеграційних утворювань з метою підвищення конкурентоспроможності птахопродуктового підкомплексу, внаслідок чого відбувається переорієнтація на модернізацію, інноваційний розвиток, створення системи комунікацій, що здатні вирішити поставлені завдання.

Галузі, що входять до птахопромислового підкомплексу АПК є економічно привабливими та конкурентоспроможними видами агробізнесу, про що свідчить стійка динаміка зростання виробництва м’яса і яєць. Комплекс також має значний експортний потенціал та перспективи його нарощування, що є однією зі стратегічних цілей підвищення ефективності розвитку агропромислового комплексу 2020 року.

Дослідження структури виробництва м’яса в Україні вказують на те, що особливістю сучасного стану галузі птахівництва впродовж останнього десятиліття є динамічне зростання чисельності поголів’я птиці усіх видів, нарощування обсягів виробництва, збільшення внутрішнього попиту та експорту продукції. Якщо на початку 2000-х років в усіх категоріях господарств налічувалося лише 123,7 млн. голів птиці, то вже в 2016 р. її чисельність зросла до 215,7 млн. голів, тобто на майже на 74,5 %.

Також суттєвими є зміни у структурі утримання поголів’я в розрізі основних категорій господарств. Частка птиці у сільськогосподарських підприємствах в 2001 р. становила лише 20,5 %, тоді як впродовж наступних 15 років вона підвищилася до 56,9 %. Підвищення споживчого попиту на м’ясо птиці стимулює нарощування обсягів його виробництва на промисловій основі.

Галузь птахівництва є мобільною для застосування інновацій та інвестицій з різних джерел, у тому числі державних, відрізняється від інших галузей тваринництва прискореним оборотом капіталу.

Внаслідок вдалого проведення модернізації і залучення інвестицій, а також кращих іноземних та вітчизняних технологій виробництва м’яса птиці зросло протягом 2010-2015 р.р. на 27 %. При цьому питома вага м’яса птиці в структурі виробництва всіх видів м’яса підвищилась із 46,3 % до 49,8 %.

В останні роки для подальшого нарощування обсягів виробництва виробники м’яса птиці повинні будуть вирішити ряд проблем, таких як зниження купівельної спроможності населення, високі ціни на корми, розвиток і активне лобіювання інтересів виробників свинини, складнощі з розвитком експортних ринків збуту. Крім того, істотно впливати на ринок у найближчій перспективі буде зростаюча конкуренція між безпосередніми виробниками.

Також, важливим продуктом птахопродуктивного комплексу є виробництво яєць. Протягом 2009-2015 р.р. виробництво яєць в Україні зросло на 15,6 %, що дозволило в повному обсязі задовольнити науково-обгрунтовані потреби споживання населенням у цьому продукті.

За даними Державної служби статистики України в 2015 р. рентабельність вирощування м’яса птиці без промислової переробки в Україні була від’ємною. Водночас з урахуванням результату від діяльності підприємств птахопромислового підкомплексу АПК із повним циклом виробництва м’яса, пов’язаних із забоєм, підготовкою, виробництвом свіжого, охолодженого або замороженого м’яса, рівень рентабельності становив майже 19 %.

Проведені дослідження доводять, що виробництво яєць є високопродуктивним видом господарської діяльності. Найвищу рентабельність при виробництві яєць в 2015 р. агровиробники Івано-Франківської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської областей.

Збільшення вітчизняного виробництва м’яса птиці (1,2 млн. т.) позитивно позначилося на зовнішньоторговельній діяльності. Серед десяти найбільших світових експортерів м’яса птиці Україна впевнено посідає дев’яту позицію. Основним імпортерами є Єгипет, Іран, Молдова, Казахстан, Вірменія, Грузія. Слід зазначити, що географія українського експорту значно розширилася за рахунок африканських ринків.

Експорт до країн Європи у 2014-2015 р.р. зріс по м’ясу птиці в 3,2 рази, до 27,4 млн. дол. Також зріс експорт яєчних продуктів – обсяг експорту становить 4,5 млн. дол.

Дослідивши позиції України у експортно-імпортних операціях, можна стверджувати, що Україна може стати одним із беззаперечних лідерів-експортерів м’яса птиці та яєць в Європі, завдяки наявності великих площ угідь як для утримання птиці, так і для вирощування кормів для неї, сучасних технологій вирощування, порівняно низькій ціні та низькій затратності виробництва, при умові відповідності продукції сертифікатам якості, що діють у ЄС. Також є всі передумови для того, щоб українське птахівництво досягло європейського рівня.

Розглядаючи процес функціонування птахопродуктового комплесу у системі ведення народного господарства, визначено, що сформувався певний дисбаланс між ростом виробництва продукції птахівництва та стагнації переробних галузей АПК та машинобудування. З усіх галузей, що входять до птахопродуктового підкомплексу України, на сьогодні, найкращі перспективи збереження конкурентних позицій на внутрішньому продовольчому ринку та виходу на світовий є у галузі птахівництва. Реалізація їх повною мірою залежатиме від зваженої та ефективної взаємодії виробників, що здебільшого представлені потужними агрохолдингами, та держави в особі органів влади і аграрної науки, яка має і надалі створювати сприятливі умови й надавати підтримку для розвитку не лише птахівництва, але й інших, не менш важливих галузей птахопродуктового підкомплексу.

Жодна з галузей тваринництва за останні 10-15 років не мала такої позитивної динаміки росту, як птахівництво. Цей досвід необхідно узагальнити для подальшого відродження інших менш успішних галузей птахопродуктового підкомплексу. Водночас можливості внутрішнього ринку щодо забезпечення стійкості показників зростання виробництва об’єктивно обмежені через його перенасичення продукцією галузі.

Відтак, розвиток птахопродуктивного підкомплексу АПК України можливий за умови технічного переоснащення та використання новітніх технологій, що потребує подальших досліджень і дозволить покращити обсяги виробництва та збільшити експорт як на традиційні світові ринки, так і нові.

 

Книги

Єгоров Б. Технологія виробництва преміксів : підручник / Б. Є. Єгоров, О. І. Шаповаленко, А. В. Макаринська. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 288 с.

Застосування сучасних технологій годівлі сільськогосподарських тварин, птиці і риби неможливе без високоякісних комбікормів і одного з найважливіших компонентів – преміксів. Ринок комбікормової сировини перенасичений преміксами, вітамінними та мінеральними блендами, кормовими препаратами ферментів та іншими кормовими добавками закордонного виробництва. Проте Україна має достатній досвід виробництва преміксів у минулому і сучасному виробництві нового покоління: Калитянський експериментальний завод комбікормів і преміксів; науково-виробнича компанія «Ефект Плюс»; компанія «Симикстрейд»; група науково-виробничих компаній «Комбіко-Силувіт» та ін.

Це видання присвячене узагальненню вітчизняного й закордонного досвіду виробництва преміксів.

Захаренко М. Системи утримання тварин : навч. посіб. / М. Захаренко. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 424 с.

Після реформування аграрного сектору відбулися зміни і в галузі тваринництва. Організувалися фермерські господарства, які вирощують не тільки традиційні види сільськогосподарських тварин, а й інші породи тварин та птахів, продиктовані інтересами аграрного ринку. За останні роки змінилися будівельні конструкції тваринницьких ферм, будівельні матеріали. Та найбільше змінився склад кормів та сам раціон годівлі тварин. Усі ці зміни, що стосуються утримання та відгодівлі сільськогосподарських тварин та птахів вносять корективи  по їх догляду та годуванню.

Нове видання враховує сучасні особливості функціонування галузі тваринництва, системи утримання тварин, основні санітарно-гігієнічні вимоги. Крім детальної характеристики догляду за окремим видом, у підручнику розміщена інформація по поводженню з біологічними відходами та їх утилізація.

У зв’язку із спалахами останнім часом таких небезпечних хвороб, як АЧС, пташиний грип, ознайомитись із новими правилами утримання тварин, ветеринарними нормами їх утримання та організації при необхідності скотомогильників рекомендую усім фермерам, власникам присадибних господарств, які займаються птахівництвом та тваринництвом.

Методичні положення та норми продуктивності на інкубації у птахівництві / В. В. Вітвіцький, А. Є. Величко, Ю. О. Василенко та. ін. – Київ : Украгропромпродуктивність, 2011. – 133 с.

Інкубація яєць – найважливіша технологічна ланка виробництва, оскільки від неї залежить збереження та здоров’я поголів’я, наступна продуктивна його віддача. Трудові та технологічні процеси жорстко взаємопов’язані та регламентовані.

У науково-практичне видання «Методичні положення та норми продуктивності на інкубації у птахівництві» включені в основному нові типи інкубаторів, поширених в Україні – «Dinos-115», «Dinos-57», «Dinos-38», «Dinos-19»,(Нідерланди); «Jamesway» (Канада), «Chik Master Hatchers»; «Універсал-45», «Універсал-50», «Унівесал-55». Також включено організаційно-технологічні умови інкубації курячих, качиних та гусячих яєць. Подано нормативи часу на виконання робіт на інкубацію яєць, диференційованих за нормоутворюючими чинниками, наведено приклади розрахунку нормативної чисельності працівників залежно від особливостей технологічного процесу.

Інкубатори, діючі за кордоном, мають у три рази більшу потужність. Їх робота організована так, що працівники не мають перерв з організаційних та технологічних причин, тоді як в інкубаторах типу «Універсал» щоденно мають місце такі перерви. Тому чисельність працівників, що працюють на інкубаторах першого типу, значно менша.

Таке науково-практичне видання в Україні розроблено вперше.

Мирось В. Основы птицеводства: куры, утки, индюки, перепела / В. В. Мирось. – Ростов на Дону : Феникс, 2014. – 256 с.

На порозі третього тисячоліття країни СНД почали глобальні якісні перетворення в економіці.

Помітні зміни останніми роками відбулися в сільському господарстві, зокрема в тваринництві. Птахівництво – невиправдано забута в останні десятиліття ХХ ст. в більшості країн на пострадянському просторі галузь, на початку 3-го тисячоліття починає поступово відновлюватися.

Важливе значення в економіці тваринництва, в питанні забезпечення населення такими цінними продуктами харчування, як м'ясо і яйце, мають підсобні господарства, які виробляють і переробляють більшу частину цього виду тваринницької продукції.

Дана книга містить докладні відомості про основні види сільськогосподарської птиці: кури, качки, гуси, індики та ін. Також розглянуто екзотичні породи, що стали популярними в останні роки: фазани, страуси, цесарки, перепели. Популярно викладені питання розведення, годування, утримання, відтворення птахів. В кінці книги наведені деякі рецепти страв з птиці.

Рубан Б. Птахи і птахівництво : навч. посіб. – Харків : Еспада, 2012. – 520 с. : іл.

Інтерес до світу птахів обгрунтовано зростає в міру його пізнання. Цьому сприяє як спеціальна так і навчальна література, до якої відноситься запропонована книга.

Видання призначається для тих, хто безпосередньо займається птахівництвом, і тих хто хоче навчитися розводити дикоживучі види і «столові» породи птахів в умовах присадибних господарств.

У книзі детально описані біологічні особливості птиці, що враховуються при розробці і здійсненні технологій її вирощування та утримання, основні технологічні прийоми і охарактеризовані кроси різних видів птахів, яких розводять; запропоновані деякі шляхи вирішення проблеми створення енергозберігаючих технологій з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, тенденцій розвитку птахівництва і наукових досягнень.

Велику увагу приділено новим прийомам у вирощуванні молодняку птиці. Викладено питання інкубації яєць, селекції, використання при цьому комп'ютерної техніки. Приділено увагу профілактиці хвороб, переробці продукції та утилізації відходів виробництва.

З метою розширення кругозору любителів і фахівців птахівничої галузі охарактеризовані дикі родичі одомашнених видів птиці загонів куроподібних, гусеподібних і їх родин, які є важливим об'єктом полювання, промислу і триваючого одомашнення. Надана інформація допоможе в організації виробництва дієтичних продуктів харчування шляхом розведення і вирощування птиці в спеціалізованих промислових птахофабриках і присадибних господарствах.

Проявлений інтерес до розведення самих великих птахів – страусів – в книзі охарактеризовані загони страусоподібних, нандуподібних і казаурових.

Лашко О. І. Птиця на подвір’ї / О. І. Лашко – Київ : Урожай, 2003. – 195 с. ; іл.

Мымрин И. А. Птичий двор / И. А. Мымрин – Москва : Колос, 2004. – 287 с.; ил.

Горбачева Н. Породы кур и их содержание в приусадебном хозяйстве / Н. Горбачева – Москва : Искусство и мода, 2005. – 144 с.; ил.

 

Перспективи розвитку птахівництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки

Беженар І. М. Стан та перспективи розвитку птахівництва в Україні / І. М. Беженар, Т. М. Васюта // АгроСвіт. – 2015. – № 18. – C. 41-51.

Бабич М. М. Моніторинг та інформаційне забезпечення процесів формування продовольчої безпеки / М. М. Бабич // Економіка та держава. – 2017. – № 2. – C. 32-36.

Бабич М. Продуктивність праці в сільському господарстві як фактор забезпечення продовольчої безпеки / М. Бабич //АгроСвіт. – 2016. – №13/14. – C. 24-30.

Білай Д. В. Догляд за птицею восени та взимку/ Д. В. Білай // Дім,сад, город. – 2015. – № 11. – C. 25-26.

Білай Д. В. Догляд за птицею у весняно-літній період / Д. В. Білай // Дім, сад, город. – 2016. – № 5. – C. 25-26.

Вініченко І. Стан та перспективи розвитку птахівничих підприємств в Україні / І. Вініченко // АгроСвіт. – 2015. – № 24. – C. 3-7.

Гончар А. І. Промислові породи птиці / А. І. Гончар // Дім, сад, город. – 2016. – № 2. – C. 22-23.

Глибина В. Повноцінний компетентний орган із питань безпечності харчових продуктів / В. Глибина // Тваринництво сьогодні – 2017. – № 2. – C. 64-69.

Дяченко О. В. Птахівництво яєчного напрямку – динаміка, проблеми та перспективи розвитку / О. В. Дяченко // Економіка, фінанси, право. – 2017. – № 5. – C. 21-26.

Забарна Ю. В. Вплив основних факторів світової продовольчої проблеми на стан і перспективи продовольчої безпеки України / Ю. В. Забарна // Економіка та держава. – 2015. – № 5. – C. 145-148.

Запша Г. М. Динаміка споживання продуктів харчування в умовах ринкових трансформацій аграрного сектора / Г. М. Запша // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – C. 26-28.

Зеленська О. Методичні підходи до оцінки рівня продовольчої безпеки / О. Зеленська // Економіка АПК. – 2015. – № 5. – C. 88-92.

Камінський В. Принципи управління розвитком органічного виробництва в контексті продовольчої безпеки України / В. Камінський // Економіка АПК. – 2016. – № 9. – C. 5-10.

Кардаш О. Л. Онтологічне дослідження сутності продовольчої безпеки / О. Л. Кардаш // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. праць / Нац. ун-т «Острозька академія» ; ред.: І. Д. Пасічник, О. І. Дем'янчук. – Острог : Острозька академія. – 2015. – C. 28-31.

Мельник В. Здоровая пища для взрослых и детей / В. Мельник // Огородник. – 2013. – № 8. – C. 44-45.

Пірог С. Тенденції розвитку галузі птахівництва в Україні / С. Пірог // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 10. – C. 61-63.

Пірог С. Теоретичне обгрунтування поняття ефективності птахівництва / С. Пірог // АгроСвіт. – 2016. – № 23. – C. 72-76.

Прядко А. Генезис становлення системи безпеки харчових продуктів у Європейському Союзі / А. Прядко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 5. – C. 112-118.

Рябоконь Ю. Базовые технологии выращивания и содержания сельскохозяйственной птицы / Ю. Рябоконь, М. Корилкевич // Тваринництво сьогодні. – 2017. – № 2. – C. 36-49.

Салькова І. Тенденції розвитку птахопромислового підкомплексу АПК України /О. Салькова // АгроСвіт. – 2015. – № 19. – С. 21-24.

Савченко Ю. Концентрація 137Cs і важких металів у м’ясі качок, вирощених у різних зонах радіоактивного забруднення / Ю. Савченко // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 3. – C. 31-38.

Слободянюк Н. Поживність м’яса перепелів за використання комбікормів з різними рівнями протеїну / Н. Слободянюк // Тваринництво України. – 2013. – № 10. – C. 10-14.

Терещенко О. Напрями розвитку галузі птахівництва / О. Терещенко // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 5. – C. 27-30.

Тарасенко Л. Безпека продукції птахівництва / Л. Тарасенко, Т. Шкурко //Тваринництво України. – 2014. – № 7. – C. 3-5.

Шевченко Н. О. Сучасні проблеми продовольчої безпеки / Н. О. Шевченко // АгроСвіт – 2015. – № 14. – C. 23-28.

 

Технічні аспекти годівлі та утримання птиці

Ібатулін І. Використання триптофану у кормах для курчат-бройлерів / І. Ібатулін // Тваринництво України. – 2013. – № 10. – C. 18-22.

Ібатулін І. Раціони з валіном для курей яєчного напряму / І. Ібатулін // Тваринництво України. – 2013. – № 12. – C. 37-42.

Білай В. Д. Вирощування індиченят / В. Д. Білай // Дім, сад, город. – 2017. – № 5. – C. 26-27.

Білай В. Д. Нова порода качок: мулард / В. Д. Білай // Дім, сад, город. – 2016. – № 1. – C. 24.

Білай Д. В. Вирощування каченят у домашніх умовах / Д. В. Білай // Дім, сад, город. – 2014. – № 10. – C. 29-30.

Білай Д. В. Годівля та утримання цесарок / Д. В. Білай // Дім, сад, город. – 2017. – № 7. – C. 29-30.

Білай Д. В. Підготовка кормів для птиці / Д. В. Білай // Дім, сад, город. – 2016. – № 7. – C. 26-27.

Білай Д. В. Приміщення та обладнання для птиці / Д. В. Білай // Дім, сад, город. – 2016. – № 11. – C. 26-27.

Білай Д. В. Страуси в домащньому господарстві / Д. В. Білай // Дім, сад, город. – 2015. – № 5. – C. 30-31.

Білай Д. В. Цесарки у присадибному господарстві / Д. В. Білай // Дім, сад, город – 2017. – № 7. – C. 28-29.

Білай Д. В. Яйцева продуктивність птиці / Д. В. Білай // Дім, сад, город – 2017. – № 1. – C. 26-27.

Боярчук С. Енергетична повноцінність кормів для продуктивності курчат-бройлерів / С. Боярчук // Тваринництво України. – 2013. – № 5. – C. 28-32.

Вакуленко Ю. Вплив різних джерел освітлення на якість продукції курей-несучок / Ю. Вакуленко // Тваринництво України. – 2014. – № 8/9. – C. 13-16.

Галузіна Л. Жирнокислотний склад м’яса чорних африканських страусів за впливу кормової добавки «Гумілід» / Л. Галузіна // Тваринництво України. – 2014. – № 8/9. – C. 61-65.

Горбенко З. Вплив комбінованого застосування пробіотику, гіпохлориду та лігнін-вугільного сорбенту на живу масу курчат / З. Горбенко // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 1. – C. 37-40.

Гусак С. Вплив комплексу хелатних сполук мікроелементів і мікробного В-каротину на продуктивність та інкубаційні якості яєць перепелів / С. Гусак // Вісник аграрної наук. – 2013. – № 10. – C. 64-66.

Дворська Ю. Мікотоксини в кормах птиці: оцінюємо ризик / Ю. Дворська // Пропозиція. – 2014. – № 10. – C. 186-188.

Дурхам Ісмаїл Аль Альнабі. Вплив пробіотичних препаратів на якісні показники м'яса перепелів / Ісмаїл Аль Альнабі Дурхам, Л. Марущак // Тваринництво України. – 2015. – № 6. – C. 27-29.

Ерошенко Е. Альтернативное птицеводство? Утки! / Е. Ерошенко // Тваринництво України. – 2016. – № 3. – C. 2-3.

Задранівський В. Фазани замість курей / В. Задранівський // Дім, сад, город. – 2015. – № 12. – C. 24.

Замотайло Д. В. Так вирощуємо індиків / Д. В. Замотайло // Дім, сад, город. – 2013. – № 4. – C. 24.

Коваленко Г. Кури породи амрокс / Г. Коваленко // Дім, сад, город. – 2016. – № 12. – C. 24-25.

Кривенок М. Продуктивність курчат-бройлерів за різних рівнів лізингу у комбікормі / М. Кривенок // Тваринництво України. – 2013. – № 11. – C. 31-34.

Мельник В. Кормление индюшат / В. Мельник // Огородник. – 2013. – № 7. – C. 44-46.

Нечай Н. Продуктивність молодняку перепелів за використання молочної кислоти в комбікормі / Н. Нечай // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 10. – C. 31-35.

Петрів М. Племінні та продуктивні властивості оброшинських сірих і білих гусей за їх розведення / М. Петрів // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 1. – C. 41-44.

Разанова О. Вплив кормової добавки апімор на забійні якості перепелів / О. Разанова // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 6. – C. 79-80.

Рябоконь Ю. Минеральные вещества в кормлении птицы / Ю. Рябоконь // Тваринництво сьогодні. – 2017. – № 5. – C. 68-71.

Слободянюк Н. Годівля та продуктивні якості курчат-бройлерів / Н. Слободянюк // Тваринництво України. – 2014. – № 10. – C. 40-42.

Слободянюк Н. Вплив умов годівлі на якість яєць перепелів / Н. Слободянюк // Тваринництво України. – 2013. – № 9. – C. 33-36.

Труфанова В. Моніторинг умісту мікротоксинів у кормах для птиці / В. Труфанова // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 6. – C. 24-28.

Сенешаль Фредерік. Багато хто вважає: щоб птиця швидко росла, потрібний корм / Фредерік Сенешаль // Пропозиція. – 2013. – № 12.

Хвостик В. Технологічні аспекти вирощування молодняку гусей / В. Хвостик // Тваринництво України. – 2016. – № 4/5. – C. 17-21.

Штонда О. А. Аспекти використання продукції страусівництва та її харчова цінність / О. А. Штонда // Мясное дело. – 2013. – № 10. – C. 24-25.

 

Інтернет-ресурси

Птахівництво [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія : сайт. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Птахівництво. – Назва з екрана.

Кернасюк Ю. Птахівництво — ефективна сфера агробізнесу [Електронний ресурс] / Ю. Кернасюк // Агробізнес сьогодні : сайт. – Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/ekonomichnyi-gektar/2972-ptakhivnytstvo-efektyvna-sfera-agrobiznesu.html. – Назва з екрана.

Розведення гусей – прибуткова справа для доброго господаря [Електронний ресурс] // Домашній бізнес: 1000+1 ідея для власного бізнесу в Україні : сайт. – Режим доступу: https://homebiznes.in.ua/rozvedennya-husej-prybutkova-sprava-dlya-dobroho-hospodarya/. – Назва з екрана.

Козакова Н. Найкращі породи курей і кроси [Електронний ресурс] / Н. Козакова // Фермеру України : сайт. – Режим доступу: http://fermeru.com.ua/animal/aviculture/56-naikrashchi-porody-kurei-i-krosy-foto – Назва з екрана.

Козакова Н. Як і чим правильно годувати курей [Електронний ресурс] / Н. Козакова // Фермеру України : сайт. – Режим доступу: http://fermeru.com.ua/animal/aviculture/58-yak-i-chym-pravylno-hoduvaty-kurei. – Назва з екрана.

Супрунова Ю. Вирощування домашніх бройлерів. Коли бройлер стає «домашнім» [Електронний ресурс] / Ю. Супрунова // Фермеру України : сайт. – Режим доступу: http://fermeru.com.ua/animal/aviculture/82-vyroshchuvannia-domashnikh-broileriv-koly-broiler-staie-domashnim. – Назва з екрана.

Русецька Я. Розумний підхід [Електронний ресурс] / Я. Русецька // AGROTIMES : діловий аграрний інтернет-ресурс. – Режим доступу: http://www.agrotimes.net/journals/article/rozumnij-pidhid. – Назва з екрана.

Мікіртічєв Г. А. Досвід вирощування африканських страусів [Електронний ресурс] / Г. А. Мікіртічєв // Бабусин сад : сайт. – Режим доступу: http://babushkinsad.kiev.ua/2017/01/23/5225.html. – Назва з екрана.

Маленька пташка перепілка може творити великі справи [Електронний ресурс] // Бабусин сад : сайт. – Режим доступу: http://babushkinsad.kiev.ua/2017/01/16/5190.html. – Назва з екрана.

Поговоримо про породи індиків, які краще, як вибрати [Електронний ресурс] // Бабусин сад : сайт. – Режим доступу: http://babushkinsad.kiev.ua/2017/01/16/5186.html. – Назва з екрана.

Органічне птахівництво: умови вирощування [Електронний ресурс] // ORGANIC UA : сайт. – Режим доступу:http://organic.ua/uk/component/content/article/19-goodtoknow/3790-organichne-ptahivnyctvo-umovy-vyroshhuvannja. – Назва з екрана.

 

Наталія Литвиненко
усі виставки »

Бібліотека року 2023

Бібліотека року 2023

Книжковий форум Рівненщини

Книжковий форум Рівненщини

Хаби цифрової освіти

Хаби цифрової освіти

Проєкт «#Марія90»

Проєкт «#Марія90»

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Історична Волинь

Історична Волинь

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції