Освітній навігатор


Роль кольорових компонентів фразеологізмів як національно-культурних маркерів у формуванні полікультурної багатомовної особистості

Iryna Budz, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Romano-Germanic Philology Department, Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, E-mail: ibudz@ukr.net

Будз І.Ф. ( к. пед. н., доцент кафедри романо-германської філології, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне),

E-mail: ibudz@ukr.net 

Аннотация. Аспект значения фразеологизмов с «цветными» компонентами как национально-культурных маркеров  формирования поликультурной многоязычной личности представлен  в данном исследовании.  Анализ семантической интерпретации фразеологизмов сопоставляет языковые традиции, дает возможность понять исторические, фольклорные отличия формирования идиоматических единиц украинского и английского языков.

Ключевые слова: фразеологизмы с «цветными»  компонентами, национально-культурный компонент, аутентичные идиомы.

Annotation. The aspects of the meaning of the idioms with the colored components as linguistic signs are mostly presented in this article. Investigation of the interpretation semantic aspects in the comparison research gives a possibility to comprehend the contrasts of the    languages traditions in the level of immediate perception.

Key words: idioms with the colored components, national cultural component, authentic idioms.

 

Modern trends in gifted education

Iryna Budz, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Romano-Germanic Philology Department, Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, E-mail: ibudz@ukr.net

Будз І.Ф. ( к. пед. н., доцент кафедри романо-германської філології, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне),

Annotation. Gifted Education has been experiencing constant changes due to the new views of intelligence, increasing significance and application of neurological findings, enrichment by means of Informational Technologies, the challenges of cultural differences and various models of intercultural communicative strategies for gifted students. Besides, we study the increasing importance of creativity, mentoring, and counseling. By the way, the problem of identification remains actual and important. Surely, it is difficult to cover all current trends, but we have stopped on the most perspective ones. We outlined that a great focus must be kept on educational efficiency and critical thinking. The challenging times for gifted children, their parents and teachers offer a number of options in education sphere. However, yet not all individuals who have connection to the Gifted Education are aware of these opportunities. Most scholars claim that we seem currently to be neglecting our brightest students. It is legislation in regard to Gifted Education that must be implemented to assure parents that their gifted children get appropriate education. To sum up, legislation and genetics are future developments in Gifted Education.

Key words: Gifted Education, cognitive learning styles, enrichment, critical thinking skills, counseling, mentoring

Анотація. Галузь освіти для обдарованих дітей зазнає постійних змін, які пов'язані з новими поглядами на інтелект, все більшого значення набувають результати досліджень з неврології, застосування підходу збагачення за допомогою інформаційних технологій. Культурні відмінності та різні моделі міжкультурних комунікативних стратегій для обдарованих учнів теж впливають на розвиток галузі. Крім того, у статті проаналізовано доцільність наукового пошуку щодо творчого розвитку обдарованих дітей, наставництва і консультування обдарованих особистостей. Проблема ідентифікації залишається актуальною і важливою. Звичайно, важко охопити всі поточні тенденції, але ми зупинилися на найперспективніших. Обґрунтовано доцільність подальших досліджень щодо формування навичок критичного мислення в обдарованих школярів. Проблема інформаційної обізнаності обдарованих дітей, їхніх батьків та вчителів щодо реалізації потенціалу обдарованості розглянута у дослідженні. Пошуки законодавчого вирішення актуальних питань у навчанні обдарованих дітей є необхідними для переконання батьків у тому, що їхні обдаровані діти отримують відповідну освіту. Наукові розвідки щодо формування належної законодавчої бази та дослідження у галузі генетики становлять майбутні перспективи у галузі освіти для обдарованих школярів.

Ключові слова: Освіта для обдарованих, когнітивні стилі навчання, збагачення, навички критичного мислення, консультування, наставництво

Музичний брейн-ринг

Євтушок Наталії

вчителя музики по класу бандури

Квасилівської дитячої музичної школи   

Музична вікторина

Автор:

Євтушок Ірини вчителя музики по класу бандури

Квасилівської дитячої музичної школи

Розвиток творчих здібностей учнів засобами проектної технології на уроках зарубіжної літератури в 6 класі

Рівненський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №17 Рівненської міської ради

  

«Розвиток творчих здібностей учнів засобами проектної технології

на уроках зарубіжної літератури в 6 класі

(Девід Лівінгстон,  Жуль Верн,
Микола Гоголь, Роберт Шеклі)»

 

З досвіду роботи

вчителя зарубіжної

літератури

Геня Федора Вавиловича

спеціаліста вищої категорії

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

Автор:

Сметаніна Світлана Василівна,

вчитель української мови та літератури

ЗОШ №27 м.Рівне

Мета уроку: формувати вміння знаходити в реченнях та текстах пряму мову, відрізняти її від слів автора, обґрунтовувати вживання розділових знаків при прямій мові, знаходити і виправляти помилки в реченнях із прямою мовою, правильно інтонувати речення з прямою  мовою ;

         розвивати вміння аналізувати та порівнювати мовні явища, увагу, спостережливість, самокритичність, готовність учня застосовувати здобуті знання;

         сприяти вихованню читацьких інтересів, загальнолюдських моральних цінностей, патріотизму.

Тип уроку: урок вивчення нового матепріалу

Обладнання: книжкова виставка, картки, рівненські газети, ТЗН, стікери, картки

Методи, прийоми і форми роботи: «Графічний настрій»,частково-пошуковий, робота з таблицею, робота в парах, діалог, усне лінгвістичне повідомлення, презентація, евристична бесіда, дослідницький метод, редагування, робота з підручником, виразне читання

Запровадження християнства

Автор:

Мосійчук Людмила Вікторівна,

вчитель історії ЗОШ  №11 м. Рівне

МЕТА:

- ознайомити учнів з постаттю князя Володимира Великого;пояснити передумови ,причини та значення прийняття християнства на Русі;

- розвивати вміння працювати з підручником, історичною картою, історичними документами та іншими видами історичних джерел;

- виховувати почуття гордості за минуле свого народу.

ЦІЛІ УРОКУ:

УЧНІ ЗНАТИМУТЬ: хто і коли запровадив християнство на Русі, пояснюватимуть наслідки та значення цієї події.

УЧНІ ВМІТИМУТЬ: розповідати про князя Володимира Великого, складати простий план тексту підручника, знаходити на карті території пов’язані з історією Київської Русі, працювати з історичним документом, встановлювати хронологічну послідовність зазначених подій та явищ, співвідносити подію, історичне явище і століття.

Сучасні підходи щодо організації навчального процесу дітей з особливими освітніми потребами

УДК 37.01:376-056.26

Лариса ЯЦЕНЮК,
старший викладач кафедри
педагогіки, психології та
корекційної освіти РОІППО
Рада КОЗАК,
методист кабінету інтернатних
закладів, корекційної та інклюзивної
освіти РОІППО

У статті розглянуті питання сучасних підходів щодо організації навчального процесу дітей з особливими освітніми потребами за різними формами навчання. Розкрито особливості навчальної діяльності за інклюзивною формою освіти, висвітлені питання організації освітнього процесу в спеціальних навчальних закладах, з урахуванням їх поетапного переходу на нові навчальні плани та програми.

Упровадження здоров'язбережувальних технологій в систему освіти

Яценюк Л. І.,

старший викладач

кафедри педагогіки,

психології та корекційної

освіти РОІППО

 

Актуальність статті зумовлена збільшенням кількості дітей, що мають проблеми зі здоров'ям. За даними МОЗ України в державі 153 547 дітей з інвалідністю, кожна 15-та дитина, яка народжується, має вроджені патології.

Здоров’я дітей – одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя  батьків, вчителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді.

Занепокоєння викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої, а також відсутність мотивації до збереження та зміцнення здоров’я.

Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму

Автор: Костючок Тетяна Володимирівна, 
вчитель історії Рівненської 
спеціалізованої школи "Центр надії"