// архів 2007-2013

листопад 2012Запитання
Добрий вечір. Мені потрібна на література на тему:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу по темі "Інформаційний портал як форма поширення регіональної інформації" і "Характеристика поняття регіональна інформація". Дякую! (23:11:2012, 09:38)
Добрий день! Можете, мені порекомендувати матеріали для написання роботи на тему "Філософія міста". Дякую! (27:11:2012, 11:06)
Добрий день! Надайте, будь ласка, літературу на тему: " Bazz-маркетинг" (15:11:2012, 13:43)
Добрий день! Підберіть статті про діяльність українських театрів. Дякую! (28:11:2012, 21:44)
Доброго вечора! Мені потрібна інформація про видавництва Веселка, Фоліо, Махаон-Україна,Зелений пес,А-ба-ба-га-ла-ма-га,Старого лева,Піраміда, лілея-НВ,Пегас. (21:11:2012, 22:47)
Доброго вечора! Надайте, будь ласка, список літератури на тему: " Електронний довідково-бібліографічний апарат наукових бібліотек ( на матеріалах Рівненської державної обсласної бібліотеки) (14:11:2012, 19:58)
Доброго вечора! Надайте, будь ласка, список літератури на теми:1.Термін "Художня література".2.Видавництва художньої літератури для дорослих.3.Видавництва художньої літератури для дітей. (20:11:2012, 18:56)
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, яка література є у вашій бібліотеці на тему: "Розвиток бібліотечної освіти в Україні" (бажано яка видавалась з 2010р. по 2012р). Заздалегідь дякую!!! (27:11:2012, 20:40)
Доброго дня!Прошу Вас допомогти мені у пошуку літератури для написання бакалаврської роботи на тему: "Охорона авторського права в бібліотеках України та закордоном". Заздалегідь вдячна. (7:11:2012, 13:32)
Доброго ранку. Допоможіть будь-ласка знайти літературу на магістерську роботу "Бази даних бібліотек України: створення, технологія, використання". Буду дуже вдячна (22:11:2012, 08:24)
Допоможіть будь ласка підібрати інформацію та літературу до дипломної роботи на тему: "Стилістичні засоби створення комічного ефекту у романі Х. Вайсбергердякую!!! (28:11:2012, 00:07)
Допоможіть підібрати літературу на тему "Система каталогів і картотек бібліотеки" взагалі і на прикладі РДОБ (16:11:2012, 13:42)
Допоможіть, будь ласка підібрати інформацію та літературу до курсової роботи на тему:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Довідково-бібліографічний фонд бібліотеки (на прикладі РДОБ)"Дякую! (19:11:2012, 18:06)
Надайте будь-ласка список літератури на таку тему: "Сучасні концепції науки про документ: порівняльний аналіз" (27:11:2012, 20:50)
Підкажіть будь-ласка, в якому періодичному виданні друкувався роман "Ключ"? Хто його автор? (28:11:2012, 21:48)
Підскажіть ,будь ласка,як описати відео з ютубу,бажано з поясненням елементів бібліографічного опису.Дякую! (22:11:2012, 14:35)
Скажіть, будь ласка, коли був створений каталог "Історична Волинь" та які документи там відображені? Дякую. (9:11:2012, 12:53)
Скільки запитів виконує ваша бібліотека за день? (5:11:2012, 17:30)
Чи є вас якась інформація про клімат,рельєф.температурний режим, гідроресурс, Млиеівського райнону чи Рівненської області?дужн потрібно,, дякую (18:11:2012, 09:06)
Чи є у Вас матеріали (статті, монографії)на тему курсової:

Відповіді
 Добрий вечір. Мені потрібна на література на тему:

Добрий день! Пропонуємо Вам переглянути: 1. Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посіб./ В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К.: Кондор, 2009. - 292 с. 2. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб./ В. С. Джи-гирей. - 2-ге,стереотип. вид.. - К.: Знання, 2002. - 203 c. 3. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навч. посіб./ В. С.Джигирей. - 5-те вид., випр. і доп.. - К.: Знання, 2007. - 422 с. 4. Джигирей В. С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Екологія та охоро-на природи / В. С. Джигирей, В. М. Сторожук, Р. А. Яцюр. - Л.: Афiша, 2000. - 272 c. 5. Мусієнко М. М. Екологія. Охорона природи: сл.-довід./ М. М.Мусієнко, В. В.Серебряков. - К.: Знання, 2007. - 624 с. 1. Галушкіна Т.П. Загальноєвропейські вектори розвитку в галузі охорони довкілля та природокористування в Україні/ Т.П. Галушкіна //Вісник Національного університету водного господар-ства та природокористування: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП. - 2006. - Вип.4(36). Ч.1: Економіка. - C. 10-15. 2. Основні напрями діяльності АН України з вирішення проблем раціонального природокористування та охорони навколишнього середивища України (початок 70-х - початок 90-х років ХХ століття, історичний аспект) //Наука та наукознавство: міжнародний науковий журнал. - 2011. - №3. - C. 59-73. 3. Синякевич І. Стратегія подолання глобальних екологічних загроз/ І. Синякевич; І. Синякевич //Економіка України: науковий. - Киiв. - 2010. - №12. - C. 69 - 77. 4. Усатенко О. В. Стратегії інтернаціоналізації для розв’язання глобальних екологічних проблем/ О. В. Усатенко, І. В. Петенко //Екологічний вісник : науково-популярний . - Киiв, 2009. - №6. - C. 17-18. 5. Есионова А.А. Охоронять природу - значит охоронять Родину/ А.А. Есионова //Екологічний вісник : науково-популярний . - 2006. - №4. - C. 25-27. 6. Ладиженський В. М. До національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища/ В. М. Ладиженський, Ю. С. Надточій //Екологічний вісник: науково-популярний екологічний журнал. - 2011. - N 2. - C. 12. 7. Романюк О. І. Економічний механізм у напрямі екологізації природоохоронної діяльності/ О. І. Рома-нюк, М. С. Травкіна //Освіта: громадсько - політична газета . - К., 2011. - №23. - C. 8. 8. Рябікова Г.В. Охорона природи і екологізація виробництва як передумова сталого розвитку/ Г.В. Рябікова //Екологічний вісник : науково-популярний . - Киiв, 2005. - №1. - C. 20-21. 9. Хилько М.І. Про узгодженість економічної та екологічної парадигм розвитку в Україні: [Охорона і раціональне використання природних ресурсів]/ М.І. Хилько //Екологічний вісник : нау-ково-популярний . - 2007. - №5. - C. 22-24.

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть знайти літературу по темі "Інформаційний портал як форма поширення регіональної інформації" і "Характеристика поняття регіональна інформація". Дякую! (23:11:2012, 09:38)

Добрий день!1. Матеріали на допомогу створенню на базі ЦБС Публічних центрів регіональної інформації/ М-во культури і мистецтв України.Нац.парл.б-ка України.Упоряд.і.Полякова; М-во культури i мистецтв України.Нац.парл.б-ка України.Упоряд.I.Полякова. - К: Нац.парл.б-ка України, 2000. - 50 c. 1. Грибков Д. Н. Формирование электронного информационного пространства региона : из опыта об-щедоступных библиотек Орловской области/ Д. Н. Грибков, Е. В. Тимощук //Научные и технические библиотеки: ежемесячный сборник по вопросам теории и практики биб-лиотечного дела. - 2011. - №6. - C. 75-80. 2. Дмитриева Е. Региональные информационные порталы украинских библиотек как способ распро-странения краеведческой информации и условиях электронной среды/ Е. Дмитриева //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2007. - №2. - C. 5-8. 3. Иванов П. Особенности деятельности информационных и аналитических служб регионов / П. Иванов //Научно-техническая информация . Серия . Организация и методика инфор-мационной работы. 1. - 2009. - №2. - C. 10-18. 4. Кукатова Г.И. Областная универсальная научная библиотека : поиск новых решений в формирова-нии информационных ресурсов региона/ Г.И. Кукатова //Научные и технические биб-лиотеки. - 2009. - N5. - C. 19-30. 5. Лопашинов П. Региональная сеть электронных центров и пунктов деловой и правовой информации на базе библиотек, научных и учебных заведений, центров поддержки предпринима-тельства Смоленской области/ П. Лопашинов, И. Макаренкова //Бібліотечний вісник . - 2004. - №6. - C. 57-60. 6. Черешкин Д. Задачи управления безопасностью региональной информационной инфраструктуры/ Д. Черешкин //Научно-техническая информация : организация и методика информаци-онной работы. - 2003. - №8. - C. 1-9. 7. Юрьева Н. Формирование региональной системы электронных информационных ресурсов по экологии : новые грани взаимодействия/ Н. Юрьева //Научные и технические библиоте-ки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - 2006. - N3. - C. 62-68. 8. Ядрова Т. Региональніе информационные центры как форма ликвидации информационного не-равенства / Т. Ядрова //Научные и технические библиотеки. - 2005. - N11. - C. 14-18. 9. Акилина М.И. Областная библиотека как центр региональной библиотечно -информационной сиси-темы // Научн. и техн. б - ки . - 1998 . N2- С.50 – 52. 10. Амельченко Ю. Регіональний інформаційний портал Одеської ОУНБ ім.М.Грушевського і реалізація регіональної політики/ Ю. Амельченко //Бібліотечна планета. - 2005. - N4. - C. 12-14. 11. Мар"їна О. Сучасні форми інформаційно-комунікаційної взаємодії в регіональних бібліотечних сис-темах / О. Мар"їна //Вісник Книжкової палати. - 2009. - №2. - C. 20-23. 12. Пастовенський О. Структурна модель оптимізації регіональних інформаційних мереж/ О. Пастовенський //Рідна школа. - 2008. - N6. - C. 30-33. 13. Тарасова Н. Про державне управління інформаційними ресурсами на регіональному рівні/ Н. Тара-сова //НТІ: Науково-практич. інформ. журн.. - 2007. - №4. - C. 5-7. 14. Щербан Р.М. Регіональний інформаційний портал: Рівненщина/ Р.М. Щербан //Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. - Рівне: Волин. обереги. - 2006. - C. 33-43.

[ Наверх ]

 Добрий день! Можете, мені порекомендувати матеріали для написання роботи на тему "Філософія міста". Дякую! (27:11:2012, 11:06)

Добрий день! Андрущенко В. П. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій у 2 т / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. - К.: Генеза, 1993. - 316 c Экземпляры: всего:2 - КС(2), ЧЗ(2) Таран В. О. Соціальна філософія: навч. посіб./ В. О.Таран, В. М.Зотов, Н. О.Рєзанова. - К.: ЦУЛ, 2009. - 272 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) Антанасиевич И. Современная городская легенда в системе постфольклора/ И. Антанасиевич //Вопросы философии: научно - теоретический/ Российская академия наук. - М.. - ISSN 0042-8744, 2005. - №7. - C. 57-64 (Шифр В2/2005/7) Деркач Л. Трансформація подорожі міфологічного героя у структурі наративної моделі "Міста" В. Підмогильного/ Л. Деркач //Слово і час: Науковий журнал інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та національної спілки письменників України. - Київ: "Фенікс". - ISSN 0236-1477. - 2007. - N4. - C. 12 - 18 (Шифр С434602/2007/4) Когут О. Міфологізація урбаністичного часопростору в сюжетах сучасної української драматургії/ О. Когут //Слово і час: Науковий журнал інституту літератури ім. Тараса Шевченка НАН України та національної спілки письменників України.. - Киiв. - ISSN 0236-1477, 2011. - №2. - C. 64-73 (Шифр С434602/2011/2) Соколова А. Образ міста в міфосистемі Валерія Шевчука : (на прикладі роману "Стежка в траві. Житомирська сага")/ А. Соколова //Слово і час: Науковий журнал інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та національної спілки письменників України. - Київ: "Фенікс". - ISSN 0236-1477. - 2009. - N11. - C. 89 - 97 (Шифр С434602/2009/11)

[ Наверх ]

 Добрий день! Надайте, будь ласка, літературу на тему: " Bazz-маркетинг" (15:11:2012, 13:43)

Добрий день! рекомендуємо використати : 1. Зюкова І. О. Технології маркетингових досліджень : навч. посіб./ І. О.Зюкова. - Л.: Магнолія 2006, 2010. - 386 с Экземпляры: всего:1 - ВТЛ(1) 2. Маркетинг : підручник/ за ред. А. О. Старостіної. - К.: Знання, 2009. - 1070 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 3. Турченюк М. О. Маркетинг : підручник/ М. О.Турченюк, М. Д.Швець. - К.: Знання, 2011. - 318 с. - (Вища освіта ХХI століття, ISSN 978-966-346-854-9) 4. Турченюк М. О. Маркетинг : навч. посіб. : для студ. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент"/ М. О.Турченюк, М. Д.Швець, Т. С.Карпан; НУВГП. - Рівне: НУВГП, 2010. - 293 с 5.Войцеховська М. Buzz-маркетинг як інструмент популяризації сучасних бібліотечних послуг: досвід польських бібліотек/ М. Войцеховська //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2012. - №1. - C. 21-27 (Шифр

[ Наверх ]

 Добрий день! Підберіть статті про діяльність українських театрів. Дякую! (28:11:2012, 21:44)

Добрий день! 1. Барабан Л. Театральна трупа Федора Левицького в контексті української сценічної культури першої половини ХХ століття (1905-1909)/ Л. Барабан //Студії мистецтвознавчі : Театр. Музика. Кіно. - Київ, 2012. - Ч.1. - C. 28-36 (Шифр С315069/2012/1) 2. Ворожбит Н. Драматургу потрібен театр : [про український сучасний театр]/ Н. Ворожбит, В. Тужина //Український театр : науково-популярний з питань театрального мистецтва . - Киiв. - ISSN 0207-7159, 2012. - №5. - C. 38-41 (Шифр У5/2012/5) 3. Наєнко М. Драма театру? : [про сучасний театр і сучасну драматургію]/ М. Наєнко //Український театр : науково-популярний з питань театрального мистецтва . - Киiв. - ISSN 0207-7159, 2012. - №5. - C. 26-27 (Шифр У5/2012/5) 4. Негодяєва С. Становлення національного театру: мистецька рефлексія Марка Кропивницького/ С. Негодяєва //Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний жур-нал. - Киiв, 2012. - №10. - C. 27-29 (Шифр У6/2012/10) 5. Підлужна А. Ваш вихід Мельпомено Таврійська/ А. Підлужна //Український театр : науково-популярний з питань театрального мистецтва . - Киiв. - ISSN 0207-7159, 2012. - №4. - C. 52-53 (Шифр У5/2012/4) 6. Прево М. Дивний дивосвіт дивня ! : [про Міжнародний фестиваль театрів ляльок "Дивень"]/ М. Прево //Український театр : науково-популярний з питань театрального мистецтва . - Киiв. - ISSN 0207-7159, 2012. - №5. - C. 50-51 (Шифр У5/2012/5)

[ Наверх ]

 Доброго вечора! Мені потрібна інформація про видавництва Веселка, Фоліо, Махаон-Україна,Зелений пес,А-ба-ба-га-ла-ма-га,Старого лева,Піраміда, лілея-НВ,Пегас. (21:11:2012, 22:47)

Добрий день! 1. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%29 ; 2. http://www.ua-region.com.ua/31236156 ; 3. http://pegas-publishing.com.ua/ ; 4. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B0_%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%29 ; 5. http://www.piramidabook.com/?m=pub1&cont=aboutus ; 6. http://www.lileya-nv.if.ua/about.html ; 7. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0 ; 8. http://www.machaon.kiev.ua/page_62.htm ; 9. http://www.greenpes.com/index.php?page=about ; 10. http://ababahalamaha.com.ua/uk/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F ; http://ababahalamaha.com.ua/uk/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 ; 11. Л. Хворост Вода від води, в якій варився заячий суп : [про переклади вид-ва "Фоліо"]/ Хворост Л. //Березіль: літературно-художній та громадсько-політичний журнал НСПУ. - Киiв, 2011. - № 5/6. - C. 160-161

[ Наверх ]

 Доброго вечора! Надайте, будь ласка, список літератури на тему: " Електронний довідково-бібліографічний апарат наукових бібліотек ( на матеріалах Рівненської державної обсласної бібліотеки) (14:11:2012, 19:58)

Добрий день!Пропоную переглянути наступні видання : 1. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Пер-спектива, 2004. - 91 с 2. Державна історична бібліотека України : історія, сучасність, майбутнє : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснув. Держ. іст. б-ки України, 24-25 верес. 2009 р./ гол. редкол. А. В. Скорохватова. - К.: Арістей, 2009. - 276 с 3. Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. - Рівне: Волин. обереги, 2006. - 116 с 4. Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної спрви в Україні : міжрегіонал. наук. - практ. конф. , 24 - 25 берез. 1993 р. - Рiвне: Б.в., 1993. - 113 c 5. Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті: до 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки : Зб. ст. і тез доп. наук.-практ. конф.. - Рiвне: Волин. обереги, 2002. - 122 c. 6. Швецова - Водка Г. Обласна бібліотека як центр комп"ютерної бібліографії : здобутки і проблеми : наведе-но конкретні приклади запровадження комп"ютерної технології в інформаційно-довідкову діяльність Рівненської ОУНБ/ - Водка Г. Швецова //Бібліотечна планета. - 2003. - N4. - C. 16-18

[ Наверх ]

 Доброго вечора! Надайте, будь ласка, список літератури на теми:1.Термін "Художня література".2.Видавництва художньої літератури для дорослих.3.Видавництва художньої літератури для дітей. (20:11:2012, 18:56)

Добрий день! Що стосується терміну "художня література" радимо скористатися : 1. Кузьменко В. I. Словник літературознавчих термінів: Навчальний посібник з літературознавства за оновленими програмами для вчителів та учнів середніх шкіл, професійних училищ, ліцеїв, гімназій/ В. I. Кузьменко. - К.: Укр. письменник, 1997. - 230 c. - ISSN 966-579-013-7 2. Літературознавчий словник-довідник. - К.: Академія, 1997. - 752 c. 3. Пахаренко В. Що таке художня література // Укр . мова і літ . в шк . -2001 . - Т 1 . - С 31-35 4. Книговедение. Энциклопедический словарь. - М., 1982ю - 684 с. ІІ. Конкретно по видавництвах з художньої літератури, інформації мало, потрібно знати. які видавництва видають художню літературу і робити пошук по окремих видавництвах: 1. Біланич Г. Художня література видасництва "Карпати" в дорозі до читача/ Г. Біланич //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2004. - N4. - C. 15-17 2. Буряк С. Аналітичний огляд науково-популярних видань та видань художньої літератури/ С. Бу-ряк //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №11. - C. 6-9 3. Статистичний огляд науково-популярних видань та художньої літератури //Книжковий клуб плюс . - Киiв, 2005. - №12. - C. 45-47 4. Видавництва України від "А" до "Я": Збірник для фахівців видавничого ринку України. Вип. 1. - К.: Болго, 2002. - 128 c. 5. Видавнича справа в Україні: історія та сучасність: доп. 2-ї Всеукр. студ. наук. конф. 3-4 берез. 2008 р., м. Київ/ за ред. проф. М. С. Тимошика; упоряд. І. Д. Плехова. - К., 2008. - 200 с 6. Енциклопедія видавничої справи/ В. П.Ткаченко, І. Б.Чеботарьова, П. О.Киричок, З. В.Григорова. - Х.: Прапор, 2008. - 320 с 7. Перелік видавництв, альтернативних державним/ Держ. б-ка України. - К., 1993. - 14 c 8. Перелік видавництв, альтернативних державним. Вип. 2/ Нац. б-ка України. - К., 1994. - 14 c 9. Тимошик М. С. Історія видавничої справи: підручник/ М. С. Тимошик. - Вид. 2-ге, випр.. - К.: Наша культура і наука, 2007. - 496 с ІІІ. Про видання дитячої книги : 1. Іваницька Д. Дитяча книга Галичини : [про дослідження стану українського дитячого книговидання у Галичині впродовж другої половини ХІХ століття і до 1939 року]/ Д. Іваницька //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №8. - C. 29-33 2. Ільєнко Л. Свято дитячої книги/ Л. Ільєнко //Слово Просвіти : орган всеукраїнського товариства "Просвіта" ім.Т.Шевченка. - Киiв, 2006. - №23. - C. 13 3. Гавенко С. Кваліметричний аналіз поліграфічного виконання дитячих видань українського книжко-вого ринку/ С. Гавенко, М. Мартинюк //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2011. - №2. - C. 15-17 ( 4. Гоян Я. "Веселка": література, діти, час: [Про сьогодення дитячого видавництва "Веселка" ділиться директор Я.Гоян]/ Я. Гоян; І. Ковба //Культура і життя: Українська щотижнева газета. - Киiв, 2008. - N1/2/9 січ./. - C. 4 5. Дмитрів І. Книги, на яких можна спати:[дитяча книга]/ І. Дмитрів //Демократична Україна: Гро-мадсько - політична. - Киiв, 2005. - №150. - C. 9 6. Дмитренко Н. Книжка - друг дитини : [про наслідки економічної кризи у книговидавництві]/ Н. Дмит-ренко //Україна молода: Інформаційно-політична газета. - Киiв, 2009. - №83. - C. 11 7. Криштопа М. Лакмусовий папірець : [видавництво дитячої літератури українських авторів]/ М. Криш-топа //Літакцент : альманах / ред. В. Панченко. - К.: Темпора. - ISBN 978-966-8201-58-5. - 2008. - Вип. 2. - C. 115-117 8. Кувик П. У полоні книг чужого змісту : [роздуми над проблемою національної дитячої книги]/ П. Кувик //Культура і життя: Українська щотижнева газета. - Киiв, 2009. - N24/17 черв./. - C. 2 9. Купко Д. Хто дарує дітям мрії : [ Про видавництво дитячої літератури ]/ Д. Купко //Книжковий клуб плюс . - Киiв, 2005. - №1. - C. 8-11 10. Куровець О. Дитячий сміх на дорослому форумі: [Львівський форум видавців]/ О. Куровець //Друг читача. - Киiв, 2007. - N18. - C. 6,7 11. Куровець О. Проблема форми : незвичайні дитячі книжки/ О. Куровець //Друг читача. - Киiв, 2007. - N5. - C. 5 12. Левицька В. Топ-10 подарункових книг для дітей : [дитячі видання]/ В. Левицька //Друг читача. - Киiв, 2009. - №23. - C. 5 13. Логвіненко О. Українська дитяча книжка і сонячне затемнення/ О. Логвіненко //Літературна Украіна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2006. - №18. - C. 6 14. Малкович І. "У мові не так багато слів. Головне - те, як ти їх вимовиш"/ І. Малкович / Т. Терещенкова //Березіль: Літературно-художній та громадсько-політичний журнал НСПУ. - Киiв, 2007. - №5/6. - C. 119-123 15. Мельникова У. Дитяча книга - серйозна гра для дорослих / У. Мельникова //Книжковий клуб плюс . - Киiв, 2003. - №12. - C. 20-21 16. Петренко О. Інновації у формуванні репертуару сучасної дитячої книги в Україні/ О. Петренко //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2004. - Вип.12. - C. 34-44 17. Петренко О. Весняне Медвіновське свято дитячої книги/ О. Петренко //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - К., 2009. - №4. - C. 81-82 18. Петренко О. Дитяча книга серед барвів "Книжковго світу -2008"/ О. Петренко //Вісник Книжкової па-лати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №11. - C. 49-51 19. Самчинська Т. Львівські новинки: що видавці привезли на форум? : [огляд дитячих книг]/ Т. Самчинсь-ка //Друг читача. - Киiв, 2010. - N16. - C. 7 20. Тисовська Н. Як козаки дитячу літературу рятували/ Н. Тисовська //Книжковий клуб плюс . - Киiв, 2006. - №7/8. - C. 25 21. Тут виховують світогляд української дитини : [Про видавництво " Веселка"] //Освіта України: Міністерство освіти і науки України. - К.: Педагогічна преса. - 2004. - №27/28. - C. 5 22. Чайковський Б. Як з"явилася " Веселка " : 70 - років дитячому видавництву " Веселка "/ Б. Чайковський //Літературна Украіна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2004. - №18. - C. 2 23. Чуйбіска М. Дитяча весна у Львові : Громадська організація "Форум видавців" організовує у Львові дитяче книжкове свято/ М. Чуйбіска //Україна молода: Інформаційно-політична газета. - Киiв, 2008. - №85. - C. 19

[ Наверх ]

 Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, яка література є у вашій бібліотеці на тему: "Розвиток бібліотечної освіти в Україні" (бажано яка видавалась з 2010р. по 2012р). Заздалегідь дякую!!! (27:11:2012, 20:40)

Добрий день! Петрова Л. Сучасні технології вищої бібліотечно - інформаційної освіти/ Л.Петрова. - К.: Нац. пар-лам. б-ка України, 2005. - 67 с. Єрмолаєва Г. Зміст і завдання управлінської підготовки в системі бібліотечної освіти/ Г. Єрмолаєва //Вісник Книжкової палати. - 2007. - №5. - C. 21-25 Загуменна В.В., В.В., Штефан І.П.. Сучасні тенденції розвитку професійної бібліотечно- інформаційної освіти/ В.В., Ште-фан І.П. Загуменна В.В. //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія. - 2004. - №1. - C. 21-23 Концептуальні засади розвитку вищої бібліотечної освіти //Бібл. планета . - 2001. - N 1. - С. 23 - 24 Кунанець Н. Історія та сучасні тенденції розвиту бібліотечної освіти в Галичині/ Н. Кунанець //Бібліотечний вісник. - 2010. - №3. - C. 34-38 Петрова Л. Сучасні технології бібліотечної освіти/ Л. Петрова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. - К.: НБУВ. - 2005. - Вип.14. - C. 492-502 Ступницька С.П. Синтез традицій та інновацій в системі безперервної фахової освіти бібліотекарів/ С.П. Ступницька //Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. - Рівне: Волин. обереги. - ISBN 966-416-013-Х. - 2006. - C. 44-49

[ Наверх ]

 Доброго дня!Прошу Вас допомогти мені у пошуку літератури для написання бакалаврської роботи на тему: "Охорона авторського права в бібліотеках України та закордоном". Заздалегідь вдячна. (7:11:2012, 13:32)

Добрий день! Пропонуємо скористатися літературою з нашого фонду: 1. Балабекова Г. Электронная библиотека : проблемы авторского права и доступность информации / Г. Балабекова //Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии: научно-практический. - 2008. - N1/2. - C. 69-70. 2. Басов С. Авторам - права, читателям - обязанности! : разговор библиотекаря с правоведом об авторском праве/ С. Басов, С. Егоров //Библиотечное дело. - СПб., 2010. - №12. - C. 12-17. 3. Бойкова О.Р. Электронная библиографическая продукция библиотек и авторкое право/ О.Р. Бойко-ва //Библиография: Научный журнал / Рос. кн. палата. - М, 2004. - №3. - C. 12-19. 4. Бойкова О.Ф. Круглый стол : " Электронные библиотеки и библиографическая продукция библиотек в электронном виде : проблемы авторского права "/ О.Ф. Бойкова //Библиотечное дело. - СПб., 2004. - №9. - C. 23-27. 5. Борисова Е. Защита автора? или Как "запретительные нормы" покушаются на свободу доступа к информации : [изменения в законодательстве об авторском праве]/ Е. Борисова, А. Ви-кулин //Библиотечное дело. - СПб., 2009. - №13. - C. 11-13. 6. Ерофеев К. Новые правила на старом поле : К проблеме использования охраняемых произведений : [тема дискуссии"Библиотеки и авторское право"]/ К. Ерофеев, Е. Борисова //Библиотечное дело. - СПб., 2009. - №13. - C. 14-16. 7. Кожевникова Е. С. Авторско-правовая охрана цифрового контента вузовской библиотеки/ Е. С. Кожев-никова //Библиография: научный журнал / Рос. кн. палата. - М., 2012. - №1. - C. 23-31. 8. Кругових С. Авторське право в діяльності сучасної бібліотеки в умовах Internet-середовища/ С. Кру-гових //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №7. - C. 31-32. 9. Кузьминич Т.В. Законодательство Республики Беларусь об авторском праве и смежных правах в кон-тексте деятельности современной библиотеки/ Т.В. Кузьминич //Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии: научно-практический. - 2009. - N1. - C. 70-74. 10. Кучерява Н. Деякі аспекти застосування авторського права при функціонуванні МБА та електронної доставки документів/ Н. Кучерява //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2005. - №4. - C. 14-17. 11. Кэрол К. Хендерсон Бибилиотеки и авторское право/ К. Хендерсон Кэрол //Бібліотекознавство . Докумен-тознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2004. - №1. - C. 36-38. 12. Минаев В. Авторское право и библиотеки в условиях развития новых технологий/ В. Минаев //Библиотековедение: научно-практический. - М, 2006. - №3. - C. 32-36. 13. Поліщук Р. Проблеми захисту авторського права в бібліотечному обслуговуванні/ Р. Поліщук //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №3. - C. 35-38. 14. Розколупа Н. Електронна доставка документів і авторське право/ Н. Розколупа //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2005. - N4. - C. 19-21. 15. Фирсов В. "Библиотечные привилегии" в бласти авторского права : законодательные нормы в разных странах мира/ В. Фирсов //Библиотечное дело. - СПб., 2009. - №13. - C. 17-20. 16. Цукерблат Д.М. Обслуживание пользователей в библиотеках с учетом норм авторского права/ Д.М. Цу-керблат //Библиотеки Национальных Академий наук: проблемы функционирования. тенденции развития: науч.-практ. и терет. сб./ А. С. Онищенко и др.. - К.. - 2008. - Вып. 6. - C. 319-330. 17. Цюн Ян Вопросы защиты интеллектуальной собственности в КНР при оказании библиотечных услуг через Интернет/ Ян Цюн //Библиотековедение: научно-практический. - М., 2010. - №5. - C. 94-96. 18. Ярошенко Т. Авторське право у цифровому середовищі/ Т. Ярошенко //Бібліотечний форум України: інформаційний . - Донецк, 2008. - №1. - C. 36.

[ Наверх ]

 Доброго ранку. Допоможіть будь-ласка знайти літературу на магістерську роботу "Бази даних бібліотек України: створення, технологія, використання". Буду дуже вдячна (22:11:2012, 08:24)

Добрий день! Антоненко І. Електронні ресурси як об'єкт каталогізації: історія питання, термінологія, форматне за-безпечення/ І. Антоненко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2004. - №2. - C. 11-22 Бакан С. Політематична база даних статей з періодичних видань парламентської бібліотеки України/ С. Бакан, Є. Одинець //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2004. - N2. - C. 12-14 Баркова О.В. Електронні ресурси як об"єкти універсальної бібліотеки/ О.В. Баркова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2004. - №2. - C. 75-80 Вітушко Н. Електронні інформаційні ресурси у сучасн й бібліотеці/ Н. Вітушко //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К., 2007. - Вип.18. - C. 13-25 Вишневська І. Електронні інформаційно-аналітичні продукти бібліотек як засіб удосконалення обслу-говування користувачів/ І. Вишневська //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К., 2007. - Вип.18. - C. 5-12 Влащенко Л. Технологія створення колекції повнотекстових електронних видань у бібліотеках/ Л. Влащенко, Т. Грищенко //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2005. - №4. - C. 26-30 Волкова Т.В. Створення бази даних " Бібліотека " / Т.В. Волкова //Комп'ютер у школі та сім'ї : науко-во-методичний . - Киiв, 2005. - №2. - C. 18-22 Возкобойнікова-Гузєва О. Бібліотекознавча спадщина: формування електронних ресурсів/ О. Возкобойнікова-Гузєва //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2007. - №6. - C. 35-38 Гранчак Т. Електронна інформація : вдосконалення організації та використання/ Т. Гранчак //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2005. - №6. - C. 22-25 Добко Т. Використання електронних інформаційних ресурсів у довідково - бібліографічному обслуговунні / Т. Добко //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2003. - №6. - C. 25-28 Кірпаль З.П. Створення національної інформаційної бази даних з історії наукових установ і навчаль-них закладів аграрного профілю/ З.П. Кірпаль //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2005. - №2. - C. 22-26 Кисельова В. Формування краєзнавчих баз даних як перспективний напрям розвитку інформаційного забезпечення краєзнавства/ В. Кисельова, О. Михайлова //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 19. - Київ, 2007. - C. 94-99 Корнієнко А. Електронні інформаційні ресурси бібліотек - на розвиток суспільства/ А. Корнієнко //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2001. - N4. - C. 4- Костенко Л. Електронне середовище наукової бібліотеки/ Л. Костенко, О. Жабін //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2008. - №6. - C. 25- Костенко Л. Онлайнові ресурси бібліотеки : створення , використання / Л. Костенко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2003. - №1. - C. 13-17 Маєр Т. Електронні інформаційні ресурси Національної бібліотеки України/ Т. Маєр //Пам"ять століть: історичний науковий та літературний журнал. - К., 2010. - №1/2. - C. 52-59 Остапчук Ю. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів/ Ю. Ос-тапчук //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №9. - C. 15-20 Порхун О. Організація баз даних для комплексної автоматизованої обробки інформації в інформаційно-аналітичних підрозділахі бібліотек/ О. Порхун //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - К.. - ISBN 978-966-02-4902-8, 2009. - Вип. 25. - C. 285-292 Потапенко М. Формування бази електронних інформаційних ресурсів - перший крок до створення цифрової бібліотеки / М. Потапенко //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2004. - N3. - C. 11-12 Чекмарьов А. Веб-технології та ресурси в науковій бібліотеці/ А. Чекмарьов, Д. Соловяненко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2008. - №6. - C. 12-14 Чекмарьов А. Електронне середовище бібліотечної галузі: нові ресурси та можливості : [міжнародна наукова конференція "Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технолгій"]/ А. Чекмарьов, Д. Соловяненко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2010. - №6. - C. 51-54 Шемаєва Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку/ Г. Шемаєва //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2006. - N4. - C. 21-25 Шемаєва Г. Регіональні бібліотечні електронні ресурси: аналіз стану та планування розвитку/ Г. Шемаєва, Н. Капустіна //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 19. - Київ, 2007. - C. 58-69 Ярошенко Т.О. Організація та управління електронними ресурсами в сучасній бібліотеці/ Т.О. Ярошен-ко //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2008. - №3. - C. 13-21 http://dilovod.com.ua/publ/stati/statti/jak_zhe_zhivut_biblioteki_ukrajini_sogodni/4-1-0-520 Рекомендуємо також переглянути Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка підібрати інформацію та літературу до дипломної роботи на тему: "Стилістичні засоби створення комічного ефекту у романі Х. Вайсбергердякую!!! (28:11:2012, 00:07)

Добрий день!1. На жаль, інформації по вашому запиту у нашій книгозбірні дуже мало, і то тільки про Філдінга, тоді як про Л. Вайсбергер нема нічого, так і її творів також: 1. Життєвий і творчий шлях Генрі Філдінга ( 1707 - 1754 ) //Тема . - 2001 . - N 3 . - С. 16 – 23 2. Ковбасенко Ю. Генрі Філдінг . 1707 - 1754 : Штрихи до портрета письменника// Тема . - 2002 . - N 2 . - С. 53 – 55 3. Леблан Р. В поисках утраченного жанра : Филдинг , Гоголь // вопр .лит . - 1998 . - т 7-8 . - с 81-117 4. Роджерс П. Генри Филдинг: биография/ П. Роджерс; пер. с англ.. - М.: Радуга, 1984. - 207 с.

[ Наверх ]

 Допоможіть підібрати літературу на тему "Система каталогів і картотек бібліотеки" взагалі і на прикладі РДОБ (16:11:2012, 13:42)

Добрий день! Пропонуємо переглянути літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Організація та методика бібліографічної роботи в бібліотеці : Програма курсу/ Рівнен.лерж.ін-т культури; Рiвнен.лерж.iн-т культури. - Рiвне, 1997. - 31 c. 2. Карачинська Е. Т. Бібліотечні каталоги : навч. посіб./ Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. - Х.: Основа, 1992. - 160 c. 3. Сербін О. О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації : історична еволюція та сучасні тенденції роз-витку : монографія/ О. О.Сербін. - К.: НБУВ, 2009. - 140 с. 1. Бандилко Л., Л., Швецова - Водка Г.. Вагомий внесок у вітчизняне каталогознавство : [ Книга Седих В.В. бібліотечні каталоги як інформаційно - пошукові системи : Навч. посіб.- Х.2003.- 192 с./ Л., Швецова - Водка Г. Бандилко Л. //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2005. - N1. - C. 25/ 2. Головащук А. Систематичний каталог у світлі інформаційних технологій/ А. Головащук //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2012. - №8. - C. 16-18. 3. Краева Г.В. Когнитивный потенциал систематического каталога библиотеки/ Г.В. Краева //Библиография: Научный журнал / Рос. кн. палата. - М, 2008. - №5. - C. 84-87. 4. Лобановська І. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів/ І. Лобановська, Н. Грудініна //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2009. - №4. - C. 16-20. 5. Оністрат Н. Електронні та карткові інформаційно-пошукові системи бібліотеки: питання взаємодії/ Н. Оністрат //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2007. - №2. - C. 14-16. 6. Осаула В. Бібліотечна картково-каталожна ера: класика інформаційно-пошукових систем в елек-тронному середовищі сучасних бібліотек/ В. Осаула //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - К., 2009. - №3. - C. 19-22. 7. Розеншильд - Паурин Л.К. Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу : структура. Свойства. Функции/ - Паурин Л.К. Розеншильд //Научно-техническая информация . Серия . Орга-низация и методика информационной работы. 1. - М.. - ISSN 0548-0019, 2009. - №9. - C. 30-36. 8. Сербін О. "Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК" як приклад консолідації різноструктурних класифікаційних систем/ О. Сербін //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2011. - №4. - C. 29-32. 9. Сербін О. Історико-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки: досвід майбутнього у новизні минулого/ О. Сербін //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2012. - №4. - C. 3-12. 10. Сербін О. Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз/ О. Сербін //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №10. - C. 19-22. 11. Сербін О. Системність та сиситематизаційність організації інформації - основні принципи відображення наукового знання в межах каталогу сучасної бібліотеки/ О. Сербін //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2012. - №2. - C. 3-10. 12. Сукиасян Э.Р. Система каталогов в динамике развития современной библиотеки/ Э.Р. Сукиасян //Научные и технические библиотеки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2006. - N4. - C. 18-33. 13. Щербан Р. Регіональна корпоративна бібліотечна інформаційна система/ Р. Щербан //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2007. - №2. - C. 2-4. 14. Артюхова Е. АПУ к карточным каталогам и картотекам : электронная версия/ Е. Артюхова //Библиотека: массовый профессиональный иллюстрированный . - М, 2005. - №10. - C. 64-65. 15. Лобановська І. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів/ І. Лобановська, Н. Грудініна //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2009. - №4. - C. 16-20. 16. Оністрат Н. Електронні та карткові інформаційно-пошукові системи бібліотеки: питання взаємодії/ Н. Оністрат //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2007. - №2. - C. 14-16. 17. Приходько А. Розроблення традиційних карткових каталогів видань/ А. Приходько, Н. Трухно //Вісник Книжкової палати. - 2007. - №10. - C. 22-27. 18. Вилегжанiна Т.I. Про актуальні питання розвитку каталолгізації в бібліотеках України // Бібліотечно-бібліографічні класифікації таінформаційно-пошукові системи. - 1995. - С. 68 – 69.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка підібрати інформацію та літературу до курсової роботи на тему:

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351457.html; http://litakcent.com/2008/02/27/natalija-torkut-ukrajinskyj-shekspirivskyj-proekt-buty-chy-ne-buty/; http://shakespeare.zp.ua/texts.item.7/; http://press.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=175:2010-05-27-14-30-46&catid=13:2009-03-17-09-33-55&Itemid=31. А також пропонуємо літератури з фонду нашої бібліотеки: 1. Аникст А. Творчество Шекспира/ А. Аникст. - М.: Худож. лит., 1963. - 616 с. 2. Барг М.А. Шекспир и история/ М.А.Барг. - М.: Наука, 1979. - 214 с. 3. Комарова В. П. Метафоры и аллегории в произведениях Шекспира/ В. П. Комарова. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. - 201 с. 4. Пинский Л. Шекспир: основные начала драматургии/ Л. Пинский. - М.: Худож. лит., 1971. - 598 с. 5. Урнов М. В. Шекспир. Движение во времени / М. В. Урнов, Д. М. Урнов. - М.: Наука, 1968. - 152 с. 6. Холлидей Ф. Е. Шекспир и его мир/ Ф. Е. Холлидей. - М.: Радуга, 1986. - 78 с. 7. Шекспировские чтения. - М.: Наука, 1993. - 270 c. 8. Шенбаум С. Шекспир: Краткая док. биогр./ С.Шенбаум. - М.: Прогресс, 1985. - 431 с. 1. Медведська Л. Шекспірівські пристрасті навколо світової літератури/ Л. Медведська //Освіта України/ міністерство освіти і науки України. - 2012. - №16. - C. 8-9. 2. Романова О. Наукова помилка чи геніальна містифікація?: Дещо про "шекспірівське питання"/ О. Ро-манова //Зарубіжна література в школах України ( Київ ), 2006. - N5. - C. 12-13. 3. Ще раз про "шекспірівські пристрасті" щодо світової літератури : офіційно, професійно і по-людськи //Всесвітня література в сучасній школі: Щомісячний науково-методичний журнал. - Киiв, 2012. - № 5. - C. 3-8. 4. Яковенко О.О. Хто є справжнім автором шекспірівських шедеврів ? // Всесвіт.літ. в серед навч. закла-дах України. - 1996 . - N 5 . - С. 74 - 77. 5. Шкаруба Л. М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского : хроника вто-рая : Елизаветинская Англия с послесловием от короля Якова І/ Л. М. Шкаруба //Зарубіжна література в школах України. - Киiв: Антросвіт. - 2012. - №11. - C. 58 - 64. - Продовж. Початок : №10, 2012. 6. Шкаруба Л. М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского : Хроника пер-вая : исторический очерк дошекспировской Англии/ Л. М. Шкаруба //Зарубіжна література в школах України. - Киiв: Антросвіт. - 2012. - №10. - C. 57 - 64.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Довідково-бібліографічний фонд бібліотеки (на прикладі РДОБ)"Дякую! (19:11:2012, 18:06)

Добрий день! Пропонуємо переглянути літературу: 1. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: зб. статей. - Рівне: Перспектива, 2004. - 92 с. 2. Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної справи в Україні: міжрегіональна науково-практична конференція. - Рівне, 1993. - 113 с. 3. Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті : до 60-річчя від дня народження РДОБ: зб. статей і тез доп. наук.-практ. конф. - Рівне: Волинські обереги, 2002. - 122 с. 4. Історія бібліотечної справи Рівненщини: зб. статей і тез доп. наук.-практ. конф. - Рівне: Волинські обереги, 1999. - 111 с. 5. Пріоритети діяльності РДОБ: зб. статей з досвіду роботи / Наук. ред. В. П. Ярощук; ред. Л. Г. Сахнюк. - Рівне, Волинські обереги, 2006. - 116 с. 1. Масловская Н. С. Профиль комплектования библиотеки как инструмент управления справочно-библиографическим фондом / Н. С. Масловская //Библиотековедение: научно-практический. - М., 2011. - №1. - C. 41-45. 2. Масловская Н. Анализ новых поступлений в справочно-библиографическом фонде / Н. Масловская, О. Широкова //Библиография: научный журнал / Рос. кн. палата. - М., 2011. - №4. - C. 26-32. 3. Масловская Н. Справочно-библиографический фонд как источник знания/ Н. Масловская //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2006. - Вип.16. - C. 137-144. 4. Авдонина Н.А. Фонд выполненных справок - важный элемент СБА/ Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская //Библиография: Научный журнал / Рос. кн. палата. - М, 2008. - №5. - C. 30-34. 5. Майстрович Т.В. Справочно - библиографический фонд : разработка профилякомплектования // Научн. и техн. библиотеки . - 2001. - N 12. - С. 18- 28. 6. Бариловвская В. М. Все о фондоведении/ В. М. Бариловвская //Библиография: научный журнал / Рос. кн. палата. - М., 2011. - №2. - C. 112-114.

[ Наверх ]

 Надайте будь-ласка список літератури на таку тему: "Сучасні концепції науки про документ: порівняльний аналіз" (27:11:2012, 20:50)

Добрий день! Нілова І. Документознавство як наукова дисципліна/ І. Нілова //Вісник Книжкової палати : Нако-во-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №4. - C. 27-30 2. Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно - бібліографічних наук : [ Про паспорт нової спеціальності " Документознавство , архівознавство " ]/ Л. Філіпова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2004. - №3. - C. 22-24 Шевцова-водка Г. Наукове опрацювання документів : освітній вимір/ Г. Шевцова-водка //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2004. - №11. - C. 11-13 Бардаев Э. А. Документоведение: учеб. для вузов/ Э. А.Бардаев, В. Б.Кравченко. - 2-е изд. стер. - М.: Академия, 2010. - 300 с Докуметознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали V Міжнар. наук.-прнакт. конф., Київ, 20-22 трав. 2008 р./ наук. ред. М. С. Слободяник, Г. В. Власова. - К.: ДАККіМ, 2008. - 256 с Комова М. В. Документознавство: навч. посіб./ М. В.Комова. - К.: Тріада-Плюс, 2007. - 296 с Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підруч./ Н.М.Кушнаренко, В.К.Удалова. - К.: Вікар, 2003. - 328 с. - (Вища освіта ХХI століття) Палеха Ю. І. Загальне документознавство: навч. посіб./ Ю. І.Палеха, Н. О.Леміш. - Вид. 2-е, пере-роб. і допов.. - К.: Ліра-К, 2009. - 434 с Швецова - Водка Г. М. Документознавство: навч. посіб./ Г. М.Швецова - Водка. - К.: Знання, 2007. - 398 с. - (Вища освіта 21 століття) Швецова-Водка Г. М. Общая теория документа и книги : учеб. пособ./ Г. М. Швецова-Водка. - М.: Рыбари; К.: Знання, 2009. - 487 с

[ Наверх ]

 Підкажіть будь-ласка, в якому періодичному виданні друкувався роман "Ключ"? Хто його автор? (28:11:2012, 21:48)

Добрий день! 1. Шкляр Василь. Ключ : Роман // Сучасність.- 1999 .- N 6 .- с. 9 - 59 ./ Шкляр Василь.. - S.l., S.a. 2. Шкляр Василь Ключ : Роман // Сучасність . - 1999. - N 5. - С. 6 - 59./ Василь Шкляр. - S.l., S.a. 3. Шкляр Василь Ключ : Фрагмент роману // Літ. Україна . - 1999 . - 10 черв.- С. 5./ Василь Шкляр. - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 Підскажіть ,будь ласка,як описати відео з ютубу,бажано з поясненням елементів бібліографічного опису.Дякую! (22:11:2012, 14:35)

Добрий день! Опис відео складається згідно стандарту ДСТУ 7.1:2006 : Загальна схема бібліографічного опису електронних ресурсів Заголовок опису. Основна назва [Загальне позначення матеріалу] : відомості, які відносяться до назви / відомості про відповідальність. - Відомості про видання. – Позначення виду ресурсу (розмір ресурсу). – Місце видання : Назва видавництва, Ім’я видавця, дата видання. – Специфічне позначення матеріалу та кількість фізичних одиниць. – (Основна назва серії або підсерії : відомості, що відносяться до назви серії або підсерії / відомості про відповідальність, що відносяться до серії або підсерії, ISВN; нумерація усередині або підсерії). – Примітки. – Стандартний номер. http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdilovod.com.ua%2Fpubl%2Foficijni_materiali%2Fdstu_gost_7_1_2006_bibliografichnij_zapis_bibliografichnij_opis_zagalni_vimogi_ta_pravila_skladannja%2F9-1-0-208&ei=DaqwUJ7_HoqD4AT8-oGABg&usg=AFQjCNFybv0ZHKzH3y3n-w7VCp5HLUmmkQ http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.nbuv.gov.ua%2Fportal%2Fsoc_gum%2Fvkp%2F2011_4%2Fst5.pdf&ei=DaqwUJ7_HoqD4AT8-oGABg&usg=AFQjCNH2FBJ5sLEthTpuNFo-_Pf7X4ZxTg http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CE4QFjAF&url=http%3A%2F%2Fkafedra104.khai.edu%2Fen%2Flibrary%2Fanalitiko-sintetichna-pererobka-dokumentnoyi-informatsiyi-bibliografichnii-opis.html&ei=DaqwUJ7_HoqD4AT8-oGABg&usg=AFQjCNF1Bg-ge9SRXSa8NvPvppjVh6auwA http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFMQFjAG&url=http%3A%2F%2Frdob-blog.ucoz.ua%2Fblog%2Fopis_ta_prikriplennja_statej_z_internet%2F2012-11-01-37&ei=DaqwUJ7_HoqD4AT8-oGABg&usg=AFQjCNHMI8m4pqYkz-awPdrhao9tHbAIVQ

[ Наверх ]

 Скажіть, будь ласка, коли був створений каталог "Історична Волинь" та які документи там відображені? Дякую. (9:11:2012, 12:53)

Добрий день! Каталог був створений в кінці 2006 року. Електронний каталог - база даних бібліографічних записів, яка включає документи від найдавніших часів до сучасності, які пов’язані змістом з Великою Волинню, не залежно від мови, місця, року видання, що охоплюють усі аспекти суспільно-політичного, економічного, культурного життя історичної Волині. Пропонуємо Вам переглянути сайт Історична Волинь : http://istvolyn.info/

[ Наверх ]

 Скільки запитів виконує ваша бібліотека за день? (5:11:2012, 17:30)

Добрий день! Уточніть, будь ласка, ваше запитання: бібліографічна довідка, віртуальна довідка, видача документів. або якийсь інший запит...

[ Наверх ]

 Чи є вас якась інформація про клімат,рельєф.температурний режим, гідроресурс, Млиеівського райнону чи Рівненської області?дужн потрібно,, дякую (18:11:2012, 09:06)

Добрий день! Географiчна енциклопедiя України : В 3-х т.. - К.: "Українська енциклопедiя". - 1993 Т.2.: З - О. - К.: "Українська енциклопедiя", 1990. - 480 с. Губарев В. К. Географія України : довід. школяра і студ./ В. К.Губарев. - Донецьк: Бао, 2008. - 416 с Заставний Ф. Д. Географія України : навч. посіб./ Ф. Д. Заставний. - Л.: Світ, 1990. - 360 с Коротун І. М. Географія Рівненської області : Природа. Населення. Господарство. Екологія/ І. М. Ко-ротун, Л. К. Коротун; Рівнен. відділ Укр. географ. т-ва; Упр. екобезпеки в Рівнен. обл.; Укр. держ. акад. вод. госп-ва; Рівнен. ін-т підв. кваліф. пед. кадрів. - Рiвне: Рiвнен. iн-т пед. кадрiв, 1996. - 274 с Кукса Т. І. Природа та господарство Рівненщини: посіб. для уч. 9-х кл./ Т. І.Кукса, Ю. В.Лис, Т. К.Сокол. - Рівне: Кукса Ю. А., 2007. - 100 c. Маринич О.М. Фізична географія України: Підручник/ О.М.Маринич, П.Г.Шищенко. - 3-тє вид., стер.. - К.: Знання, 2006. - 511 с Природа Ровенської області/ За ред. К. І. Геренчука. - Л.: Вища шк., 1976. - 156 с Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование/ [А. М. Маринич, В. М. Пащенко, П. Г. Шищенко]; Редкол. К. М. Сытник (пред.) и др. ; Отв. ред. [тома] А. М. Маринич . - К.: Наук. думка, 1985. - 222 с Соловйов В. О. Природа України. Словник-довідник для вчителів та учнів. Ч. 1/ В. О.Соловйов, В. В.Грицайчук. - Х.: Основа, 2009. - 96 с. - (Бібліотека журналу " Географія"; Вип. 10 (70)) Україна та її регіони [Электронный ресурс]: Атлас-довідник. Карти Європи, України, областей та АР Крим, найбільших міст України. Статист. та аналіт. інформ. Заг. відом., іст. довідка, фотоілюстрації. Масштабування карт, трирівнева навігація, зруч. інтерфейс. Версія 3.1. - К.: Ін-т передових технологій, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) Фізична географія України. 8 кл.: Посіб. для вчителя/ Г.Д.Довгань, Н.Я.Кругла, М.Я.Пшенична. - 2-е вид., випр. і доп.. - Х.: Веста, 2004. - 320 с. - (На допомогу вчите-лю) За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, в нашу бібліотеку у відділ краєзнавчої літератури

[ Наверх ]

 Чи є у Вас матеріали (статті, монографії)на тему курсової:

Добрий день! Конкретно по даному твору матеріалів у нашій бібліотеці немає, але є передмова у наступному виданні: 1. Оруэлл Д. Скотный Двор : Сказка. Эссе. Статья. Рецензии/ Д. Оруэлл. - М.: Известия, 1989. - 183 c. та загальна інформація про Д. Орела в таких статтях: 2 Кустарев А. Репутация как живое существо // дружба народов . - 1995 . -N 4 . - С. 163 -168 3. Медведев Р. Джордж Оруэлл и его книги/ Р. Медведев //Библиография: Научный журнал / Рос. кн. палата. - М, 2004. - №2. - C. 139-157 4. Науменко В.Г. В поисках Оруэлла/ В.Г. Науменко //Библиография: Научный журнал / Рос. кн. палата. - М, 2006. - №2. - C. 139-150 5. Сюндюков І. Сила старшого брата: Похмурі пророцтва Джорджа Оруелла/ І. Сюндюков //День: всеукраїнська газета. - Киiв, 2006. - №171/7 жовт./. - C. 7

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції