// архів 2007-2013

липень 2008Запитання
де скачати книжку "Мікроекономіка" (22:07:2008, 14:51)
де скачати курсову на тему Екстерналії та суспільні блага (22:07:2008, 14:48)
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу у вашій бібліотеці книги, журнали, газети,статті для розкриття теми:"Організація та документальне оформлення емісійно-касової роботи в установах банків України"та "Теоретичні основи удосконалення емісійно-касової роботи, напрямки удосконалення та перспективи".Дякую! (24:07:2008, 10:03)
Добрий день. Підскажіть будь - ласка де можна бескоштовно знайти електронні підручники з економічної та соціальної географії світу для 10 класу загальноосвітньої школи (30:07:2009, 15:56)
Доброго дня! Допоможіть знайти статті Рейнської В.Б. надруковані в Віснику НУВГП за останні 4 роки. (14:07:2008, 15:21)
Доброго дня, шановні бібліографи! Будь ласка підкажіть де можна переглянути методичні рекомендації до педагогічної практики студентів педвузів з різних регіонів? Щиро дякую! (9:07:2008, 16:55)
Доброго дня. Буду дуже вдячний за допомогу. Мене цікавить чи є у вас твір Кропивницького "За сиротою і бог з калитою" а саме монолог Миколи. Дуже велике спасибі. (11:07:2008, 17:33)
Допоможіть будь ласка найти інформацію про шляхи підвищення рівня рентабельності на підприємствах сфери матеріально технічного постачання, сфери торгівлі. дякую . Надіюсь на підтримку (6:07:2008, 13:41)
Допоможіть знайти хороші сайти про пожежну безпеку, як складову національної. Два тижні вже шукаю, допоможіть!!!! (23:07:2008, 07:44)
допоможіть підібрати літературу в електроному вигляді на тему:"удосконалення касової роботи банків,шляхи вирішення, пропозиції щодо удосконалення, недоліки та переваги емісійно-касової роботи банків" (22:07:2008, 00:04)
Дуже буду вдячна, якщо знайдете корисні посилання про 10-ту міжнародну конференцію в Аммані в 1994році (23:07:2008, 07:42)
Дякую за допомогу у попередніх запитах! будь ласка підкажіть де можна знайти відповідь на питання про кризове втручання педагога-вихователя в процесі життєдіяльності старшокласників (підлітків). щиро дякую! (2:07:2008, 16:37)
Прошу повідомити де можна знайти публікації про правозастосування на фондовому ринку США (5:07:2008, 18:23)
Скажіть , чи мають сайти бази відпочинку на Волині, зокрема- Шацькі озера ? (3:07:2008, 08:02)
Скажіть будьласка, які нормативно-правові документи мені знадобляться для відкриття PR-агенства? Дякую. (18:07:2008, 11:46)
тема курсової роботи Загальнотеоретична характеристика юридичних актів. Прошу допомогти (5:07:2008, 18:21)

Відповіді
 де скачати книжку "Мікроекономіка" (22:07:2008, 14:51)

http://enbv.narod.ru/text/Econom/polit/index.html - http://lib.search.ua/dekanat.php?do=ref-view&ref_id=8804&subj_id=19&mode=title&ofs=0

[ Наверх ]

 де скачати курсову на тему Екстерналії та суспільні блага (22:07:2008, 14:48)

Бібліотека не відповідає на довідки, зміст яких пов’язаний з написанням творів, рефератів, курсових. http://goodreferat.com/ukr_referats/referat_4921.html http://www.refine.org.ua/pageid-968-1.html

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть підібрати літературу у вашій бібліотеці книги, журнали, газети,статті для розкриття теми:"Організація та документальне оформлення емісійно-касової роботи в установах банків України"та "Теоретичні основи удосконалення емісійно-касової роботи, напрямки удосконалення та перспективи".Дякую! (24:07:2008, 10:03)

http://www.vuzlib.net/nbu/3-4.htm http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1045.910.0 http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/18/16 http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1621&Itemid=94 http://www.ebk.net.ua/Book/Bank/B006/4604.htm http://www.referatik.com.ua/manual/ukr/9/85/4343/?vote_act=archive # Закон України "Про банки і банківську діяльність " від 07. 12. 2001 р. - № 2121-111 # Інструкція № 1 " 3 організації емісійно-касової роботи в Установах банків України ". Затверджена Постановою Правління НБУ від 07. 07. 1994 р. №129 # Порядок ведення касових операцій у народному господарстві України. Затверджена Постановою Правління НБУ від 02. 02. 1995 р. №21 # Інструкція № 4 " Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України ". Затверджена Постановою Правління НБУ від 13. 10. 1997р. № 334 # Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні № 368 від 28.08.2001 р. # Інструкція " Про відкриття рахунків у національній та іноземній валюті ". Затверджена Постановою Правління НБУ від 18. 12. 1998 р. № 527 # Положення " Про виконання установами банків доручень підприємств та розрахункових документів на безспірне списання (стягнення) коштів ". Затверджено Постановою Правління НБУ від 18. 09. 1998 р. № 379 # Порядок безспірного списання (стягнення) коштів з рахунків у іноземній валюті суб'єктів підприємницької діяльності (крім банків) на території України: Затверджено Постановою Правління НБУ від 16. 09. 1998 р. № 379 # Інструкція № 7 " Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України ". Затверджена Постановою № 204 Правління НБУ від 02. 08. 1996р. # Указ Президента України від 17. 03. 1995 р. № 227/95 " Про заходи по нормалізації платіжної дисципліни народному господарстві України " # Аналіз діяльності комерційного банку: навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича-Житомир: ПП "Рута", 2001. 384с. # Банківські операції: Підручник-2-ге вид., випр. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза.-К.: КНЕУ, 2002-476с. ІЗ.Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001-255с. # Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. - К.: Лібра, 1998- 344 с. 15.0. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. - К.: Основи, 1999. -671 с. Іб.Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. - К.: Ельтон, 1993-328 с. 17.Банки й банковские операции: Учеб. для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова й др.; Под. ред. проф. Е.Ф. Жукова.-М.: Банки й биржи: ЮНИТИ, 1997.-471с. 18.0сновьі банковского дела / Под ред. А.Н. Мороза- К.: Либра, 1994. - 330 с. # Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина.-М.: Банковский й биржевой научно-консультационньїй центр, 1992 # Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина.-М.: "Финансьі й статистика", 2000 # Банковские операции: учебное пособие. Под общ. ред. О.И. Лаврушина. М.: ИНФРА-М, 1995-96 с. # Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2000-460 с., іл. # Анализ деятельности коммерческого банка / Под. общ. ред. С.И. Кумок.-М.: Вече АО "Московское финансовое обьединение". 1994-400с- /Банковское дело в России. Т.З/

[ Наверх ]

 Добрий день. Підскажіть будь - ласка де можна бескоштовно знайти електронні підручники з економічної та соціальної географії світу для 10 класу загальноосвітньої школи (30:07:2009, 15:56)

Добрий день! http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/02f1d850-b938-4112-b2c9-36e8ffd760b2/

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть знайти статті Рейнської В.Б. надруковані в Віснику НУВГП за останні 4 роки. (14:07:2008, 15:21)

1. Рейнська В.Б. Про деякі аспекти регіональної інвестиційної політики на прикладі Рівненської області/ В.Б. Рейнська //Вісник Національного університету водного господарства та природо-користування: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП. - 2004. - Вип.3(27): Економіка. - C. 112-120 2. Рейнська В.Б. Роль місцевої влади у створенні привабливого інвестиційного клімату регіону ( на прикладі Рівненської області)/ В.Б. Рейнська //Вісник Національного університету вод-ного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП. - 2004. - Вип.4(28): Економіка, Ч.4. - C. 94-99

[ Наверх ]

 Доброго дня, шановні бібліографи! Будь ласка підкажіть де можна переглянути методичні рекомендації до педагогічної практики студентів педвузів з різних регіонів? Щиро дякую! (9:07:2008, 16:55)

Бортків О. Соціально-педагогічна практика в школі-інтернаті ( методичні матеріали для студентів спеціальності " Соціальна педагогіка" )/ О. Бортків //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - Киiв, 2004. - №1. - С. 58-67 Горленко В.П. Педагогическая практика студентов : новые научные подходы //Педагогика . - 1996 . - N 5 . - С. 63 - 69 http://www.ikpp.npu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=95 http://www.bdpu.org/e-Learning/mnum/Programa%20ped%20praktiki.doc.zip/view

[ Наверх ]

 Доброго дня. Буду дуже вдячний за допомогу. Мене цікавить чи є у вас твір Кропивницького "За сиротою і бог з калитою" а саме монолог Миколи. Дуже велике спасибі. (11:07:2008, 17:33)

На жаль, даного твору М. Кропивницького в нашій книгозбірні немає.

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка найти інформацію про шляхи підвищення рівня рентабельності на підприємствах сфери матеріально технічного постачання, сфери торгівлі. дякую . Надіюсь на підтримку (6:07:2008, 13:41)

Меджибовська Н. Матеріально-технічне постачання промислових підприємств з використанням Інтернет-технологій/ Н. Меджибовська //Економіка України: політико-економічний. - Киiв, 2006. - №10. - С. 59-65. Денисенков В. Держи вора' 2004: [О повышении рентабельности торгового предприятия- предотвращение краж: торговые технологии]/ В. Денисенков //Бизнес. - Киiв, 2004. - №6. - С. 96-98.

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти хороші сайти про пожежну безпеку, як складову національної. Два тижні вже шукаю, допоможіть!!!! (23:07:2008, 07:44)

http://antiterunity.org/ru/conferences/030409/speech/lipkan.php http://www.s-t-s.kiev.ua/article/doc/2003/11/27/organizatsijni_zahod_45.html http://vi-legas.com.ua/content/view/1665/103/ http://www.firehelp.org.ua/normative_st/norm_st0012.html

[ Наверх ]

 допоможіть підібрати літературу в електроному вигляді на тему:"удосконалення касової роботи банків,шляхи вирішення, пропозиції щодо удосконалення, недоліки та переваги емісійно-касової роботи банків" (22:07:2008, 00:04)

http://www.vuzlib.net/nbu/3-5.htm http://www.referats.5-ka.ru/data/8/11496/11496.html http://www.aub.com.ua/ua/link/links.html

[ Наверх ]

 Дуже буду вдячна, якщо знайдете корисні посилання про 10-ту міжнародну конференцію в Аммані в 1994році (23:07:2008, 07:42)

http://www.un.org/russian/hr/conf/hr1990-1999.htm http://www.un.org/russian/hr/conf/docs/a_conf157_pc93.pdf Совещание «за круглым столом» на тему «Права и человечество», посвященное укреплению приверженности принципу универсальности прав человека, Амман, 5–7 апреля 1993 года. РЕКОМЕНДАЦИИ: A/CONF.157/PC/93

[ Наверх ]

 Дякую за допомогу у попередніх запитах! будь ласка підкажіть де можна знайти відповідь на питання про кризове втручання педагога-вихователя в процесі життєдіяльності старшокласників (підлітків). щиро дякую! (2:07:2008, 16:37)

www.glavnyk.com.ua/PG_UKR_19_01_2004.htm - 171kb pleyady.kiev.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=539&page=1 - 70k - www.apsu.org.ua www.tspu.edu.ua Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія: Навч. посіб/ В.М.Поліщук. - Суми: Унів. кн., 2007. - 330 с. Дем'янюк Т.Д. Опорні схеми з теорії і методики виховання: Навч. посіб/ Т.Д.Дем'янюк. - К.-Рівне: РДГУ, 2000. - 75 с. Психолого-педагогiчнi основи гуманiзацiї навчально-виховного процесу в школi та вузi./ РЕГI; Рiвне: Волинськi обереги. - 2002 Вип.3. - Рiвне, 2002. - 276 c; 276 c. Схеми психолого-педагогічних характеристик: Практ. посіб.. - Рівне: Принт-Хауз , 2003. - 56 с.

[ Наверх ]

 Прошу повідомити де можна знайти публікації про правозастосування на фондовому ринку США (5:07:2008, 18:23)

Фондовий ринок України: засоби та механізм його запровадження// Правові аспекти приватизації в Україні. - К.,1996. - Т. 2. - С.285-300 Рубрики: Держава i право в Українi Барановський О . Фінансова безпека фондового ринку // Економіка . Фінанси .Право . - 1998 . - N 11 . - с . 12 - 19 Назарчук М. , Червова Л. Об особенностях развития фондового рынка Украины // Економіка, фінанси , право.- 2002.- N 5.- С. 25 – 29, Глущенко С.В., Коверзнєв А.М. Системи обліку прав на фондовому ринку // Фінанси України . -2003. - N 4. - С. 125 – 129.

[ Наверх ]

 Скажіть , чи мають сайти бази відпочинку на Волині, зокрема- Шацькі озера ? (3:07:2008, 08:02)

http://www.shatski-ozera.org.ua/ http://www.svityaz.lutsk.ua/shatsk-ozera.html http://www.elpida.lviv.ua/ukr/ukr%20ozera4.htm

[ Наверх ]

 Скажіть будьласка, які нормативно-правові документи мені знадобляться для відкриття PR-агенства? Дякую. (18:07:2008, 11:46)

http://mbs-multimedia.ru/videocourses.php?category=9&PHPSESSID =pjmkrhmodroem5e2o6fk0351u7 http://www.reclama.su/viewforum.php?f=69 http://mbschool.ru/seminars/category.php?category=59&_openstat=Z29vZ2xlO3Jla2xhbWE7cmVrbGFtYTtnb29nbGU=&gclid=CNCVoZydzpQCFQUIuwodZlJoew http://prweb.com.ua/biznes/276.html

[ Наверх ]

 тема курсової роботи Загальнотеоретична характеристика юридичних актів. Прошу допомогти (5:07:2008, 18:21)

Єдиний державний реєстр нормативно -правових актів //Бюлетень законодавства і юридичної практики України : збірник нормативних актів . - Киiв, 2006. - №8. - С. 265-295. Оборотов И. Нормативно-правовой акт: время жизни/ И. Оборотов //Юридический вестник/ Одесская национальная юридическая академия. - Одесса, 2006. - №3. - С. 90-93. Балтаджи П.М. Мова правових актів: реалії та перспективи/ П.М. Балтаджи //Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал/ Верховна Рада України (1-12; Київ). - Киiв: Преса України, 2007. - №18. - С. 39-40. Фондовий ринок України: засоби та механізм його запровадження// Правові аспекти приватизації в Україні. - К.,1996. - Т. 2. - С.285-300. Рубрики: Держава i право в Українi Барановський О . Фінансова безпека фондового ринку // Економіка . Фінанси .Право . - 1998 . - N 11 . - С. 12 - 19. Назарчук М. , Червова Л. Об особенностях развития фондового рынка Украины // Економіка, фінанси , право.- 2002.- N 5.- С. 25 - 29. Глущенко С.В., Коверзнєв А.М. Системи обліку прав на фондовому ринку // Фінанси України . -2003. - N 4. - С. 125 - 129.

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції