// архів 2007-2013

липень 2008Запитання
де скачати книжку "Мікроекономіка" (22:07:2008, 14:51)
де скачати курсову на тему Екстерналії та суспільні блага (22:07:2008, 14:48)
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу у вашій бібліотеці книги, журнали, газети,статті для розкриття теми:"Організація та документальне оформлення емісійно-касової роботи в установах банків України"та "Теоретичні основи удосконалення емісійно-касової роботи, напрямки удосконалення та перспективи".Дякую! (24:07:2008, 10:03)
Добрий день. Підскажіть будь - ласка де можна бескоштовно знайти електронні підручники з економічної та соціальної географії світу для 10 класу загальноосвітньої школи (30:07:2009, 15:56)
Доброго дня! Допоможіть знайти статті Рейнської В.Б. надруковані в Віснику НУВГП за останні 4 роки. (14:07:2008, 15:21)
Доброго дня, шановні бібліографи! Будь ласка підкажіть де можна переглянути методичні рекомендації до педагогічної практики студентів педвузів з різних регіонів? Щиро дякую! (9:07:2008, 16:55)
Доброго дня. Буду дуже вдячний за допомогу. Мене цікавить чи є у вас твір Кропивницького "За сиротою і бог з калитою" а саме монолог Миколи. Дуже велике спасибі. (11:07:2008, 17:33)
Допоможіть будь ласка найти інформацію про шляхи підвищення рівня рентабельності на підприємствах сфери матеріально технічного постачання, сфери торгівлі. дякую . Надіюсь на підтримку (6:07:2008, 13:41)
Допоможіть знайти хороші сайти про пожежну безпеку, як складову національної. Два тижні вже шукаю, допоможіть!!!! (23:07:2008, 07:44)
допоможіть підібрати літературу в електроному вигляді на тему:"удосконалення касової роботи банків,шляхи вирішення, пропозиції щодо удосконалення, недоліки та переваги емісійно-касової роботи банків" (22:07:2008, 00:04)
Дуже буду вдячна, якщо знайдете корисні посилання про 10-ту міжнародну конференцію в Аммані в 1994році (23:07:2008, 07:42)
Дякую за допомогу у попередніх запитах! будь ласка підкажіть де можна знайти відповідь на питання про кризове втручання педагога-вихователя в процесі життєдіяльності старшокласників (підлітків). щиро дякую! (2:07:2008, 16:37)
Прошу повідомити де можна знайти публікації про правозастосування на фондовому ринку США (5:07:2008, 18:23)
Скажіть , чи мають сайти бази відпочинку на Волині, зокрема- Шацькі озера ? (3:07:2008, 08:02)
Скажіть будьласка, які нормативно-правові документи мені знадобляться для відкриття PR-агенства? Дякую. (18:07:2008, 11:46)
тема курсової роботи Загальнотеоретична характеристика юридичних актів. Прошу допомогти (5:07:2008, 18:21)

Відповіді
 де скачати книжку "Мікроекономіка" (22:07:2008, 14:51)

http://enbv.narod.ru/text/Econom/polit/index.html - http://lib.search.ua/dekanat.php?do=ref-view&ref_id=8804&subj_id=19&mode=title&ofs=0

[ Наверх ]

 де скачати курсову на тему Екстерналії та суспільні блага (22:07:2008, 14:48)

Бібліотека не відповідає на довідки, зміст яких пов’язаний з написанням творів, рефератів, курсових. http://goodreferat.com/ukr_referats/referat_4921.html http://www.refine.org.ua/pageid-968-1.html

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть підібрати літературу у вашій бібліотеці книги, журнали, газети,статті для розкриття теми:"Організація та документальне оформлення емісійно-касової роботи в установах банків України"та "Теоретичні основи удосконалення емісійно-касової роботи, напрямки удосконалення та перспективи".Дякую! (24:07:2008, 10:03)

http://www.vuzlib.net/nbu/3-4.htm http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1045.910.0 http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/18/16 http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1621&Itemid=94 http://www.ebk.net.ua/Book/Bank/B006/4604.htm http://www.referatik.com.ua/manual/ukr/9/85/4343/?vote_act=archive # Закон України "Про банки і банківську діяльність " від 07. 12. 2001 р. - № 2121-111 # Інструкція № 1 " 3 організації емісійно-касової роботи в Установах банків України ". Затверджена Постановою Правління НБУ від 07. 07. 1994 р. №129 # Порядок ведення касових операцій у народному господарстві України. Затверджена Постановою Правління НБУ від 02. 02. 1995 р. №21 # Інструкція № 4 " Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України ". Затверджена Постановою Правління НБУ від 13. 10. 1997р. № 334 # Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні № 368 від 28.08.2001 р. # Інструкція " Про відкриття рахунків у національній та іноземній валюті ". Затверджена Постановою Правління НБУ від 18. 12. 1998 р. № 527 # Положення " Про виконання установами банків доручень підприємств та розрахункових документів на безспірне списання (стягнення) коштів ". Затверджено Постановою Правління НБУ від 18. 09. 1998 р. № 379 # Порядок безспірного списання (стягнення) коштів з рахунків у іноземній валюті суб'єктів підприємницької діяльності (крім банків) на території України: Затверджено Постановою Правління НБУ від 16. 09. 1998 р. № 379 # Інструкція № 7 " Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України ". Затверджена Постановою № 204 Правління НБУ від 02. 08. 1996р. # Указ Президента України від 17. 03. 1995 р. № 227/95 " Про заходи по нормалізації платіжної дисципліни народному господарстві України " # Аналіз діяльності комерційного банку: навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича-Житомир: ПП "Рута", 2001. 384с. # Банківські операції: Підручник-2-ге вид., випр. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза.-К.: КНЕУ, 2002-476с. ІЗ.Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001-255с. # Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. - К.: Лібра, 1998- 344 с. 15.0. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. - К.: Основи, 1999. -671 с. Іб.Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. - К.: Ельтон, 1993-328 с. 17.Банки й банковские операции: Учеб. для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова й др.; Под. ред. проф. Е.Ф. Жукова.-М.: Банки й биржи: ЮНИТИ, 1997.-471с. 18.0сновьі банковского дела / Под ред. А.Н. Мороза- К.: Либра, 1994. - 330 с. # Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина.-М.: Банковский й биржевой научно-консультационньїй центр, 1992 # Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина.-М.: "Финансьі й статистика", 2000 # Банковские операции: учебное пособие. Под общ. ред. О.И. Лаврушина. М.: ИНФРА-М, 1995-96 с. # Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2000-460 с., іл. # Анализ деятельности коммерческого банка / Под. общ. ред. С.И. Кумок.-М.: Вече АО "Московское финансовое обьединение". 1994-400с- /Банковское дело в России. Т.З/

[ Наверх ]

 Добрий день. Підскажіть будь - ласка де можна бескоштовно знайти електронні підручники з економічної та соціальної географії світу для 10 класу загальноосвітньої школи (30:07:2009, 15:56)

Добрий день! http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/02f1d850-b938-4112-b2c9-36e8ffd760b2/

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть знайти статті Рейнської В.Б. надруковані в Віснику НУВГП за останні 4 роки. (14:07:2008, 15:21)

1. Рейнська В.Б. Про деякі аспекти регіональної інвестиційної політики на прикладі Рівненської області/ В.Б. Рейнська //Вісник Національного університету водного господарства та природо-користування: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП. - 2004. - Вип.3(27): Економіка. - C. 112-120 2. Рейнська В.Б. Роль місцевої влади у створенні привабливого інвестиційного клімату регіону ( на прикладі Рівненської області)/ В.Б. Рейнська //Вісник Національного університету вод-ного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП. - 2004. - Вип.4(28): Економіка, Ч.4. - C. 94-99

[ Наверх ]

 Доброго дня, шановні бібліографи! Будь ласка підкажіть де можна переглянути методичні рекомендації до педагогічної практики студентів педвузів з різних регіонів? Щиро дякую! (9:07:2008, 16:55)

Бортків О. Соціально-педагогічна практика в школі-інтернаті ( методичні матеріали для студентів спеціальності " Соціальна педагогіка" )/ О. Бортків //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - Киiв, 2004. - №1. - С. 58-67 Горленко В.П. Педагогическая практика студентов : новые научные подходы //Педагогика . - 1996 . - N 5 . - С. 63 - 69 http://www.ikpp.npu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=95 http://www.bdpu.org/e-Learning/mnum/Programa%20ped%20praktiki.doc.zip/view

[ Наверх ]

 Доброго дня. Буду дуже вдячний за допомогу. Мене цікавить чи є у вас твір Кропивницького "За сиротою і бог з калитою" а саме монолог Миколи. Дуже велике спасибі. (11:07:2008, 17:33)

На жаль, даного твору М. Кропивницького в нашій книгозбірні немає.

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка найти інформацію про шляхи підвищення рівня рентабельності на підприємствах сфери матеріально технічного постачання, сфери торгівлі. дякую . Надіюсь на підтримку (6:07:2008, 13:41)

Меджибовська Н. Матеріально-технічне постачання промислових підприємств з використанням Інтернет-технологій/ Н. Меджибовська //Економіка України: політико-економічний. - Киiв, 2006. - №10. - С. 59-65. Денисенков В. Держи вора' 2004: [О повышении рентабельности торгового предприятия- предотвращение краж: торговые технологии]/ В. Денисенков //Бизнес. - Киiв, 2004. - №6. - С. 96-98.

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти хороші сайти про пожежну безпеку, як складову національної. Два тижні вже шукаю, допоможіть!!!! (23:07:2008, 07:44)

http://antiterunity.org/ru/conferences/030409/speech/lipkan.php http://www.s-t-s.kiev.ua/article/doc/2003/11/27/organizatsijni_zahod_45.html http://vi-legas.com.ua/content/view/1665/103/ http://www.firehelp.org.ua/normative_st/norm_st0012.html

[ Наверх ]

 допоможіть підібрати літературу в електроному вигляді на тему:"удосконалення касової роботи банків,шляхи вирішення, пропозиції щодо удосконалення, недоліки та переваги емісійно-касової роботи банків" (22:07:2008, 00:04)

http://www.vuzlib.net/nbu/3-5.htm http://www.referats.5-ka.ru/data/8/11496/11496.html http://www.aub.com.ua/ua/link/links.html

[ Наверх ]

 Дуже буду вдячна, якщо знайдете корисні посилання про 10-ту міжнародну конференцію в Аммані в 1994році (23:07:2008, 07:42)

http://www.un.org/russian/hr/conf/hr1990-1999.htm http://www.un.org/russian/hr/conf/docs/a_conf157_pc93.pdf Совещание «за круглым столом» на тему «Права и человечество», посвященное укреплению приверженности принципу универсальности прав человека, Амман, 5–7 апреля 1993 года. РЕКОМЕНДАЦИИ: A/CONF.157/PC/93

[ Наверх ]

 Дякую за допомогу у попередніх запитах! будь ласка підкажіть де можна знайти відповідь на питання про кризове втручання педагога-вихователя в процесі життєдіяльності старшокласників (підлітків). щиро дякую! (2:07:2008, 16:37)

www.glavnyk.com.ua/PG_UKR_19_01_2004.htm - 171kb pleyady.kiev.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=539&page=1 - 70k - www.apsu.org.ua www.tspu.edu.ua Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія: Навч. посіб/ В.М.Поліщук. - Суми: Унів. кн., 2007. - 330 с. Дем'янюк Т.Д. Опорні схеми з теорії і методики виховання: Навч. посіб/ Т.Д.Дем'янюк. - К.-Рівне: РДГУ, 2000. - 75 с. Психолого-педагогiчнi основи гуманiзацiї навчально-виховного процесу в школi та вузi./ РЕГI; Рiвне: Волинськi обереги. - 2002 Вип.3. - Рiвне, 2002. - 276 c; 276 c. Схеми психолого-педагогічних характеристик: Практ. посіб.. - Рівне: Принт-Хауз , 2003. - 56 с.

[ Наверх ]

 Прошу повідомити де можна знайти публікації про правозастосування на фондовому ринку США (5:07:2008, 18:23)

Фондовий ринок України: засоби та механізм його запровадження// Правові аспекти приватизації в Україні. - К.,1996. - Т. 2. - С.285-300 Рубрики: Держава i право в Українi Барановський О . Фінансова безпека фондового ринку // Економіка . Фінанси .Право . - 1998 . - N 11 . - с . 12 - 19 Назарчук М. , Червова Л. Об особенностях развития фондового рынка Украины // Економіка, фінанси , право.- 2002.- N 5.- С. 25 – 29, Глущенко С.В., Коверзнєв А.М. Системи обліку прав на фондовому ринку // Фінанси України . -2003. - N 4. - С. 125 – 129.

[ Наверх ]

 Скажіть , чи мають сайти бази відпочинку на Волині, зокрема- Шацькі озера ? (3:07:2008, 08:02)

http://www.shatski-ozera.org.ua/ http://www.svityaz.lutsk.ua/shatsk-ozera.html http://www.elpida.lviv.ua/ukr/ukr%20ozera4.htm

[ Наверх ]

 Скажіть будьласка, які нормативно-правові документи мені знадобляться для відкриття PR-агенства? Дякую. (18:07:2008, 11:46)

http://mbs-multimedia.ru/videocourses.php?category=9&PHPSESSID =pjmkrhmodroem5e2o6fk0351u7 http://www.reclama.su/viewforum.php?f=69 http://mbschool.ru/seminars/category.php?category=59&_openstat=Z29vZ2xlO3Jla2xhbWE7cmVrbGFtYTtnb29nbGU=&gclid=CNCVoZydzpQCFQUIuwodZlJoew http://prweb.com.ua/biznes/276.html

[ Наверх ]

 тема курсової роботи Загальнотеоретична характеристика юридичних актів. Прошу допомогти (5:07:2008, 18:21)

Єдиний державний реєстр нормативно -правових актів //Бюлетень законодавства і юридичної практики України : збірник нормативних актів . - Киiв, 2006. - №8. - С. 265-295. Оборотов И. Нормативно-правовой акт: время жизни/ И. Оборотов //Юридический вестник/ Одесская национальная юридическая академия. - Одесса, 2006. - №3. - С. 90-93. Балтаджи П.М. Мова правових актів: реалії та перспективи/ П.М. Балтаджи //Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал/ Верховна Рада України (1-12; Київ). - Киiв: Преса України, 2007. - №18. - С. 39-40. Фондовий ринок України: засоби та механізм його запровадження// Правові аспекти приватизації в Україні. - К.,1996. - Т. 2. - С.285-300. Рубрики: Держава i право в Українi Барановський О . Фінансова безпека фондового ринку // Економіка . Фінанси .Право . - 1998 . - N 11 . - С. 12 - 19. Назарчук М. , Червова Л. Об особенностях развития фондового рынка Украины // Економіка, фінанси , право.- 2002.- N 5.- С. 25 - 29. Глущенко С.В., Коверзнєв А.М. Системи обліку прав на фондовому ринку // Фінанси України . -2003. - N 4. - С. 125 - 129.

[ Наверх ]