// архів 2007-2013

листопад 2012Запитання
Добрий вечір. Мені потрібна на література на тему:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу по темі "Інформаційний портал як форма поширення регіональної інформації" і "Характеристика поняття регіональна інформація". Дякую! (23:11:2012, 09:38)
Добрий день! Можете, мені порекомендувати матеріали для написання роботи на тему "Філософія міста". Дякую! (27:11:2012, 11:06)
Добрий день! Надайте, будь ласка, літературу на тему: " Bazz-маркетинг" (15:11:2012, 13:43)
Добрий день! Підберіть статті про діяльність українських театрів. Дякую! (28:11:2012, 21:44)
Доброго вечора! Мені потрібна інформація про видавництва Веселка, Фоліо, Махаон-Україна,Зелений пес,А-ба-ба-га-ла-ма-га,Старого лева,Піраміда, лілея-НВ,Пегас. (21:11:2012, 22:47)
Доброго вечора! Надайте, будь ласка, список літератури на тему: " Електронний довідково-бібліографічний апарат наукових бібліотек ( на матеріалах Рівненської державної обсласної бібліотеки) (14:11:2012, 19:58)
Доброго вечора! Надайте, будь ласка, список літератури на теми:1.Термін "Художня література".2.Видавництва художньої літератури для дорослих.3.Видавництва художньої літератури для дітей. (20:11:2012, 18:56)
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, яка література є у вашій бібліотеці на тему: "Розвиток бібліотечної освіти в Україні" (бажано яка видавалась з 2010р. по 2012р). Заздалегідь дякую!!! (27:11:2012, 20:40)
Доброго дня!Прошу Вас допомогти мені у пошуку літератури для написання бакалаврської роботи на тему: "Охорона авторського права в бібліотеках України та закордоном". Заздалегідь вдячна. (7:11:2012, 13:32)
Доброго ранку. Допоможіть будь-ласка знайти літературу на магістерську роботу "Бази даних бібліотек України: створення, технологія, використання". Буду дуже вдячна (22:11:2012, 08:24)
Допоможіть будь ласка підібрати інформацію та літературу до дипломної роботи на тему: "Стилістичні засоби створення комічного ефекту у романі Х. Вайсбергердякую!!! (28:11:2012, 00:07)
Допоможіть підібрати літературу на тему "Система каталогів і картотек бібліотеки" взагалі і на прикладі РДОБ (16:11:2012, 13:42)
Допоможіть, будь ласка підібрати інформацію та літературу до курсової роботи на тему:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Довідково-бібліографічний фонд бібліотеки (на прикладі РДОБ)"Дякую! (19:11:2012, 18:06)
Надайте будь-ласка список літератури на таку тему: "Сучасні концепції науки про документ: порівняльний аналіз" (27:11:2012, 20:50)
Підкажіть будь-ласка, в якому періодичному виданні друкувався роман "Ключ"? Хто його автор? (28:11:2012, 21:48)
Підскажіть ,будь ласка,як описати відео з ютубу,бажано з поясненням елементів бібліографічного опису.Дякую! (22:11:2012, 14:35)
Скажіть, будь ласка, коли був створений каталог "Історична Волинь" та які документи там відображені? Дякую. (9:11:2012, 12:53)
Скільки запитів виконує ваша бібліотека за день? (5:11:2012, 17:30)
Чи є вас якась інформація про клімат,рельєф.температурний режим, гідроресурс, Млиеівського райнону чи Рівненської області?дужн потрібно,, дякую (18:11:2012, 09:06)
Чи є у Вас матеріали (статті, монографії)на тему курсової:

Відповіді
 Добрий вечір. Мені потрібна на література на тему:

Добрий день! Пропонуємо Вам переглянути: 1. Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посіб./ В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К.: Кондор, 2009. - 292 с. 2. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб./ В. С. Джи-гирей. - 2-ге,стереотип. вид.. - К.: Знання, 2002. - 203 c. 3. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навч. посіб./ В. С.Джигирей. - 5-те вид., випр. і доп.. - К.: Знання, 2007. - 422 с. 4. Джигирей В. С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Екологія та охоро-на природи / В. С. Джигирей, В. М. Сторожук, Р. А. Яцюр. - Л.: Афiша, 2000. - 272 c. 5. Мусієнко М. М. Екологія. Охорона природи: сл.-довід./ М. М.Мусієнко, В. В.Серебряков. - К.: Знання, 2007. - 624 с. 1. Галушкіна Т.П. Загальноєвропейські вектори розвитку в галузі охорони довкілля та природокористування в Україні/ Т.П. Галушкіна //Вісник Національного університету водного господар-ства та природокористування: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП. - 2006. - Вип.4(36). Ч.1: Економіка. - C. 10-15. 2. Основні напрями діяльності АН України з вирішення проблем раціонального природокористування та охорони навколишнього середивища України (початок 70-х - початок 90-х років ХХ століття, історичний аспект) //Наука та наукознавство: міжнародний науковий журнал. - 2011. - №3. - C. 59-73. 3. Синякевич І. Стратегія подолання глобальних екологічних загроз/ І. Синякевич; І. Синякевич //Економіка України: науковий. - Киiв. - 2010. - №12. - C. 69 - 77. 4. Усатенко О. В. Стратегії інтернаціоналізації для розв’язання глобальних екологічних проблем/ О. В. Усатенко, І. В. Петенко //Екологічний вісник : науково-популярний . - Киiв, 2009. - №6. - C. 17-18. 5. Есионова А.А. Охоронять природу - значит охоронять Родину/ А.А. Есионова //Екологічний вісник : науково-популярний . - 2006. - №4. - C. 25-27. 6. Ладиженський В. М. До національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища/ В. М. Ладиженський, Ю. С. Надточій //Екологічний вісник: науково-популярний екологічний журнал. - 2011. - N 2. - C. 12. 7. Романюк О. І. Економічний механізм у напрямі екологізації природоохоронної діяльності/ О. І. Рома-нюк, М. С. Травкіна //Освіта: громадсько - політична газета . - К., 2011. - №23. - C. 8. 8. Рябікова Г.В. Охорона природи і екологізація виробництва як передумова сталого розвитку/ Г.В. Рябікова //Екологічний вісник : науково-популярний . - Киiв, 2005. - №1. - C. 20-21. 9. Хилько М.І. Про узгодженість економічної та екологічної парадигм розвитку в Україні: [Охорона і раціональне використання природних ресурсів]/ М.І. Хилько //Екологічний вісник : нау-ково-популярний . - 2007. - №5. - C. 22-24.

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть знайти літературу по темі "Інформаційний портал як форма поширення регіональної інформації" і "Характеристика поняття регіональна інформація". Дякую! (23:11:2012, 09:38)

Добрий день!1. Матеріали на допомогу створенню на базі ЦБС Публічних центрів регіональної інформації/ М-во культури і мистецтв України.Нац.парл.б-ка України.Упоряд.і.Полякова; М-во культури i мистецтв України.Нац.парл.б-ка України.Упоряд.I.Полякова. - К: Нац.парл.б-ка України, 2000. - 50 c. 1. Грибков Д. Н. Формирование электронного информационного пространства региона : из опыта об-щедоступных библиотек Орловской области/ Д. Н. Грибков, Е. В. Тимощук //Научные и технические библиотеки: ежемесячный сборник по вопросам теории и практики биб-лиотечного дела. - 2011. - №6. - C. 75-80. 2. Дмитриева Е. Региональные информационные порталы украинских библиотек как способ распро-странения краеведческой информации и условиях электронной среды/ Е. Дмитриева //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2007. - №2. - C. 5-8. 3. Иванов П. Особенности деятельности информационных и аналитических служб регионов / П. Иванов //Научно-техническая информация . Серия . Организация и методика инфор-мационной работы. 1. - 2009. - №2. - C. 10-18. 4. Кукатова Г.И. Областная универсальная научная библиотека : поиск новых решений в формирова-нии информационных ресурсов региона/ Г.И. Кукатова //Научные и технические биб-лиотеки. - 2009. - N5. - C. 19-30. 5. Лопашинов П. Региональная сеть электронных центров и пунктов деловой и правовой информации на базе библиотек, научных и учебных заведений, центров поддержки предпринима-тельства Смоленской области/ П. Лопашинов, И. Макаренкова //Бібліотечний вісник . - 2004. - №6. - C. 57-60. 6. Черешкин Д. Задачи управления безопасностью региональной информационной инфраструктуры/ Д. Черешкин //Научно-техническая информация : организация и методика информаци-онной работы. - 2003. - №8. - C. 1-9. 7. Юрьева Н. Формирование региональной системы электронных информационных ресурсов по экологии : новые грани взаимодействия/ Н. Юрьева //Научные и технические библиоте-ки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - 2006. - N3. - C. 62-68. 8. Ядрова Т. Региональніе информационные центры как форма ликвидации информационного не-равенства / Т. Ядрова //Научные и технические библиотеки. - 2005. - N11. - C. 14-18. 9. Акилина М.И. Областная библиотека как центр региональной библиотечно -информационной сиси-темы // Научн. и техн. б - ки . - 1998 . N2- С.50 – 52. 10. Амельченко Ю. Регіональний інформаційний портал Одеської ОУНБ ім.М.Грушевського і реалізація регіональної політики/ Ю. Амельченко //Бібліотечна планета. - 2005. - N4. - C. 12-14. 11. Мар"їна О. Сучасні форми інформаційно-комунікаційної взаємодії в регіональних бібліотечних сис-темах / О. Мар"їна //Вісник Книжкової палати. - 2009. - №2. - C. 20-23. 12. Пастовенський О. Структурна модель оптимізації регіональних інформаційних мереж/ О. Пастовенський //Рідна школа. - 2008. - N6. - C. 30-33. 13. Тарасова Н. Про державне управління інформаційними ресурсами на регіональному рівні/ Н. Тара-сова //НТІ: Науково-практич. інформ. журн.. - 2007. - №4. - C. 5-7. 14. Щербан Р.М. Регіональний інформаційний портал: Рівненщина/ Р.М. Щербан //Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. - Рівне: Волин. обереги. - 2006. - C. 33-43.

[ Наверх ]

 Добрий день! Можете, мені порекомендувати матеріали для написання роботи на тему "Філософія міста". Дякую! (27:11:2012, 11:06)

Добрий день! Андрущенко В. П. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій у 2 т / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. - К.: Генеза, 1993. - 316 c Экземпляры: всего:2 - КС(2), ЧЗ(2) Таран В. О. Соціальна філософія: навч. посіб./ В. О.Таран, В. М.Зотов, Н. О.Рєзанова. - К.: ЦУЛ, 2009. - 272 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) Антанасиевич И. Современная городская легенда в системе постфольклора/ И. Антанасиевич //Вопросы философии: научно - теоретический/ Российская академия наук. - М.. - ISSN 0042-8744, 2005. - №7. - C. 57-64 (Шифр В2/2005/7) Деркач Л. Трансформація подорожі міфологічного героя у структурі наративної моделі "Міста" В. Підмогильного/ Л. Деркач //Слово і час: Науковий журнал інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та національної спілки письменників України. - Київ: "Фенікс". - ISSN 0236-1477. - 2007. - N4. - C. 12 - 18 (Шифр С434602/2007/4) Когут О. Міфологізація урбаністичного часопростору в сюжетах сучасної української драматургії/ О. Когут //Слово і час: Науковий журнал інституту літератури ім. Тараса Шевченка НАН України та національної спілки письменників України.. - Киiв. - ISSN 0236-1477, 2011. - №2. - C. 64-73 (Шифр С434602/2011/2) Соколова А. Образ міста в міфосистемі Валерія Шевчука : (на прикладі роману "Стежка в траві. Житомирська сага")/ А. Соколова //Слово і час: Науковий журнал інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та національної спілки письменників України. - Київ: "Фенікс". - ISSN 0236-1477. - 2009. - N11. - C. 89 - 97 (Шифр С434602/2009/11)

[ Наверх ]

 Добрий день! Надайте, будь ласка, літературу на тему: " Bazz-маркетинг" (15:11:2012, 13:43)

Добрий день! рекомендуємо використати : 1. Зюкова І. О. Технології маркетингових досліджень : навч. посіб./ І. О.Зюкова. - Л.: Магнолія 2006, 2010. - 386 с Экземпляры: всего:1 - ВТЛ(1) 2. Маркетинг : підручник/ за ред. А. О. Старостіної. - К.: Знання, 2009. - 1070 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 3. Турченюк М. О. Маркетинг : підручник/ М. О.Турченюк, М. Д.Швець. - К.: Знання, 2011. - 318 с. - (Вища освіта ХХI століття, ISSN 978-966-346-854-9) 4. Турченюк М. О. Маркетинг : навч. посіб. : для студ. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент"/ М. О.Турченюк, М. Д.Швець, Т. С.Карпан; НУВГП. - Рівне: НУВГП, 2010. - 293 с 5.Войцеховська М. Buzz-маркетинг як інструмент популяризації сучасних бібліотечних послуг: досвід польських бібліотек/ М. Войцеховська //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2012. - №1. - C. 21-27 (Шифр

[ Наверх ]

 Добрий день! Підберіть статті про діяльність українських театрів. Дякую! (28:11:2012, 21:44)

Добрий день! 1. Барабан Л. Театральна трупа Федора Левицького в контексті української сценічної культури першої половини ХХ століття (1905-1909)/ Л. Барабан //Студії мистецтвознавчі : Театр. Музика. Кіно. - Київ, 2012. - Ч.1. - C. 28-36 (Шифр С315069/2012/1) 2. Ворожбит Н. Драматургу потрібен театр : [про український сучасний театр]/ Н. Ворожбит, В. Тужина //Український театр : науково-популярний з питань театрального мистецтва . - Киiв. - ISSN 0207-7159, 2012. - №5. - C. 38-41 (Шифр У5/2012/5) 3. Наєнко М. Драма театру? : [про сучасний театр і сучасну драматургію]/ М. Наєнко //Український театр : науково-популярний з питань театрального мистецтва . - Киiв. - ISSN 0207-7159, 2012. - №5. - C. 26-27 (Шифр У5/2012/5) 4. Негодяєва С. Становлення національного театру: мистецька рефлексія Марка Кропивницького/ С. Негодяєва //Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний жур-нал. - Киiв, 2012. - №10. - C. 27-29 (Шифр У6/2012/10) 5. Підлужна А. Ваш вихід Мельпомено Таврійська/ А. Підлужна //Український театр : науково-популярний з питань театрального мистецтва . - Киiв. - ISSN 0207-7159, 2012. - №4. - C. 52-53 (Шифр У5/2012/4) 6. Прево М. Дивний дивосвіт дивня ! : [про Міжнародний фестиваль театрів ляльок "Дивень"]/ М. Прево //Український театр : науково-популярний з питань театрального мистецтва . - Киiв. - ISSN 0207-7159, 2012. - №5. - C. 50-51 (Шифр У5/2012/5)

[ Наверх ]

 Доброго вечора! Мені потрібна інформація про видавництва Веселка, Фоліо, Махаон-Україна,Зелений пес,А-ба-ба-га-ла-ма-га,Старого лева,Піраміда, лілея-НВ,Пегас. (21:11:2012, 22:47)

Добрий день! 1. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%29 ; 2. http://www.ua-region.com.ua/31236156 ; 3. http://pegas-publishing.com.ua/ ; 4. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B0_%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%29 ; 5. http://www.piramidabook.com/?m=pub1&cont=aboutus ; 6. http://www.lileya-nv.if.ua/about.html ; 7. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0 ; 8. http://www.machaon.kiev.ua/page_62.htm ; 9. http://www.greenpes.com/index.php?page=about ; 10. http://ababahalamaha.com.ua/uk/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F ; http://ababahalamaha.com.ua/uk/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 ; 11. Л. Хворост Вода від води, в якій варився заячий суп : [про переклади вид-ва "Фоліо"]/ Хворост Л. //Березіль: літературно-художній та громадсько-політичний журнал НСПУ. - Киiв, 2011. - № 5/6. - C. 160-161

[ Наверх ]

 Доброго вечора! Надайте, будь ласка, список літератури на тему: " Електронний довідково-бібліографічний апарат наукових бібліотек ( на матеріалах Рівненської державної обсласної бібліотеки) (14:11:2012, 19:58)

Добрий день!Пропоную переглянути наступні видання : 1. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Пер-спектива, 2004. - 91 с 2. Державна історична бібліотека України : історія, сучасність, майбутнє : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснув. Держ. іст. б-ки України, 24-25 верес. 2009 р./ гол. редкол. А. В. Скорохватова. - К.: Арістей, 2009. - 276 с 3. Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. - Рівне: Волин. обереги, 2006. - 116 с 4. Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної спрви в Україні : міжрегіонал. наук. - практ. конф. , 24 - 25 берез. 1993 р. - Рiвне: Б.в., 1993. - 113 c 5. Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті: до 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки : Зб. ст. і тез доп. наук.-практ. конф.. - Рiвне: Волин. обереги, 2002. - 122 c. 6. Швецова - Водка Г. Обласна бібліотека як центр комп"ютерної бібліографії : здобутки і проблеми : наведе-но конкретні приклади запровадження комп"ютерної технології в інформаційно-довідкову діяльність Рівненської ОУНБ/ - Водка Г. Швецова //Бібліотечна планета. - 2003. - N4. - C. 16-18

[ Наверх ]

 Доброго вечора! Надайте, будь ласка, список літератури на теми:1.Термін "Художня література".2.Видавництва художньої літератури для дорослих.3.Видавництва художньої літератури для дітей. (20:11:2012, 18:56)

Добрий день! Що стосується терміну "художня література" радимо скористатися : 1. Кузьменко В. I. Словник літературознавчих термінів: Навчальний посібник з літературознавства за оновленими програмами для вчителів та учнів середніх шкіл, професійних училищ, ліцеїв, гімназій/ В. I. Кузьменко. - К.: Укр. письменник, 1997. - 230 c. - ISSN 966-579-013-7 2. Літературознавчий словник-довідник. - К.: Академія, 1997. - 752 c. 3. Пахаренко В. Що таке художня література // Укр . мова і літ . в шк . -2001 . - Т 1 . - С 31-35 4. Книговедение. Энциклопедический словарь. - М., 1982ю - 684 с. ІІ. Конкретно по видавництвах з художньої літератури, інформації мало, потрібно знати. які видавництва видають художню літературу і робити пошук по окремих видавництвах: 1. Біланич Г. Художня література видасництва "Карпати" в дорозі до читача/ Г. Біланич //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2004. - N4. - C. 15-17 2. Буряк С. Аналітичний огляд науково-популярних видань та видань художньої літератури/ С. Бу-ряк //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №11. - C. 6-9 3. Статистичний огляд науково-популярних видань та художньої літератури //Книжковий клуб плюс . - Киiв, 2005. - №12. - C. 45-47 4. Видавництва України від "А" до "Я": Збірник для фахівців видавничого ринку України. Вип. 1. - К.: Болго, 2002. - 128 c. 5. Видавнича справа в Україні: історія та сучасність: доп. 2-ї Всеукр. студ. наук. конф. 3-4 берез. 2008 р., м. Київ/ за ред. проф. М. С. Тимошика; упоряд. І. Д. Плехова. - К., 2008. - 200 с 6. Енциклопедія видавничої справи/ В. П.Ткаченко, І. Б.Чеботарьова, П. О.Киричок, З. В.Григорова. - Х.: Прапор, 2008. - 320 с 7. Перелік видавництв, альтернативних державним/ Держ. б-ка України. - К., 1993. - 14 c 8. Перелік видавництв, альтернативних державним. Вип. 2/ Нац. б-ка України. - К., 1994. - 14 c 9. Тимошик М. С. Історія видавничої справи: підручник/ М. С. Тимошик. - Вид. 2-ге, випр.. - К.: Наша культура і наука, 2007. - 496 с ІІІ. Про видання дитячої книги : 1. Іваницька Д. Дитяча книга Галичини : [про дослідження стану українського дитячого книговидання у Галичині впродовж другої половини ХІХ століття і до 1939 року]/ Д. Іваницька //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №8. - C. 29-33 2. Ільєнко Л. Свято дитячої книги/ Л. Ільєнко //Слово Просвіти : орган всеукраїнського товариства "Просвіта" ім.Т.Шевченка. - Киiв, 2006. - №23. - C. 13 3. Гавенко С. Кваліметричний аналіз поліграфічного виконання дитячих видань українського книжко-вого ринку/ С. Гавенко, М. Мартинюк //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2011. - №2. - C. 15-17 ( 4. Гоян Я. "Веселка": література, діти, час: [Про сьогодення дитячого видавництва "Веселка" ділиться директор Я.Гоян]/ Я. Гоян; І. Ковба //Культура і життя: Українська щотижнева газета. - Киiв, 2008. - N1/2/9 січ./. - C. 4 5. Дмитрів І. Книги, на яких можна спати:[дитяча книга]/ І. Дмитрів //Демократична Україна: Гро-мадсько - політична. - Киiв, 2005. - №150. - C. 9 6. Дмитренко Н. Книжка - друг дитини : [про наслідки економічної кризи у книговидавництві]/ Н. Дмит-ренко //Україна молода: Інформаційно-політична газета. - Киiв, 2009. - №83. - C. 11 7. Криштопа М. Лакмусовий папірець : [видавництво дитячої літератури українських авторів]/ М. Криш-топа //Літакцент : альманах / ред. В. Панченко. - К.: Темпора. - ISBN 978-966-8201-58-5. - 2008. - Вип. 2. - C. 115-117 8. Кувик П. У полоні книг чужого змісту : [роздуми над проблемою національної дитячої книги]/ П. Кувик //Культура і життя: Українська щотижнева газета. - Киiв, 2009. - N24/17 черв./. - C. 2 9. Купко Д. Хто дарує дітям мрії : [ Про видавництво дитячої літератури ]/ Д. Купко //Книжковий клуб плюс . - Киiв, 2005. - №1. - C. 8-11 10. Куровець О. Дитячий сміх на дорослому форумі: [Львівський форум видавців]/ О. Куровець //Друг читача. - Киiв, 2007. - N18. - C. 6,7 11. Куровець О. Проблема форми : незвичайні дитячі книжки/ О. Куровець //Друг читача. - Киiв, 2007. - N5. - C. 5 12. Левицька В. Топ-10 подарункових книг для дітей : [дитячі видання]/ В. Левицька //Друг читача. - Киiв, 2009. - №23. - C. 5 13. Логвіненко О. Українська дитяча книжка і сонячне затемнення/ О. Логвіненко //Літературна Украіна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2006. - №18. - C. 6 14. Малкович І. "У мові не так багато слів. Головне - те, як ти їх вимовиш"/ І. Малкович / Т. Терещенкова //Березіль: Літературно-художній та громадсько-політичний журнал НСПУ. - Киiв, 2007. - №5/6. - C. 119-123 15. Мельникова У. Дитяча книга - серйозна гра для дорослих / У. Мельникова //Книжковий клуб плюс . - Киiв, 2003. - №12. - C. 20-21 16. Петренко О. Інновації у формуванні репертуару сучасної дитячої книги в Україні/ О. Петренко //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2004. - Вип.12. - C. 34-44 17. Петренко О. Весняне Медвіновське свято дитячої книги/ О. Петренко //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - К., 2009. - №4. - C. 81-82 18. Петренко О. Дитяча книга серед барвів "Книжковго світу -2008"/ О. Петренко //Вісник Книжкової па-лати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №11. - C. 49-51 19. Самчинська Т. Львівські новинки: що видавці привезли на форум? : [огляд дитячих книг]/ Т. Самчинсь-ка //Друг читача. - Киiв, 2010. - N16. - C. 7 20. Тисовська Н. Як козаки дитячу літературу рятували/ Н. Тисовська //Книжковий клуб плюс . - Киiв, 2006. - №7/8. - C. 25 21. Тут виховують світогляд української дитини : [Про видавництво " Веселка"] //Освіта України: Міністерство освіти і науки України. - К.: Педагогічна преса. - 2004. - №27/28. - C. 5 22. Чайковський Б. Як з"явилася " Веселка " : 70 - років дитячому видавництву " Веселка "/ Б. Чайковський //Літературна Украіна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2004. - №18. - C. 2 23. Чуйбіска М. Дитяча весна у Львові : Громадська організація "Форум видавців" організовує у Львові дитяче книжкове свято/ М. Чуйбіска //Україна молода: Інформаційно-політична газета. - Киiв, 2008. - №85. - C. 19

[ Наверх ]

 Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, яка література є у вашій бібліотеці на тему: "Розвиток бібліотечної освіти в Україні" (бажано яка видавалась з 2010р. по 2012р). Заздалегідь дякую!!! (27:11:2012, 20:40)

Добрий день! Петрова Л. Сучасні технології вищої бібліотечно - інформаційної освіти/ Л.Петрова. - К.: Нац. пар-лам. б-ка України, 2005. - 67 с. Єрмолаєва Г. Зміст і завдання управлінської підготовки в системі бібліотечної освіти/ Г. Єрмолаєва //Вісник Книжкової палати. - 2007. - №5. - C. 21-25 Загуменна В.В., В.В., Штефан І.П.. Сучасні тенденції розвитку професійної бібліотечно- інформаційної освіти/ В.В., Ште-фан І.П. Загуменна В.В. //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія. - 2004. - №1. - C. 21-23 Концептуальні засади розвитку вищої бібліотечної освіти //Бібл. планета . - 2001. - N 1. - С. 23 - 24 Кунанець Н. Історія та сучасні тенденції розвиту бібліотечної освіти в Галичині/ Н. Кунанець //Бібліотечний вісник. - 2010. - №3. - C. 34-38 Петрова Л. Сучасні технології бібліотечної освіти/ Л. Петрова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. - К.: НБУВ. - 2005. - Вип.14. - C. 492-502 Ступницька С.П. Синтез традицій та інновацій в системі безперервної фахової освіти бібліотекарів/ С.П. Ступницька //Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. - Рівне: Волин. обереги. - ISBN 966-416-013-Х. - 2006. - C. 44-49

[ Наверх ]

 Доброго дня!Прошу Вас допомогти мені у пошуку літератури для написання бакалаврської роботи на тему: "Охорона авторського права в бібліотеках України та закордоном". Заздалегідь вдячна. (7:11:2012, 13:32)

Добрий день! Пропонуємо скористатися літературою з нашого фонду: 1. Балабекова Г. Электронная библиотека : проблемы авторского права и доступность информации / Г. Балабекова //Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии: научно-практический. - 2008. - N1/2. - C. 69-70. 2. Басов С. Авторам - права, читателям - обязанности! : разговор библиотекаря с правоведом об авторском праве/ С. Басов, С. Егоров //Библиотечное дело. - СПб., 2010. - №12. - C. 12-17. 3. Бойкова О.Р. Электронная библиографическая продукция библиотек и авторкое право/ О.Р. Бойко-ва //Библиография: Научный журнал / Рос. кн. палата. - М, 2004. - №3. - C. 12-19. 4. Бойкова О.Ф. Круглый стол : " Электронные библиотеки и библиографическая продукция библиотек в электронном виде : проблемы авторского права "/ О.Ф. Бойкова //Библиотечное дело. - СПб., 2004. - №9. - C. 23-27. 5. Борисова Е. Защита автора? или Как "запретительные нормы" покушаются на свободу доступа к информации : [изменения в законодательстве об авторском праве]/ Е. Борисова, А. Ви-кулин //Библиотечное дело. - СПб., 2009. - №13. - C. 11-13. 6. Ерофеев К. Новые правила на старом поле : К проблеме использования охраняемых произведений : [тема дискуссии"Библиотеки и авторское право"]/ К. Ерофеев, Е. Борисова //Библиотечное дело. - СПб., 2009. - №13. - C. 14-16. 7. Кожевникова Е. С. Авторско-правовая охрана цифрового контента вузовской библиотеки/ Е. С. Кожев-никова //Библиография: научный журнал / Рос. кн. палата. - М., 2012. - №1. - C. 23-31. 8. Кругових С. Авторське право в діяльності сучасної бібліотеки в умовах Internet-середовища/ С. Кру-гових //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №7. - C. 31-32. 9. Кузьминич Т.В. Законодательство Республики Беларусь об авторском праве и смежных правах в кон-тексте деятельности современной библиотеки/ Т.В. Кузьминич //Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии: научно-практический. - 2009. - N1. - C. 70-74. 10. Кучерява Н. Деякі аспекти застосування авторського права при функціонуванні МБА та електронної доставки документів/ Н. Кучерява //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2005. - №4. - C. 14-17. 11. Кэрол К. Хендерсон Бибилиотеки и авторское право/ К. Хендерсон Кэрол //Бібліотекознавство . Докумен-тознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2004. - №1. - C. 36-38. 12. Минаев В. Авторское право и библиотеки в условиях развития новых технологий/ В. Минаев //Библиотековедение: научно-практический. - М, 2006. - №3. - C. 32-36. 13. Поліщук Р. Проблеми захисту авторського права в бібліотечному обслуговуванні/ Р. Поліщук //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №3. - C. 35-38. 14. Розколупа Н. Електронна доставка документів і авторське право/ Н. Розколупа //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2005. - N4. - C. 19-21. 15. Фирсов В. "Библиотечные привилегии" в бласти авторского права : законодательные нормы в разных странах мира/ В. Фирсов //Библиотечное дело. - СПб., 2009. - №13. - C. 17-20. 16. Цукерблат Д.М. Обслуживание пользователей в библиотеках с учетом норм авторского права/ Д.М. Цу-керблат //Библиотеки Национальных Академий наук: проблемы функционирования. тенденции развития: науч.-практ. и терет. сб./ А. С. Онищенко и др.. - К.. - 2008. - Вып. 6. - C. 319-330. 17. Цюн Ян Вопросы защиты интеллектуальной собственности в КНР при оказании библиотечных услуг через Интернет/ Ян Цюн //Библиотековедение: научно-практический. - М., 2010. - №5. - C. 94-96. 18. Ярошенко Т. Авторське право у цифровому середовищі/ Т. Ярошенко //Бібліотечний форум України: інформаційний . - Донецк, 2008. - №1. - C. 36.

[ Наверх ]

 Доброго ранку. Допоможіть будь-ласка знайти літературу на магістерську роботу "Бази даних бібліотек України: створення, технологія, використання". Буду дуже вдячна (22:11:2012, 08:24)

Добрий день! Антоненко І. Електронні ресурси як об'єкт каталогізації: історія питання, термінологія, форматне за-безпечення/ І. Антоненко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2004. - №2. - C. 11-22 Бакан С. Політематична база даних статей з періодичних видань парламентської бібліотеки України/ С. Бакан, Є. Одинець //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2004. - N2. - C. 12-14 Баркова О.В. Електронні ресурси як об"єкти універсальної бібліотеки/ О.В. Баркова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2004. - №2. - C. 75-80 Вітушко Н. Електронні інформаційні ресурси у сучасн й бібліотеці/ Н. Вітушко //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К., 2007. - Вип.18. - C. 13-25 Вишневська І. Електронні інформаційно-аналітичні продукти бібліотек як засіб удосконалення обслу-говування користувачів/ І. Вишневська //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К., 2007. - Вип.18. - C. 5-12 Влащенко Л. Технологія створення колекції повнотекстових електронних видань у бібліотеках/ Л. Влащенко, Т. Грищенко //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2005. - №4. - C. 26-30 Волкова Т.В. Створення бази даних " Бібліотека " / Т.В. Волкова //Комп'ютер у школі та сім'ї : науко-во-методичний . - Киiв, 2005. - №2. - C. 18-22 Возкобойнікова-Гузєва О. Бібліотекознавча спадщина: формування електронних ресурсів/ О. Возкобойнікова-Гузєва //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2007. - №6. - C. 35-38 Гранчак Т. Електронна інформація : вдосконалення організації та використання/ Т. Гранчак //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2005. - №6. - C. 22-25 Добко Т. Використання електронних інформаційних ресурсів у довідково - бібліографічному обслуговунні / Т. Добко //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2003. - №6. - C. 25-28 Кірпаль З.П. Створення національної інформаційної бази даних з історії наукових установ і навчаль-них закладів аграрного профілю/ З.П. Кірпаль //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2005. - №2. - C. 22-26 Кисельова В. Формування краєзнавчих баз даних як перспективний напрям розвитку інформаційного забезпечення краєзнавства/ В. Кисельова, О. Михайлова //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 19. - Київ, 2007. - C. 94-99 Корнієнко А. Електронні інформаційні ресурси бібліотек - на розвиток суспільства/ А. Корнієнко //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2001. - N4. - C. 4- Костенко Л. Електронне середовище наукової бібліотеки/ Л. Костенко, О. Жабін //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2008. - №6. - C. 25- Костенко Л. Онлайнові ресурси бібліотеки : створення , використання / Л. Костенко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2003. - №1. - C. 13-17 Маєр Т. Електронні інформаційні ресурси Національної бібліотеки України/ Т. Маєр //Пам"ять століть: історичний науковий та літературний журнал. - К., 2010. - №1/2. - C. 52-59 Остапчук Ю. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів/ Ю. Ос-тапчук //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №9. - C. 15-20 Порхун О. Організація баз даних для комплексної автоматизованої обробки інформації в інформаційно-аналітичних підрозділахі бібліотек/ О. Порхун //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - К.. - ISBN 978-966-02-4902-8, 2009. - Вип. 25. - C. 285-292 Потапенко М. Формування бази електронних інформаційних ресурсів - перший крок до створення цифрової бібліотеки / М. Потапенко //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2004. - N3. - C. 11-12 Чекмарьов А. Веб-технології та ресурси в науковій бібліотеці/ А. Чекмарьов, Д. Соловяненко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2008. - №6. - C. 12-14 Чекмарьов А. Електронне середовище бібліотечної галузі: нові ресурси та можливості : [міжнародна наукова конференція "Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технолгій"]/ А. Чекмарьов, Д. Соловяненко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2010. - №6. - C. 51-54 Шемаєва Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку/ Г. Шемаєва //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2006. - N4. - C. 21-25 Шемаєва Г. Регіональні бібліотечні електронні ресурси: аналіз стану та планування розвитку/ Г. Шемаєва, Н. Капустіна //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 19. - Київ, 2007. - C. 58-69 Ярошенко Т.О. Організація та управління електронними ресурсами в сучасній бібліотеці/ Т.О. Ярошен-ко //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2008. - №3. - C. 13-21 http://dilovod.com.ua/publ/stati/statti/jak_zhe_zhivut_biblioteki_ukrajini_sogodni/4-1-0-520 Рекомендуємо також переглянути Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка підібрати інформацію та літературу до дипломної роботи на тему: "Стилістичні засоби створення комічного ефекту у романі Х. Вайсбергердякую!!! (28:11:2012, 00:07)

Добрий день!1. На жаль, інформації по вашому запиту у нашій книгозбірні дуже мало, і то тільки про Філдінга, тоді як про Л. Вайсбергер нема нічого, так і її творів також: 1. Життєвий і творчий шлях Генрі Філдінга ( 1707 - 1754 ) //Тема . - 2001 . - N 3 . - С. 16 – 23 2. Ковбасенко Ю. Генрі Філдінг . 1707 - 1754 : Штрихи до портрета письменника// Тема . - 2002 . - N 2 . - С. 53 – 55 3. Леблан Р. В поисках утраченного жанра : Филдинг , Гоголь // вопр .лит . - 1998 . - т 7-8 . - с 81-117 4. Роджерс П. Генри Филдинг: биография/ П. Роджерс; пер. с англ.. - М.: Радуга, 1984. - 207 с.

[ Наверх ]

 Допоможіть підібрати літературу на тему "Система каталогів і картотек бібліотеки" взагалі і на прикладі РДОБ (16:11:2012, 13:42)

Добрий день! Пропонуємо переглянути літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Організація та методика бібліографічної роботи в бібліотеці : Програма курсу/ Рівнен.лерж.ін-т культури; Рiвнен.лерж.iн-т культури. - Рiвне, 1997. - 31 c. 2. Карачинська Е. Т. Бібліотечні каталоги : навч. посіб./ Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. - Х.: Основа, 1992. - 160 c. 3. Сербін О. О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації : історична еволюція та сучасні тенденції роз-витку : монографія/ О. О.Сербін. - К.: НБУВ, 2009. - 140 с. 1. Бандилко Л., Л., Швецова - Водка Г.. Вагомий внесок у вітчизняне каталогознавство : [ Книга Седих В.В. бібліотечні каталоги як інформаційно - пошукові системи : Навч. посіб.- Х.2003.- 192 с./ Л., Швецова - Водка Г. Бандилко Л. //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2005. - N1. - C. 25/ 2. Головащук А. Систематичний каталог у світлі інформаційних технологій/ А. Головащук //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2012. - №8. - C. 16-18. 3. Краева Г.В. Когнитивный потенциал систематического каталога библиотеки/ Г.В. Краева //Библиография: Научный журнал / Рос. кн. палата. - М, 2008. - №5. - C. 84-87. 4. Лобановська І. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів/ І. Лобановська, Н. Грудініна //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2009. - №4. - C. 16-20. 5. Оністрат Н. Електронні та карткові інформаційно-пошукові системи бібліотеки: питання взаємодії/ Н. Оністрат //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2007. - №2. - C. 14-16. 6. Осаула В. Бібліотечна картково-каталожна ера: класика інформаційно-пошукових систем в елек-тронному середовищі сучасних бібліотек/ В. Осаула //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - К., 2009. - №3. - C. 19-22. 7. Розеншильд - Паурин Л.К. Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу : структура. Свойства. Функции/ - Паурин Л.К. Розеншильд //Научно-техническая информация . Серия . Орга-низация и методика информационной работы. 1. - М.. - ISSN 0548-0019, 2009. - №9. - C. 30-36. 8. Сербін О. "Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК" як приклад консолідації різноструктурних класифікаційних систем/ О. Сербін //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2011. - №4. - C. 29-32. 9. Сербін О. Історико-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки: досвід майбутнього у новизні минулого/ О. Сербін //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2012. - №4. - C. 3-12. 10. Сербін О. Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз/ О. Сербін //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №10. - C. 19-22. 11. Сербін О. Системність та сиситематизаційність організації інформації - основні принципи відображення наукового знання в межах каталогу сучасної бібліотеки/ О. Сербін //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2012. - №2. - C. 3-10. 12. Сукиасян Э.Р. Система каталогов в динамике развития современной библиотеки/ Э.Р. Сукиасян //Научные и технические библиотеки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2006. - N4. - C. 18-33. 13. Щербан Р. Регіональна корпоративна бібліотечна інформаційна система/ Р. Щербан //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2007. - №2. - C. 2-4. 14. Артюхова Е. АПУ к карточным каталогам и картотекам : электронная версия/ Е. Артюхова //Библиотека: массовый профессиональный иллюстрированный . - М, 2005. - №10. - C. 64-65. 15. Лобановська І. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів/ І. Лобановська, Н. Грудініна //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2009. - №4. - C. 16-20. 16. Оністрат Н. Електронні та карткові інформаційно-пошукові системи бібліотеки: питання взаємодії/ Н. Оністрат //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2007. - №2. - C. 14-16. 17. Приходько А. Розроблення традиційних карткових каталогів видань/ А. Приходько, Н. Трухно //Вісник Книжкової палати. - 2007. - №10. - C. 22-27. 18. Вилегжанiна Т.I. Про актуальні питання розвитку каталолгізації в бібліотеках України // Бібліотечно-бібліографічні класифікації таінформаційно-пошукові системи. - 1995. - С. 68 – 69.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка підібрати інформацію та літературу до курсової роботи на тему:

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351457.html; http://litakcent.com/2008/02/27/natalija-torkut-ukrajinskyj-shekspirivskyj-proekt-buty-chy-ne-buty/; http://shakespeare.zp.ua/texts.item.7/; http://press.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=175:2010-05-27-14-30-46&catid=13:2009-03-17-09-33-55&Itemid=31. А також пропонуємо літератури з фонду нашої бібліотеки: 1. Аникст А. Творчество Шекспира/ А. Аникст. - М.: Худож. лит., 1963. - 616 с. 2. Барг М.А. Шекспир и история/ М.А.Барг. - М.: Наука, 1979. - 214 с. 3. Комарова В. П. Метафоры и аллегории в произведениях Шекспира/ В. П. Комарова. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. - 201 с. 4. Пинский Л. Шекспир: основные начала драматургии/ Л. Пинский. - М.: Худож. лит., 1971. - 598 с. 5. Урнов М. В. Шекспир. Движение во времени / М. В. Урнов, Д. М. Урнов. - М.: Наука, 1968. - 152 с. 6. Холлидей Ф. Е. Шекспир и его мир/ Ф. Е. Холлидей. - М.: Радуга, 1986. - 78 с. 7. Шекспировские чтения. - М.: Наука, 1993. - 270 c. 8. Шенбаум С. Шекспир: Краткая док. биогр./ С.Шенбаум. - М.: Прогресс, 1985. - 431 с. 1. Медведська Л. Шекспірівські пристрасті навколо світової літератури/ Л. Медведська //Освіта України/ міністерство освіти і науки України. - 2012. - №16. - C. 8-9. 2. Романова О. Наукова помилка чи геніальна містифікація?: Дещо про "шекспірівське питання"/ О. Ро-манова //Зарубіжна література в школах України ( Київ ), 2006. - N5. - C. 12-13. 3. Ще раз про "шекспірівські пристрасті" щодо світової літератури : офіційно, професійно і по-людськи //Всесвітня література в сучасній школі: Щомісячний науково-методичний журнал. - Киiв, 2012. - № 5. - C. 3-8. 4. Яковенко О.О. Хто є справжнім автором шекспірівських шедеврів ? // Всесвіт.літ. в серед навч. закла-дах України. - 1996 . - N 5 . - С. 74 - 77. 5. Шкаруба Л. М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского : хроника вто-рая : Елизаветинская Англия с послесловием от короля Якова І/ Л. М. Шкаруба //Зарубіжна література в школах України. - Киiв: Антросвіт. - 2012. - №11. - C. 58 - 64. - Продовж. Початок : №10, 2012. 6. Шкаруба Л. М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского : Хроника пер-вая : исторический очерк дошекспировской Англии/ Л. М. Шкаруба //Зарубіжна література в школах України. - Киiв: Антросвіт. - 2012. - №10. - C. 57 - 64.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Довідково-бібліографічний фонд бібліотеки (на прикладі РДОБ)"Дякую! (19:11:2012, 18:06)

Добрий день! Пропонуємо переглянути літературу: 1. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: зб. статей. - Рівне: Перспектива, 2004. - 92 с. 2. Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної справи в Україні: міжрегіональна науково-практична конференція. - Рівне, 1993. - 113 с. 3. Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті : до 60-річчя від дня народження РДОБ: зб. статей і тез доп. наук.-практ. конф. - Рівне: Волинські обереги, 2002. - 122 с. 4. Історія бібліотечної справи Рівненщини: зб. статей і тез доп. наук.-практ. конф. - Рівне: Волинські обереги, 1999. - 111 с. 5. Пріоритети діяльності РДОБ: зб. статей з досвіду роботи / Наук. ред. В. П. Ярощук; ред. Л. Г. Сахнюк. - Рівне, Волинські обереги, 2006. - 116 с. 1. Масловская Н. С. Профиль комплектования библиотеки как инструмент управления справочно-библиографическим фондом / Н. С. Масловская //Библиотековедение: научно-практический. - М., 2011. - №1. - C. 41-45. 2. Масловская Н. Анализ новых поступлений в справочно-библиографическом фонде / Н. Масловская, О. Широкова //Библиография: научный журнал / Рос. кн. палата. - М., 2011. - №4. - C. 26-32. 3. Масловская Н. Справочно-библиографический фонд как источник знания/ Н. Масловская //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2006. - Вип.16. - C. 137-144. 4. Авдонина Н.А. Фонд выполненных справок - важный элемент СБА/ Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская //Библиография: Научный журнал / Рос. кн. палата. - М, 2008. - №5. - C. 30-34. 5. Майстрович Т.В. Справочно - библиографический фонд : разработка профилякомплектования // Научн. и техн. библиотеки . - 2001. - N 12. - С. 18- 28. 6. Бариловвская В. М. Все о фондоведении/ В. М. Бариловвская //Библиография: научный журнал / Рос. кн. палата. - М., 2011. - №2. - C. 112-114.

[ Наверх ]

 Надайте будь-ласка список літератури на таку тему: "Сучасні концепції науки про документ: порівняльний аналіз" (27:11:2012, 20:50)

Добрий день! Нілова І. Документознавство як наукова дисципліна/ І. Нілова //Вісник Книжкової палати : Нако-во-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №4. - C. 27-30 2. Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно - бібліографічних наук : [ Про паспорт нової спеціальності " Документознавство , архівознавство " ]/ Л. Філіпова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2004. - №3. - C. 22-24 Шевцова-водка Г. Наукове опрацювання документів : освітній вимір/ Г. Шевцова-водка //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2004. - №11. - C. 11-13 Бардаев Э. А. Документоведение: учеб. для вузов/ Э. А.Бардаев, В. Б.Кравченко. - 2-е изд. стер. - М.: Академия, 2010. - 300 с Докуметознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали V Міжнар. наук.-прнакт. конф., Київ, 20-22 трав. 2008 р./ наук. ред. М. С. Слободяник, Г. В. Власова. - К.: ДАККіМ, 2008. - 256 с Комова М. В. Документознавство: навч. посіб./ М. В.Комова. - К.: Тріада-Плюс, 2007. - 296 с Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підруч./ Н.М.Кушнаренко, В.К.Удалова. - К.: Вікар, 2003. - 328 с. - (Вища освіта ХХI століття) Палеха Ю. І. Загальне документознавство: навч. посіб./ Ю. І.Палеха, Н. О.Леміш. - Вид. 2-е, пере-роб. і допов.. - К.: Ліра-К, 2009. - 434 с Швецова - Водка Г. М. Документознавство: навч. посіб./ Г. М.Швецова - Водка. - К.: Знання, 2007. - 398 с. - (Вища освіта 21 століття) Швецова-Водка Г. М. Общая теория документа и книги : учеб. пособ./ Г. М. Швецова-Водка. - М.: Рыбари; К.: Знання, 2009. - 487 с

[ Наверх ]

 Підкажіть будь-ласка, в якому періодичному виданні друкувався роман "Ключ"? Хто його автор? (28:11:2012, 21:48)

Добрий день! 1. Шкляр Василь. Ключ : Роман // Сучасність.- 1999 .- N 6 .- с. 9 - 59 ./ Шкляр Василь.. - S.l., S.a. 2. Шкляр Василь Ключ : Роман // Сучасність . - 1999. - N 5. - С. 6 - 59./ Василь Шкляр. - S.l., S.a. 3. Шкляр Василь Ключ : Фрагмент роману // Літ. Україна . - 1999 . - 10 черв.- С. 5./ Василь Шкляр. - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 Підскажіть ,будь ласка,як описати відео з ютубу,бажано з поясненням елементів бібліографічного опису.Дякую! (22:11:2012, 14:35)

Добрий день! Опис відео складається згідно стандарту ДСТУ 7.1:2006 : Загальна схема бібліографічного опису електронних ресурсів Заголовок опису. Основна назва [Загальне позначення матеріалу] : відомості, які відносяться до назви / відомості про відповідальність. - Відомості про видання. – Позначення виду ресурсу (розмір ресурсу). – Місце видання : Назва видавництва, Ім’я видавця, дата видання. – Специфічне позначення матеріалу та кількість фізичних одиниць. – (Основна назва серії або підсерії : відомості, що відносяться до назви серії або підсерії / відомості про відповідальність, що відносяться до серії або підсерії, ISВN; нумерація усередині або підсерії). – Примітки. – Стандартний номер. http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdilovod.com.ua%2Fpubl%2Foficijni_materiali%2Fdstu_gost_7_1_2006_bibliografichnij_zapis_bibliografichnij_opis_zagalni_vimogi_ta_pravila_skladannja%2F9-1-0-208&ei=DaqwUJ7_HoqD4AT8-oGABg&usg=AFQjCNFybv0ZHKzH3y3n-w7VCp5HLUmmkQ http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.nbuv.gov.ua%2Fportal%2Fsoc_gum%2Fvkp%2F2011_4%2Fst5.pdf&ei=DaqwUJ7_HoqD4AT8-oGABg&usg=AFQjCNH2FBJ5sLEthTpuNFo-_Pf7X4ZxTg http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CE4QFjAF&url=http%3A%2F%2Fkafedra104.khai.edu%2Fen%2Flibrary%2Fanalitiko-sintetichna-pererobka-dokumentnoyi-informatsiyi-bibliografichnii-opis.html&ei=DaqwUJ7_HoqD4AT8-oGABg&usg=AFQjCNF1Bg-ge9SRXSa8NvPvppjVh6auwA http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFMQFjAG&url=http%3A%2F%2Frdob-blog.ucoz.ua%2Fblog%2Fopis_ta_prikriplennja_statej_z_internet%2F2012-11-01-37&ei=DaqwUJ7_HoqD4AT8-oGABg&usg=AFQjCNHMI8m4pqYkz-awPdrhao9tHbAIVQ

[ Наверх ]

 Скажіть, будь ласка, коли був створений каталог "Історична Волинь" та які документи там відображені? Дякую. (9:11:2012, 12:53)

Добрий день! Каталог був створений в кінці 2006 року. Електронний каталог - база даних бібліографічних записів, яка включає документи від найдавніших часів до сучасності, які пов’язані змістом з Великою Волинню, не залежно від мови, місця, року видання, що охоплюють усі аспекти суспільно-політичного, економічного, культурного життя історичної Волині. Пропонуємо Вам переглянути сайт Історична Волинь : http://istvolyn.info/

[ Наверх ]

 Скільки запитів виконує ваша бібліотека за день? (5:11:2012, 17:30)

Добрий день! Уточніть, будь ласка, ваше запитання: бібліографічна довідка, віртуальна довідка, видача документів. або якийсь інший запит...

[ Наверх ]

 Чи є вас якась інформація про клімат,рельєф.температурний режим, гідроресурс, Млиеівського райнону чи Рівненської області?дужн потрібно,, дякую (18:11:2012, 09:06)

Добрий день! Географiчна енциклопедiя України : В 3-х т.. - К.: "Українська енциклопедiя". - 1993 Т.2.: З - О. - К.: "Українська енциклопедiя", 1990. - 480 с. Губарев В. К. Географія України : довід. школяра і студ./ В. К.Губарев. - Донецьк: Бао, 2008. - 416 с Заставний Ф. Д. Географія України : навч. посіб./ Ф. Д. Заставний. - Л.: Світ, 1990. - 360 с Коротун І. М. Географія Рівненської області : Природа. Населення. Господарство. Екологія/ І. М. Ко-ротун, Л. К. Коротун; Рівнен. відділ Укр. географ. т-ва; Упр. екобезпеки в Рівнен. обл.; Укр. держ. акад. вод. госп-ва; Рівнен. ін-т підв. кваліф. пед. кадрів. - Рiвне: Рiвнен. iн-т пед. кадрiв, 1996. - 274 с Кукса Т. І. Природа та господарство Рівненщини: посіб. для уч. 9-х кл./ Т. І.Кукса, Ю. В.Лис, Т. К.Сокол. - Рівне: Кукса Ю. А., 2007. - 100 c. Маринич О.М. Фізична географія України: Підручник/ О.М.Маринич, П.Г.Шищенко. - 3-тє вид., стер.. - К.: Знання, 2006. - 511 с Природа Ровенської області/ За ред. К. І. Геренчука. - Л.: Вища шк., 1976. - 156 с Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование/ [А. М. Маринич, В. М. Пащенко, П. Г. Шищенко]; Редкол. К. М. Сытник (пред.) и др. ; Отв. ред. [тома] А. М. Маринич . - К.: Наук. думка, 1985. - 222 с Соловйов В. О. Природа України. Словник-довідник для вчителів та учнів. Ч. 1/ В. О.Соловйов, В. В.Грицайчук. - Х.: Основа, 2009. - 96 с. - (Бібліотека журналу " Географія"; Вип. 10 (70)) Україна та її регіони [Электронный ресурс]: Атлас-довідник. Карти Європи, України, областей та АР Крим, найбільших міст України. Статист. та аналіт. інформ. Заг. відом., іст. довідка, фотоілюстрації. Масштабування карт, трирівнева навігація, зруч. інтерфейс. Версія 3.1. - К.: Ін-т передових технологій, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) Фізична географія України. 8 кл.: Посіб. для вчителя/ Г.Д.Довгань, Н.Я.Кругла, М.Я.Пшенична. - 2-е вид., випр. і доп.. - Х.: Веста, 2004. - 320 с. - (На допомогу вчите-лю) За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, в нашу бібліотеку у відділ краєзнавчої літератури

[ Наверх ]

 Чи є у Вас матеріали (статті, монографії)на тему курсової:

Добрий день! Конкретно по даному твору матеріалів у нашій бібліотеці немає, але є передмова у наступному виданні: 1. Оруэлл Д. Скотный Двор : Сказка. Эссе. Статья. Рецензии/ Д. Оруэлл. - М.: Известия, 1989. - 183 c. та загальна інформація про Д. Орела в таких статтях: 2 Кустарев А. Репутация как живое существо // дружба народов . - 1995 . -N 4 . - С. 163 -168 3. Медведев Р. Джордж Оруэлл и его книги/ Р. Медведев //Библиография: Научный журнал / Рос. кн. палата. - М, 2004. - №2. - C. 139-157 4. Науменко В.Г. В поисках Оруэлла/ В.Г. Науменко //Библиография: Научный журнал / Рос. кн. палата. - М, 2006. - №2. - C. 139-150 5. Сюндюков І. Сила старшого брата: Похмурі пророцтва Джорджа Оруелла/ І. Сюндюков //День: всеукраїнська газета. - Киiв, 2006. - №171/7 жовт./. - C. 7

[ Наверх ]