Віртуальні виставки

Оптимізація систем удобрення у сучасному землеробстві
11.10 2018 | Різне | Прочитано: 8409


Земля – основний засіб сільськогосподарського виробництва, джерело продуктів харчування. Соціальне та економічне благополуччя нашої держави нерозривно пов'язане з землею. Основним призначенням сільськогосподарських земель є вирощування на них урожаю сільськогосподарських культур. Величина врожаю за однакових кліматичних і економічних умов та нормативних затрат буде залежати від родючості грунтів, які входять до складу землеволодіння.

За якісним складом грунтового покриву Україна посідає одне з чільних місць у світі. На її території зосереджено близько 8 % світових запасів чорноземів та інших родючих ґрунтів. У складі продуктивних сил України земля складає понад 40 %.

Завдяки земельним ресурсам саме в аграрному секторі формується близько 95 % продовольчого фонду та більше 60 % товарів споживання. Це обумовлено тим, що в Україні надзвичайно високий рівень сільськогосподарської освоєності та розораності території. Такого не має жодна країна Європи. Займаючись сільським господарством, людина відчужує з поля вирощену біомасу, розмикаючи таким чином малий біологічний кругообіг речовин. При цьому в грунті порушується екологічна рівновага і він втрачає органічну речовину. Ці витрати негативно позначаються на всіх грунтових режимах: поживному, водному, повітряному, тепловому, фітосанітарному. Погіршуються умови вирощування рослин, знижується врожайність сільськогосподарських культур.

Тривалий період інтенсивного сільськогосподарського використання переважаючої частини територій з високим, часто необгрунтованим, техногенним навантаженням призвело до значних змін складу, властивостей та формування режимів орних грунтів. Значною мірою якісний склад грунту підвищується із внесенням органічних та мінеральних добрив.

Родючість грунту – це його здатність відповідати потребам рослин і забезпечити їх водою, елементами живлення, а їхні кореневі системи – сприятливими екологічними умовами. Родючість і якість грунту залежить від багатьох його властивостей а в основному визначається найпершим – вмістом і запасом гумусу. Сучасні умови землеробства і значне зменшення обсягів внесення органічних і мінеральних добрив призвели до зменшення вмісту гумусу і елементів живлення у грунтах Рівненської області. В агроекосистемах порушена екологічна рівновага між розкладанням і синтезом органічної речовини, що призвело до погіршення поживного, водного, повітряного та інших режимів грунту.

Застосуванню добрив завжди відводилось центральне місце в комплексі заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Добрива найбільш суттєво впливають на формування колообігу речовин та енергії в грунтах, агроекологічний стан земель, якість сільськогосподарської продукції. Добрива та меліоранти як одні з найбільш ефективних засобів відтворення родючості грунтів, справляють значний вплив на агроекологічний стан та агрохімічні показники орних грунтів у процесі їх сільськогосподарського використання. 

Найважливішим фактором регулювання колообігу речовин у землеробстві є застосування добрив на науковій основі, тобто врахування конкретних умов, у яких вони матимуть найвищу ефективність.

Наукою та передовим досвідом доведено, що для вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур треба вносити в грунт головних елементів живлення значно більше, ніж їх було використано рослинами для формування врожаю. Так, значна частина фосфору, який вноситься з добривами, зв'язується ґрунтом у нерозчинні сполуки. Рослини з суперфосфату за рік засвоюють лише четверту частину фосфору. Калійні добрива іноді закріплюються грунтом так, що рослина його вже не може засвоїти. Азоту в грунт може повертатись менше, ніж його було винесено. Це пояснюється тим, що певна частина азоту в грунті нагромаджується за рахунок надходження з атмосферними опадами та фіксації з атмосфери бульбочковими бактеріями бобових культур і вільноіснуючими мікроорганізмами (асоціативна фіксація). Отже, якщо втрати поживних речовин унаслідок виносу з урожаєм не відшкодовуються після внесення добрив та з інших джерел, то відбувається поступове виснаження грунту і зниження врожаю.

Тому в комплексі заходів, які спрямовані на підтримання бездефіцитного колообігу елементів живлення в землеробстві, важлива роль належить застосуванню добрив під сільськогосподарські культури. Застосування мінеральних та органічних добрив у першу чергу забезпечує покращення поживного режиму грунтів, підвищує вміст рухомих форм поживних елементів, їх загальні запаси, призводить до певних змін їх фракційного складу.

Під час використання місцевих добрив, до яких належать переважно органічні добрива, в грунт повторно повертаються лише ті поживні речовини, які рослини вже використовували для формування врожаю. Однак відшкодування це неповне, оскільки з гноєм у грунт не повертаються ті елементи живлення, які ввійшли до складу товарної продукції і вивезені за межі господарства. Проте це не знижує значення використання органічних добрив. Навпаки, у разі нестачі мінеральних добрив поживні речовини гною та інших органічних добрив у кожному господарстві обов'язково повинні повертатись у грунт. Це найважливіший принцип культурного землеробства, і його слід дотримуватись незалежно від грунтово-кліматичної зони та спеціалізації господарства.

Тільки з мінеральними добривами в грунт надходять необхідні елементи живлення для рослин. Завдяки мінеральним добривам у процес формування врожаю залучаються запаси атмосферного азоту, поклади апатиту і фосфориту, відклади калійних солей. Елементи живлення мінеральних добрив, які введено в колообіг речовин у землеробстві, використовуються потім багаторазово.

Важливим агроекологічним наслідком тривалого застосування органічних та мінеральних добрив є зміна агрохімічних, фізико-хімічних та інших властивостей удобрюваних грунтів. Більшість мінеральних добрив є фізіологічно кислими, тому вважається, що застосування мінеральних систем удобрення часто супроводжується підкисленням грунтів та зниженням величини показника рН грунтового розчину.

Негативний вплив мінеральних добрив на фізико-хімічні показники можна нейтралізувати застосуванням органічних добрив в органічних або органо-мінеральних системах удобрення. Так, тривале застосування мінеральних добрив призводить до підкислення, а систематичне внесення органічних добрив сприяє розкисленню темно-сірих ґрунтів, підвищенню вмісту кальцію, магнію, калію, знижує гідролітичну кислотність.

Для підтримання бездефіцитного колообігу елементів живлення в господарстві велике значення має правильне поєднання внесення органічних і мінеральних добрив. Доведено, що гній і мінеральні добрива, які вносять в еквівалентних нормах, на врожай впливають приблизно однаково, але при їх поєднанні в сівозміні рівень використання рослинами елементів живлення підвищується. Крім того, систематичне внесення гною дає змогу підтримувати кількість органічних речовин у грунті на певному рівні та швидше відновлювати порушений у ньому баланс поживних речовин, що винесені з врожаєм.

Ступінь інтенсифікації та культури землеробства характеризує баланс головних елементів живлення в землеробстві окремого господарства, району, зони, країни. Баланс елементів живлення в землеробстві дає змогу вивчати винос їх з грунту з урожаєм та надходження в грунт з різних джерел і таким чином систематично контролювати й цілеспрямовано впливати на підвищення ефективної родючості грунтів внесенням добрив, хімічних меліорантів та інших засобів. Це пов'язано з необхідністю систематичного підвищення родючості грунтів, збільшення врожаю сільськогосподарських культур і поліпшення його якості, розробки та здійснення заходів для охорони навколишнього середовища.

 

Еволюція стану грунтів, їх властивості та менеджмент родючості

Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. – Київ : Кондор, 2010. – 414 с. 

За період становлення незалежної держави в Україні припинилася дія програм підвищення родючості грунтів – лісо-, гідро- і хімічної меліорації. Диспаритет цін на промислову та сільськогосподарську продукцію зумовив зниження обсягів застосування мінеральних  добрив, а скорочення поголів’я худоби в країні спричинило різке зменшення внесення органічних добрив. Це посилило розвиток деградаційних процесів у грунтах, призвело до виснаження їх ресурсного потенціалу та формування від’ємного балансу гумусу і поживних речовин.

Тому контроль, дослідження та відновлення родючості грунтів як безцінного, вичерпного, важко поновлюваного ресурсу повинні стати пріоритетом нашої держави.

Навчальний посібник з грунтознавства є логічним завершенням спільного європейського проекту ТЕМПУС ТАСІС «Susfarm», започатковує новітнє бачення і розуміння проблем аграрного сектору України, формує дбайливе ставлення до землі і має донести до українського споживача, виробника, студента новітні знання й досягнення у галузі сучасного грунтознавства.

Покращення родючості грунтів в сучасних господарсько-економічних умовах та ефективність технологій застосування добрив : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 12 червня 2015 р. – Рівне : О. Зень, 2015. – 80 с.

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Покращення родючості грунтів в сучасних господарсько-економічних умовах та ефективність технологій застосування добрив». Науковці Національної академії аграрних наук України, Інституту сільського господарства Західного Полісся, Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції ГО «Рівненська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Наука» висвітлюють питання інноваційних шляхів із збереження та відтворення родючості грунтів, підвищення раціонального використання земельних ресурсів та технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Фахівці розглядають також ефективність економічних показників для формування урожайності сільськогосподарських культур, перспектив сталого сільського розвитку на регіональному рівні, залучення інвестицій.

Веремеєнко С. І. Моніторинг грунтів : навч. посіб. / С. І. Веремеєнко, С. С. Трушева. – Рівне : НУВГП, 2010. – 227 с. 

Комплексна система спостереження за якістю навколишнього природного середовища включає в себе як найважливішу складову грунтово-екологічний моніторинг. На відміну від води і атмосферного повітря, котрі є міграційними середовищами, грунт представляє собою найбільш об’єктивний і стабільний індикатор техногенного забруднення екосистеми. Він чітко відображує емісію забруднюючих речовин і їх фактичне розподілення в компонентах ландшафту.

У навчальному посібнику викладачів Національного університету водного господарства та природокористування Веремеєнка С. І., Трушевої С. С. розглянуто основні положення вчення про грунтовий моніторинг та його види. Розглядаються різновиди антропогенної деградації грунтів, методи грунтового моніторингу за різних видів антропогенної деградації, способи нормування якості грунтів.

Автори висвітлюють організацію грунтового моніторингу в Україні, результати його проведення та перспективи розвитку, порівнюють із організацією грунтового моніторингу в країнах ЄС.

Мічута О. Р. Математичне моделювання процесів хімічної та контактної суфозій в грунтах : монографія / О. Р. Мічута, П. М. Мартинюк, В. А. Герус. – Рівне : НУВГП, 2016. – 208 с. 

В монографії досліджено процеси хімічної суфозії в грунтах. Сформовано математичні моделювання процесів фільтраційної консолідації грунтів з урахуванням впливу багатокомпонентних хімічних розчинів при проходженні гетерогенних процесів розчинення-кристалізації та залежності концентрації граничного населення від теплового стану і хімічного складу порового розчину. Також досліджено математичні моделі взаємопов’язаних процесів фільтраційної консолідації та контактної суфозії в неоднорідних пористих середовищах.

Моделювання поведінки різних типів грунтів є досить актуальним, адже деякі процеси руйнації пов’язані із швидким перебігом подій. Якщо процес руйнування розпочався, то його зупинити практично складно.

Автори приводять результати численних експериментів по темі дослідження та аналізують їх. Дослідження поведінки грунтів проводяться на рівні натурних експериментів, що є досить затратно по часу і коштах. Один із способів зменшення затрат – математичне та комп’ютерне моделювання.

Україна. Агроекологічна оцінка грунтів. – Київ, 2002. – 8 с.

Власюк А. П. Математичне моделювання консолідації грунтів при фільтрації сольових розчинів в неізотермічних умовах : монографія / А. П. Власюк, П. М. Мартинюк. – Рівне : НУВГП, 2008. – 416 с.

Думич І. Ю. Грунтознавство та механіка грунтів : підручник / І. Ю. Думич. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 192 с.

Назаренко І. І. Грунтознавство : підручник / І. І. Назаренко, С. М. Польчина, В. А. Нікорин. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. – 400 с.

Назаренко І. І. Грунтознавство з основами геології : підручник / І. І. Назаренко, С. М. Польчина, Ю. М. Дмитрук. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2006. – 504 с.

Панас Р. М. Картування грунтів : польовий практикум / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000. – 2011. – 212 с.

Польчина С. М. Польові дослідження та картування грунтів : навч. посіб. / С. М. Польчина. – Київ : Кондор, 2009. – 224 с.

Кривов В. М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. Проблема охорони грунтів / В. М. Кривов. – Київ : Урожай, 2008. – 303 с.

Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : підручник / В. П. Гудзь, А. П. Лісовал, В. О. Андрієнко, М. Ф. Рибак. – Київ : Центр учбової літ., 2007. – 408 с.

Коваль С. І. Агроекологічний стан осушуваних торфових грунтів та розробка заходів їх збереження і забезпечення високої продуктивності : монографія / С.І. Коваль. – Рівне : НУВГП, 2013. – 168 с.

* * *

SOS! Врятуйте наші грунти! // Пропозиція. – 2017. – № 6. – C. 52-55 (спецвипуск).

Андрієнко В. Функції грунту в біосфері і суспільстві ніхто й ніщо не замінять / В. Андрієнко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 11. – C. 18-22. 

Балюк С. Відтворення родючості грунтів: актуальні напрями економічного дослідження / С. Балюк // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 10. – C. 59-63. 

Балюк С. Системне управління трансформаційною спрямованистю та родючістю грунтів / С. Балюк // Вісник аграрної науки – 2015. – № 10. – C. 10-16. 

Балюк С. Сучасні проблеми біологічної деградації чорноземів і способи збереження їх родючості / С. Балюк // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 1. – C. 11-17.

Балюк С. Сучасні проблеми деградації грунтів і заходи щодо досягнення нейтрального її рівня / С. Балюк // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 8. – C. 5-11.

Балюк С. Грунтові ресурси України: стан і заходи їх поліпшення / С. Балюк // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 6. – C. 5-10.

Балюк С. Проблеми створення та застосування стандартних зразків грунту / С. Балюк // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 2. – C. 11-16.

Белоліпський В. Природні показники грунтоутворення та наслідки їх дестабілізації у землеробській практиці / В. Белоліпський // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 8. – C. 56-63.

Бережняк М. Оптимізація агрофізичних параметрів чорноземних ґрунтів / М. Бережняк // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 12. – С. 14-16.

Василенко М. Вплив нових вітчизняних добрив і регуляторів росту на мікробіологічні процеси в грунті / М. Василенко // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 8. – C. 12-18.  

Вознюк С. Вплив осушення і землеробського використання на властивості перезволожених грунтів ПЗР України (підсумковий огляд наслідків досліджень вчених НУВГП і споріднених установ з названої проблеми за станом до початку 2012 року) / С. Вознюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2012. – Вип. 2 (58) : Сільськогосподарські науки. – C. 3-15. 

Галаган Т. І. Еколого-економічна оцінка рекультивованих земель / Т. І. Галаган // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – C. 52-54.  

Дацько М. Зміна вмісту і запасів гумусу дерно-підзолистого осушуваного грунту за різних систем удобрення / М. Дацько // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 8. – C. 63-66. 

Демиденко О. Баланс поживних речовин за різних способів обробітку грунту / О. Демиденко // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 10. – C. 20-23. 

Демиденко О. Відтворення родючості чорноземів типових в агроценозах при грунтозахисному землеробстві / О. Демиденко // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 11. – C. 47-50. 

Долженчук В. Необхідність впровадження раціональної системи сівозмін для підвищення родючості грунтів зони Полісся / В. Долженчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць / Нац. унт. вод. госп-ва та природокористування ; гол. ред. В. А. Гурин. – Рівне : НУВГП, 2011. – Вип. 3 (55) : Сільськогосподарські науки. – C. 39-45. 

Долженчук В. І. Вплив антропогенезу на еколого-агрохімічний стан грунтового покриву Рівненської області / В. І. Долженчук // Екологічний вісник. – 2015. – № 3 /травень-червень/. – C. 21-22.

Драганчук М. Як управляти ущільненням грунту за «ноу-тілл» / М. Драганчук // Пропозиція. – 2015. – № 4. – C. 68-71. 

Еколого-економічні проблеми вапнування грунтів в Україні // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 6. – C. 30-33. 

Здоровий грунт – стабільні врожаї // Пропозиція. – 2015. – № 2. – C. 46-47 (спецвипуск). 

Інноваційні підходи до управління родючістю грунтів // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 8. – C. 77. 

Квітка Г. Святослав Балюк : «Ми повинні залишати нащадкам родючий грунт, а не пустелю» / Г. Квітка // Землевпорядний вісник. – 2017. – № 2. – C. 14-17. 

Коваль С. Вплив нафти та нафтопродуктів на властивості ґрунтів та їх сільськогосподарське використання / С. Коваль // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць : присв. 70-річчю від дня народж. проф. Клименка М. О. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. –Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 1 (69) : Сільськогосподарські науки. – C. 94-104. 

Козак В. Динаміка фізичних властивостей чорнозему типового за різного його обробітку / В. Козак // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 10. – C. 17-20. 

Козачок О. Вплив мінеральних добрив та способів обробітку на показники родючості грунту за вирощування сої / О. Козачок // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 10. – C. 72-74. 

Лебеденко О. Чинники та умови відтворення родючості грунтів в аграрних підприємствах / О. Лебеденко // АгроСвіт. – 2015. – № 23. – C. 22-26.

Мазур Г. Вплив вапнування за різних систем удобрення в сівозміні на баланс гумусу в сірому лісовому грунті / Г. Мазур // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 10. – C. 5-11. 

Малієнко А. Нетрадиційний погляд на параметри оптимальної будови орного шару / А. Малієнко // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 11. – C. 5-12. 

Медведєв В. Критерії і нормативи фізичної деградації орних грунтів (пропозиції до вдосконалення нормативної бази) / В. Медведєв // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 3. – C. 11-17. 

Медведєв В. Обгрунтування чинних і перспективних стандартів, що убезпечать орні грунти від фізичної деградації / В. Медведєв // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 4. – C. 19-23. 

Медвєдєв В. Грунтознавство і землеробство в країнах з посушливим кліматом / В. Медвєдєв // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 9. – C. 10-16. 

Медведєв В. Фізичні властивості орних грунтів України / В. Медведєв // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 7. – C. 10-15.    

Моклячук Л. Оцінювання екологічного стану грунтів земель сільськогосподарського призначення / Л. Моклячук // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 1. – C. 52-56. 

Носко Б. Сучасні проблеми фосфору в землеробстві і шляхи їх розв’язання / Б. Носко // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 6. – C. 5-12.

Піковська О. Щільність грунту за різних систем його обробітку / О. Піковська // Пропозиція. – 2013. – № 9. – C. 67-71. 

Позняк С. П. Чорноземи України : географія, генеза і сучасний стан / С. П. Позняк // Український географічний журнал. – 2016. – № 1. – C. 9-13. 

Попірний М. Зміна якісних і спектроскопічних характеристик органічної речовини чорнозему типового за різних систем обробітку грунту / М. Попірний // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 7. – C. 65-68. 

Прутенко О. Грунтові обстеження дають відповідь на багато запитань / О. Прутенко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 11. – C. 23-26. 

Стецюк М. Ефективність стимуляторів росту на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся/ М. Стецюк // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 8. – C. 16-19. 

Тараріко О. Г. Формування сталих систем землекористування та охорони грунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах / О. Г. Тараріко // Український географічний журнал. – 2016. – № 3. – C. 56-60.  

Турчина К. Основні властивості дерново-карбонатних грунтів / К. Турчина // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць / Нац. унт. вод. госп-ва та природокористування ; голов. ред. В. А. Гурин. – Рівне : НУВГП, 2011. – Вип. 3 (55) : Сільськогосподарські науки. – C. 100-104. 

Турчина К. Ступінь рухомості калію та калійний потенціал дерново-глейових карбонатних грунтів / К. Турчина // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2012. – Вип. 2 (58) : Сільськогосподарські науки. – C. 107-113.  

Україна щороку втрачає родючі грунти на 5 млрд. дол. // Пропозиція. – 2015. – № 5. – C. 12.

Улицький О. Проблема кислих грунтів: рішення є! / О. Улицький // Пропозиція. – 2017. – № 4. – C. 92-93.

Христенко А. Забезпеченість грунтів України доступними рослинам формами елементів живлення / А. Христенко // Пропозиція. – 2014. – № 12. – C. 8-13 (спецвипуск). 

Цапко Ю. Альтернативні підходи до меліорації кислих грунтів / Ю. Цапко // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 10. – C. 12-15. 

Цвей Я. Склад гумусу чорноземів залежно від системи удобрення в короткоротаційних сівозмінах / Я. Цвей // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 9. – C. 5-9. 

Чому українські чорноземи перетворюються на виснажену пустелю // Тваринництво України. – 2016. – № 1/2. – C. 18. 

Шовковська А. Про необхідність розвитку метрологічного забезпечення у сфері якості грунтів / А. Шовковська // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 4. – C. 70-72. 

Яковенко О. Вплив грунтозахистних систем основного обробітку та удобрення на вміст легкогідролізованого азоту в ясно-сірому лісовому грунті Полісся / О. Яковенко // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 2. – C. 75-82. 

Ярмоленко Є. Основні шляхи підвищення родючості грунтів, завдання та перспективи / Є. Ярмоленко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2016. – Вип. 1 (73) : Сільськогосподарські науки. – C. 39-48. 

 

Проблеми, особливості та перспективи застосування добрив у сучасних умовах

Біофора. Комплексне добриво нового покоління з адаптогенними властивостями. – Київ, 2004. – 10 с.

Донор. Мінеральне добриво нового покоління з адаптогенними та фунгіцидними властивостями. – Київ, 2004. – 10 с.

Вітвіцький В. В. Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на внесенні добрив, захисті сільськогосподарських культур / В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов та ін. – Київ : Украгропромпродуктивність, 2009. – 388 с.

Лісовал А. П. Система застосування добрив : підручник. – Київ : Вища шк., 2002. – 317с.

Найважливішим фактором регулювання колообігу речовин у землеробстві є застосування добрив на науковій основі, враховуючи конкретні умови у яких вони матимуть найвищу ефективність. Автори висвітлюють проблему балансу головних елементів живлення і гумусу в процесі вирощування сільськогосподарських культур, прийоми внесення та умови ефективного використання добрив і засобів хімічної меліорації ґрунтів, методи встановлення норм добрив.

У книзі описано агрохімічне обслуговування прогресивних технологій вирощування рослинницької продукції, способи вирощування екологічно чистої продукції при різних способах і системах внесеннях добрив, проблеми охорони навколишнього середовища, економічну і біоенергетичну ефективність їх застосування в умовах України.

Польовий В. М. Оптимізація систем удобрення у сучасному землеробстві : монографія / В. М. Польовий. – Рівне : Волинські обереги, 2007. – 320 с.

Сучасні тенденції розвитку землеробства супроводжуються зміною базових факторів, які в минулому забезпечували розширене відтворення родючості грунтів, що спонукає до поглиблення досліджень з вивчення їх стану та відтворення родючості, враховуючи процеси диференціації сільськогосподарських підприємств за ресурсами і економічними можливостями. Зміни носять такий масштабний і глибокий характер, що викликають необхідність доопрацювання багатьох класичних агрохімічних положень та рекомендацій. Ефективне вирішення цих проблем потребує вдосконалення традиційних і розробки нових, адаптованих до різних господарсько-економічних умов і кон’юктури ринку, диференційованих за видами органічних та дозами мінеральних добрив систем удобрення.

В умовах зростання площ агрохімічно деградованих грунтів важливого значення набуває вдосконалення агроекологічного моніторингу і розробка заходів з відновлення їх родючості.

У праці висвітлено результати тривалих польових досліджень на землях Рівненського інституту АПВ на домінуючих у південно-західному регіоні України дерново-підзолистому, зв’язно-піщаному і темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому грунтах, оцінено сучасний стан земельних ресурсів та спрогнозовано можливі зміни на найближчу перспективу, запропоновано комплекс заходів із збереження та відтворення родючості ґрунтів.

Господаренко Г. М. Удобрення сільськогосподарських культур / Г. М. Господаренко. – Київ : Вища освіта, 2010. – 191 с.

Потенціал виробництва продукції рослинництва можна реалізувати лише завдяки високій родючості грунтів та поліпшення їх функціональних властивостей. Відтворення родючості грунтів – один з основних важелів підвищення врожаю сільськогосподарських культур та продуктивності агроекосистем. Світовий досвід переконливо доводить, що другим за важливістю чинником для сільськогосподарського виробництва є добрива.

В даній книзі автор висвітлює теоретичні основи живлення рослин, наводить способи використання органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів і бактеріальних препаратів, досягнення агрохімії з оптимізації удобрення польових, овочевих, плодових та інших сільськогосподарських культур.

* * *

Балаєв А. Сезонна динаміка органічних речовин чорнозему типового Лісостепу Правобережного залежно від рівня удобрення / А. Балаєв // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 2. – C. 16-19.

Венглінський М. Роль мікроелементів у живленні рослин та покращенні родючості грунтів / М. Венглінський // Вісник Національного університету водного господарства : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. 1 (65) : Сільськогосподарські науки. – C. 73-80. 

Вожегова Р. Агрофізичні властивості темно-каштанового грунту за різних систем основного обробітку та удобрення на зрошуваних землях / Р. Вожегова // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 8. – C. 64-70.

Гонта А. Кормовий люпин. Високопоживна зелена маса та найдешевше органічне добриво / А. Гонта // Насінництво. – 2010. – № 4. – C. 7-8.

Доценко О. Грунтово-екологічні ризики нераціонального застосування добрив / О. Доценко // Пропозиція. – 2016. – № 12. – C. 29-32 (спецвипуск). 

Європейська конференція по добривах відбудеться у Франції. Вперше в рамках конференції – форум по мікродобривах // Пропозиція. – 2016. – № 10. – C. 8. 

Клименко М. Ефективність місцевих вапнякових добрив в умовах Рівненської області / М. Клименко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного господарства та природокористування ; голов. ред. В. С. Мошинський. – Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. 2 (66) : Сільськогосподарські науки. – C. 11-18.

Ковальчук Н. Вплив мікробіологічних препаратів та органо-мінеральної системи удобрення на вміст рухомих фосфатів у дерново-слабопідзолистих грунтах / Н. Ковальчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного господарства та природокористування ; голов. ред. В. С. Мошинський. – Рівне : НУВГП. – 2014. – Вип. 2 (66) : Сільськогосподарські науки. – C. 80-89. 

Красавцев Б. Агрохімія, як наркотик: мінеральні добрива та пестициди «вбивають» довкілля / Б. Красавцев // Природа і суспільство. – 2016. – № 13. – C. 3. 

Кучер Л. Економіка застосування мінеральних добрив / Л. Кучер // Пропозиція. – 2016. – № 12. – C. 8-16 (спецвипуск).

Матвійчук Н. Агрохімічна оцінка систем удобрення в сівозміні Полісся / Н. Матвійчук // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 4. – C. 78-82. 

Нове біологічне добриво на основі хітину // Пропозиція. – 2016. –№ 1. – C. 11.

Скрильник Є В. Науково-технологічні основи виробництва екологічно безпечних добрив на основі відходів органічного походження / Є В. Скрильник // Екологічний вісник. – 2017. – № 2 /берез.-квіт./. – C. 24-25. 

Слободянюк О. Мікробіологічні добрива – технологія майбутнього / О. Слободянюк // Пропозиція. – 2016. – № 12. – C. 6-7 (спецвипуск).

Сухина А. Правильне внесення органічних добрив / А. Сухина // Пропозиція. – 2015. – № 10. – C. 178-179. 

Франчук І. Оптимізація використання мінеральних добрив методами економіко-математичного моделювання / І. Франчук // Інноваційна економіка АПК. – 2014. – № 2. – C. 39-44.

Фурманець О. Антропогенна зміна темно-сірих грунтів Західного лісостепу України / О. Фурманець // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування  : зб. наук. праць / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП. – 2012. – Вип. 2 (58) : Сільськогосподарські науки. – C. 144-151.

Христенко А. Забезпеченість грунтів України доступними рослинам формами елементів живлення / А. Христенко // Пропозиція. – 2014. – № 12. – C. 8-13 (спецвипуск).

Цвей Я. Каліймаг як комплексне добриво / Я. Цвей // Пропозиція. – 2017. – № 4. – C. 95.

Чумак А. Мінерал життя, або Важливість магнію та кальцію в системі удобрення / А. Чумак // Пропозиція. – 2018. – № 5. – C. 78-81. 

 

Оптимізація систем обробітку грунту та удобрення у землеробстві

 

Кривов В. М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. Проблема охорони грунтів. – Київ : Урожай, 2008. – 298 с.

У книзі дано оцінку існуючого стану використання земельних ресурсів у Лісостепу України і визначено напрями грунтово-екологічної організації території новостворених агроформувань. Визначено шляхи вдосконалення організаційно-економічних механізмів управління, використання та охорони земель у регіональній системі землекористування, наведено моделі їхніх морфологічних особливостей і параметрів протиерозійної організації території.

Припинення деградації та нераціонального використання земель не тільки відкриє значні резерви збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, поліпшення соціального стану громадян, але й забезпечить суттєве оздоровлення екологічних умов життя.

Копитко П. Г. Удобрення плодових і ягідних культур : навч. посіб. – Київ : Вища шк., 2001. – 206 с. 

Для забезпечення нормального росту і плодоношення плодових і ягідних культур їх треба вирощувати на грунтах з достатньою товщиною кореневмісного шару та близькими до оптимального для функціонування кореневої системи властивостями. У системі догляду за плодовими насадженнями велике значення має раціональне і ефективне застосування добрив. Як свідчать результати досліджень і практичний досвід, правильне науково обгрунтоване внесення добрив у садах і ягідниках забезпечує підвищення врожайності плодових культур на 30-50 %.

В книзі описано властивості грунтів, що характеризують рівні їхньої родючості та рівні забезпеченості різними елементами живлення. Подано види та форми добрив, дози, способи і технології їх ефективного застосування в насадженнях основних плодових і ягідних культур з урахуванням їх особливостей та умов вирощування.

Господаренко Г. М. Агрохімія : підручник / Г. М. Господаренко. – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2010. – 400 с. 

Ключовою ланкою аграрного виробництва є грунт. Використовуючи космічну енергію і великий спектр сполук хімічних речовин навколишнього природного середовища, він перетворює їх та забезпечує ріст і розвиток рослин.

Нині близько половини приросту врожаю у світі отримують завдяки застосуванню мінеральних добрив. За оцінками американських учених, використання добрив забезпечує підвищення врожаю на 41 % , вчених Німеччини – 50 %, вчені Франції стверджують, що ця цифра становить навіть 70 %.

Незважаючи на те, що в світі запроваджуються системи біологічного землеробства, у країнах з високою продуктивністю галузі рослинництва норми використання добрив залишаються ще досить високими – 250 - 500 кг/га діючої речовини. Найважливіші завдання агрохімії – створення оптимальних умов живлення рослин для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур і родючості грунту внесенням мінеральних добрив, вапнуванням і гіпсуванням та повторним за діянням у біологічному колообігу вже використаних рослинами елементів живлення, які перейшли в гній, інших органічних добрив.

Бегей С. В. Екологічне землеробство : підруч. / С. В. Бегей. – Львів. – Новий Світ-2010. – 429 с. 

Основи теорії екологічного землеробства ідея якої – землеробство без використання хімічних засобів. Вона втілюється у практику і продовжує поглиблюватись у наукових дослідженнях.

Екологічна система землеробства ґрунтується на безперервному покритті грунту рослинним покривом сівозмін, багаторічними травами і проміжними посівами з метою зменшення ерозійних процесів, удобрення грунту.

Центральною проблемою сучасного рільництва є удосконалення теорії і практики регулювання родючості грунту. Для цього необхідно впроваджувати принципи моделювання. За участю грунтознавців та агрохіміків з використанням сучасної методології, інформатики і моніторингу щодо цих грунтів можливо виробляти на сучасній технологічній основі необхідну кількість продукції землеробства і уникати тих протиріч, які створюються сучасним технологічним забезпеченням.  

Василенко М. Органо-мінеральні добрива і регулятори росту в органічному землеробстві / М. Василенко // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 2. – C. 11-18.

Венедіктов О. Як подолати проблему дефіциту магнію та сірки / О. Венедіктов // Пропозиція. – 2015. – № 7/8. – C. 84-85. 

Гнатюк Т. Економічна ефективність різних систем удобрення короткоротаційної сівозміни / Т. Гнатюк // АгроСвіт. – 2016. – № 23. – C. 81-84. 

Грановська В. Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні / В. Грановська // Економіка АПК. – 2017. – № 4. – C. 31-41.  

Драганчук М. Як управляти ущільненням грунту за «ноу-тілл» / М. Драганчук // Пропозиція. – 2015. – № 4. – C. 68-71.   

Клименко М. Проблеми застосування органічного землеробства на території Рівненської області / М. Клименко // Вісник Національного університету водного господарства : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. 1 (65) : Сільськогосподарські науки. – C. 3-9.  

Козак Г. Органічне виробництво: через складнощі до успіху / Г. Козак // Пропозиція. – 2018. – № 2. – C. 160-161.

Кризська М. Агроекологічна роль сидерації як агрозахід комплексної дії / М. Кризська // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 10. – C. 72-75.

Носко Б. Баланс фосфору в грунтах і землеробстві України / Б. Носко // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 2. – C. 5-10. 

Носко Б. Сучасні проблеми фосфору в землеробстві і шляхи їх розв’язання / Б. Носко // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 6. – C. 5-12.

Піковська О. Щільність грунту за різних систем його обробітку / О. Піковська // Пропозиція. – 2013. – № 9. – C. 67-71.        

Демиденко О. Відтворення родючості чорноземів типових в агроценозах при грунтозахисному землеробстві / О. Демиденко // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 11. – C. 47-50. 

За грунтоцентричними технологіями – майбутнє // Пропозиція. – 2017. – № 7/8. – C. 25.

Іваніна В. Поживний режим чорнозему вилугуваного за різних  систем удобрення буряків цукрових / В. Іваніна // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 4. – C. 13-19.

Мартинюк Н. Вплив основного обробітку грунту на економічні показники органічного виробництва сільськогосподарських культур / Н. Мартинюк // Економіка АПК. – 2016. – № 12. – C. 65-69.

Сипко А. Оптимізація фізико-хімічних властивостей чорнозему типового вилугованого слабокислого при застосуванні дефекату, отриманого за новою технологією / А. Сипко // Цукрові буряки. – 2017. – № 1. – C. 11-13. 

Сторчоус І. Особливості застосування технології Cltarfield / І. Сторчоус // Пропозиція. – 2017. – № 3. – C. 30-35 (спецвипуск).

Цвей Я. Родючість чорнозему опідзоленого у короткоротаційних зерно-бурякових сівозмінах / Я. Цвей // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 2. – C. 12-16.

Цигічко Г. Ефективність застосування біодобрив як стимулювального фактора розвитку сільськогосподарських культур на початку онтогенезу / Г. Цигічко // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 3. – C. 12-16.

Козак Г. Органічне виробництво: через складнощі до успіху / Г. Козак // Пропозиція. – 2018. – № 2. – С. 160-161.

Іваніна В. Поживний режим чорнозему вилугуваного за різних систем удобрення буряків цукрових / В. Іваніна // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 4. – С. 13-19.

Органічних побільшало // Пропозиція – 2018.– № 5. – С. 12.

Білоткач І. Соціально-економічні наслідки інституціональних трансформацій органічного аграрного сектору України / І. Білоткач // АгроСвіт. – 2018. – № 7. – С. 8-18.

Сухина А. Новий погляд на підготовку грунту під ріпак / А. Сухина // Пропозиція. – 2018. – № 6. – С. 46-50.

Милованов Є. Правові засади регулювання органічного виробництва в країнах ЄС / Є. Милованов // Економіка АПК. – 2018. – № 5. – С. 117-126.

Цвей Я. Удобрення культур у сівозмінах Лісостепу / Я. Цвей // Пропозиція. – 2017. – № 11. – С. 110-115.

Артем’єва К. Наукові підходи отримання рідких органо-мінеральних добрив / К. Артем’єва // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 1. – С. 83-86.

Ходаніцький В. Підживлення, що формують майбутній урожай / В. Ходаніцький // Пропозиція. – 2018. – № 1. – С. 80-85.

Матвійчук Н. Агрохімічна оцінка систем удобрення в сівозміні Полісся / Н. Матвійчук // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 4. – С. 78-82.

Чумак А. Мінерал життя, або Важливість магнію та кальцію в системі удобрення / А. Чумак // Пропозиція. – 2018. – № 5. – С. 78-81.

Артем’єва К. Економічна ефективність комплексного застосування рідких органо-мінеральних добрив / К. Артем’єва // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 5. – С. 73-76.

 

Інтернет-ресурси 

Система нульового обробітку землі [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія сайт – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Система_нульового_обробітку_землі. – Назва з екрана.

Танчик С. Основні напрями розвитку землеробства в Україні [Електронний ресурс] / С. Танчик // Пропозиція : сайт. – 2008. – № 10. – Режим доступу: http://www.propozitsiya.com/?page=149&itemid=2763&number=90. – Назва з екрана.

Глущенко Л. Д. Традиционные и альтернативные системы удобрения и их влияние на воспроизведение плодородия грунтов и повышение производительности агроэкосистемы [Электронний ресурс] / Л. Д. Глущенко, Ю. Л. Дорощенко, В. Г. Савченко // Agromage : сайт. – Режим доступа: http://www.agromage.com/stat_id.php?id=435. – Название с экрана.

Возняк Ю. Біоорганічні добрива – біологічному землеробству : сучасна технологія відновлення гумусу орного шару українських чорноземів [Електронний ресурс] / Ю. Возняк // Народний оглядач : портал світоглядних новин. – Режим доступу: http://sd.org.ua/news.php?id=9062. – Назва з екрана.

Ярмак В. О. Сучасні системи землеробства і гумусовий стан чорноземів південних [Електронний ресурс] / В. О. Ярмак, С. І. Бурикіна, С. В. Поліщук // Экология окружающей среды стран СНГ. – Режим доступу: http://www.ecologylife.ru/odesski-region/suchasni-sistemi-zemlerobstva-i-gumusoviy-stan-chornozemiv-pivdennih.html. – Назва з екрана.

 

Раїса Гірак
усі виставки »

Бібліотека року 2023

Бібліотека року 2023

Книжковий форум Рівненщини

Книжковий форум Рівненщини

Хаби цифрової освіти

Хаби цифрової освіти

Проєкт «#Марія90»

Проєкт «#Марія90»

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Історична Волинь

Історична Волинь

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції